Arvamused  

Euroopa Komisjon konsulteerib Euroopa Regioonide Komiteega ELi õigusloome kõige varasemas etapis neis poliitikavaldkondades, mis puudutavad otseselt kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi. Komitee võib võtta ka ennetavalt seisukoha mõnes konkreetses küsimuses, tehes seda omaalgatusliku arvamuse kaudu.

Kolmeetapiline demokraatlik süsteem: arutelu, koostamine ja hääletamine

  • Komitee president määrab toimiku asjaomasele komisjonile. 
  • Üks komitee liige nimetatakse raportööriks. Raportöör koostab arvamuse ja esitab selle asjaomase komisjoni liikmetele arutamiseks, muudatusettepanekute esitamiseks ja vastuvõtmiseks.
  • Arvamuse eelnõud tutvustatakse ja arutatakse järgmisel täiskogu istungjärgul.
  • Kui komitee liikmed võtavad arvamuse täiskogu istungjärgul vastu, saadetakse see kõigile ELi institutsioonidele.

​Otsi arvamusi

Sisu

Euroopa Regioonide Komitee tegevuse mõju ELi õigusaktidele

Komitee poliitilise tegevuse eesmärk on suurendada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste mõjukust Euroopas.

Paljude arvamuste mõju saab mõõta alles vastuvõtmisele järgnevatel aastatel, mil õigusloomeprotsess on piisavalt edasi liikunud.

Nii koostatakse järgnevatel aastatel mõjuaruandeid, tuginedes järgmistele vahenditele:

  • Euroopa Komisjoni aruanded komitee arvamuste arvessevõtmise kohta komisjonis;
  • komitee mõjuanalüüsilehed, kus võetakse kokku arvamuste poliitiline mõju Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja nõukogu dokumentidele;
  • arvamuste meediamõju jälgimine komitee pressitalituses;
  • aastas keskmiselt 150 komitee korraldatud üritust, mille eesmärk on suurendada komitee arvamuste ja resolutsioonide mõju ELi õigusloomes.​

Dokumendid

Infographics

Annual Reports on the Impact of CoR Opinions

Executive Summaries of CoR Impact Reports

EC's follow-up to CoR opinions

Jaga:
 
Back to top