Piirkondadevahelised rühmad  

2007. aasta veebruarist alates loodud piirkondadevahelised rühmad on platvormid, kus liikmesriikide ja kolmandate riikide kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused saavad vahetada arvamusi ja luua uusi ideid.

Rühmade koosseis peab olema järgmine:

 • vähemalt kümme Euroopa Regioonide Komitee liiget,
 • kes esindavad vähemalt nelja liikmesriigi delegatsiooni või
 • piirkondade rühma, mis teeb piiriülest koostööd.

Käimas on piirkondadevaheliste rühmade uuendamine komitee uueks ametiajaks. Eelmisel ametiajal ​olid komitees järgmised piirkondadevahelised rühmad:​

Aadria meri ja Joonia meri

 • Loodud jaanuaris 2013.
 • Põhiülesanded:
  • edendada teabevahetust komitee liikmete, Aadria ja Joonia piirkonna ning samuti nende kaheksa ELi ja kolmanda riigi ametiasutuste vahel, kes osalevad ELi Aadria ja Joonia mere piirkonna strateegias;
  • aidata mitmetasandilise valitsemise ühe olulise osalejana kaasa nimetatud strateegia ja selle tegevuskava kujundamisele, jälgimisele ja elluviimisele;
  • lahendada tulemuslikult ühiseid probleeme, tugevdada piirkonna identiteeti ja aidata realiseerida selle täielikku potentsiaali;
  • luua koostoimet olemasolevate Läänemere ja Doonau piirkonna strateegiatega.
 • Esimees: Paolo Di Laura Frattura (IT/PES)
 •  

  See piirkondadevaheline rühm on seotud makropiirkondliku strateegiaga. Need strateegiad moodustavad Euroopa Ülemkogu heakskiidetud raamistiku majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse suurendamiseks ühes kindlas geograafilises piirkonnas (makropiirkonnas).

  Kontakt:

  piirkondadevahelise rühma sekretariaat

  Francesco Cocco

  https://www.adriatic-ionian.eu/about-eusair/

  Alpide makropiirkond

 • Loodud juunis 2014.
 • Põhiülesanded:
  • aidata mitmetasandilise valitsemise põhimõtteid järgides kaasa Alpide makropiirkondliku strateegia ja selle tegevuskava kujundamisele, jälgimisele ja elluviimisele;
  • suurendada konkurentsivõimet, tagades ühendusteed Alpide piirkonnaga, ning muuta see piirkond keskkonnasäästlikuks ja atraktiivseks;
  • suurendada koostoimet teiste makropiirkondlike strateegiatega ja hoogustada nendega heade tavade vahetamist.
 • Esimees: Franco Iacop (IT/PES)

 • See piirkondadevaheline rühm on seotud makropiirkondliku strateegiaga. Need strateegiad moodustavad Euroopa Ülemkogu heakskiidetud raamistiku majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse suurendamiseks ühes kindlas geograafilises piirkonnas (makropiirkonnas).

  Kontakt:

  piirkondadevahelise rühma sekretariaat

  Raffaella Viviani

  raffaella.viviani@regione.fvg.it

  Friuli Venezia Giulia autonoomne piirkond

  Rue du Commerce 49, 1000 Brüssel

  Tel +32 (0)2 500 88 40

  http://www.alpine-region.eu/

  Läänemere piirkonnad

 • Loodud veebruaris 2008.
 • Põhiülesanded:
  • tõsta Euroopa Regioonide Komitees esile Läänemere piirkondade vahel tehtavat koostööd ja aidata laialdaselt kaasa nende piirkondade arengule;
  • analüüsida mitmesuguste ELi poliitikameetmete mõju, eelkõige seoses merenduspoliitika majandusliku ja keskkonnaalase mõõtmega;
  • osaleda ELi Läänemere piirkonna strateegias (vastu võetud juunis 2009).
 • Esimees: Pauliina Haijanen (FI/EPP)
 • See piirkondadevaheline rühm on seotud makropiirkondliku strateegiaga. Need strateegiad moodustavad Euroopa Ülemkogu heakskiidetud raamistiku majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse suurendamiseks ühes kindlas geograafilises piirkonnas (makropiirkonnas).

  Kontakt:

  piirkondadevahelise rühma sekretariaat

  Åsa Bjering

  Euroopa Mereliste Äärealade Konverentsi Läänemere piirkonna komisjoni täitevsekretär

  Tel +32 470 69 62 66

  Brexit

  • Loodud jaanuaris 2018.
  • Põhiülesanded:
   • aidata vahetada ja saada teavet Brexiti tagajärgedest pärast Ühendkuningriigi lahkumist EList;
   • jagada ideid selle kohta, milliseid lahendusi võiks kasutada kõige enam puudutatud kohalike ja piirkondlike omavalitsuste toetamiseks ning asjaomaste piirkondade majanduse kohandamiseks;
   • leida ühisprojekte, mida kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused võiksid arendada pärast Brexitit;
   • anda panus komitee alustatud arutellu, mille eesmärk on saada üldpilt Brexiti mõjust kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele.
  • François Decoster (FR/ALDE)

  Kontakt:

  piirkondadevahelise rühma sekretariaat

  Jennifer Rousselle

  jennifer-rousselle@ville-saint-omer.fr

  Ville de Saint Omer

  Tel +33 (0)3 21 98 66 53

  Karpaadid

 • Loodud veebruaris 2016.
 • Põhiülesanded:
  • uurida Karpaatide makropiirkondliku strateegia loomise võimalust;
  • korraldada arutelusid, üritusi ja projekte koostöös Karpaatide piirkonnas asuva kahe ELi mittekuuluva riigi (Serbia ja Ukraina) kohalike omavalitsustega, eesmärgiga kaasata nad tulevasse Karpaatide makropiirkondlikku strateegiasse;
  • juhtida tähelepanu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rollile kestliku arengu tagamisel.
 • Esimees: Wladyslaw Ortyl (PL/ECR)
         
 • Kontakt:

  piirkondadevahelise rühma sekretariaat

  Podkarpacie vojevoodkonna esindus Brüsselis

  Avenue de Tervueren 48

  1040 Brüssel, Belgia

  Tel +32 2 738 02 23

  bruksela@podkarpackie.pl

  Piiriülene koostöö

 • Loodud juulis 2015.
 • Põhiülesanded:
  • mõjutada ELi õigusakte, analüüsides selleks komitee arvamusi ja tagades piiriüleste lahenduste lisamise neisse;
  • osaleda ühtekuuluvuspoliitika tulevikku käsitlevates aruteludes;
  • teha kindlaks piiriülesed teemad, mida tuleks ELi tasandil arutada;
  • esitada soovitusi ETKRide platvormi, Euroopa Piirialade Ühenduse ning Euroopa piirkondade ja linnade nädala ürituste korraldamiseks.
 • Esimees: Pavel Branda (CZ/ECR)
 • Kontakt:

  piirkondadevahelise rühma sekretariaat

  Marek Polach

  Marek.Polach@praha.eu

   

  Praha esindus ELis

  Avenue Palmerston 16

  1000 Brüssel

  Tel +32 2 230 15 84

  Autotööstuse tulevik

 • Loodud 2009. aastal.
 • Põhiülesanded:
  • kaitsta nende piirkondade huve, kus on olemas märkimisväärne autotööstus, ja leida ühiseid lahendusi nende probleemidele;
  • edendada kontakte rühmas osalevate piirkondade tööstusliitude vahel.
 • Esimees: Barbara Eibinger-Miedl (AT/EPP)
 •  

  Kontakt:

  piirkondadevahelise rühma sekretariaat

  Claudia Suppan
  Steiermark office in Brussels
  Avenue de Tervueren 82
  1040 Etterbeek
  Tel.: +32 (0)2 7320361
  automotive@stmk.gv.at

  Tervishoid

  • Loodud novembris 2010.
  • Põhiülesanded:
   • pidada konstruktiivset dialoogi Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendiga ning tõhustada seeläbi administratsiooni tasandil kohalike ja piirkondlike tervishoiuvõrgustike tööd (nt EUREGHA, ENRICH);
   • arutada muu hulgas selliseid küsimusi nagu struktuurifondide kasutamine, tervishoiupersonal, patsientide liikuvus, toitumine ja rasvumine ning tervisealase ebavõrdsuse näitajad.
  • Esimees: Birgitta Sacrédeus (SE/EPP)

  Kontakt:

  EUREGHA sekretariaat

  Rue du Luxembourg 3

  1000 Brüssel

  secretariat@euregha.net

  Saarepiirkonnad

  • Loodi 2015. aasta märtsis, peatati 2017. aasta mais ja taaskäivitati 2018. aasta detsembris.
  • Põhiülesanded:
   • tegeleda ühiste küsimustega, et teha koostööd ja leida arengustrateegiaid turismi- ja kultuurivaldkonnas ning tööstuses, põllumajanduses, tervishoius, energeetikas ja hariduses;
   • aidata ellu viia Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Parlamendi saarteteemalisi arutelusid;
   • tegutseda ettevaatavalt ja teha koostööd rändeküsimustes, mis puudutavad üha enam saarepiirkondi, kust sõja ja vaesuse eest põgenevad inimesed otsivad ellujäämisvõimalusi ja lootust.
  • Esimees: Gaetano Armao (IT/EPP)

  Kontakt:
  piirkondadevahelise rühma sekretariaat
  Leonardo di Giovanna

  Tel +32 026392574

  leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it

  Vähem arenenud piirkonnad

  • Loodud märtsis 2015.
  • Põhiülesanded:
   • teha koostööd kirjalike seisukohavõttude ning samuti muudatusettepanekute ja aruannete koostamisel rühma jaoks olulistel teemadel;
   • jälgida ELi majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse poliitikat;
   • teha koostööd Euroopa projektide arendamisel ja soodustada uute investeeringute ligimeelitamist kõnealustesse piirkondadesse.
  • Esimees: Tadeusz Truskolaski (PL/EA)

  Kontakt:

  piirkondadevahelise rühma sekretariaat

  Michal Szczepura

  Podlaasia vojevoodkonna esindus Brüsselis

  Avenue de Tervueren 48

  1040 Brüssel

  Tel +32 2 738 02 22

  Faks +32 2 735 33 20

  info@podlaskie.eu


   

  Nord Stream 2

 • Loodud detsembris 2017.
 • Põhiülesanded:
  • arutada torujuhtme keskkonnamõju;
  • tutvustada piirkondlikku arengut kohalike ettevõtjate ja kogukondade vaatepunktist;
  • hõlmata aruteludesse energiajulgeoleku piirkondlik mõõde;
  • keskenduda eeskätt Euroopa naabruspoliitikale ja teistele välissuhetele.
 • Esimees: Olgierd Geblewicz (PL/EPP)
 •  

  Kontakt:

  piirkondadevahelise rühma sekretariaat

  Sebastian Gojdz

  sgojdz@wzp.pl

  Lääne-Pomorze vojevoodkonna esindus Brüsselis

  Rue Montoyer 31

  1000 Brüssel

  Tel +32 24149604

  Seadusandliku võimuga piirkonnad

 • Loodud juunis 2007.
 • Põhiülesanded:
  • teha algatusi sellistes poliitilistes küsimustes nagu parem õigusloome ja valitsemistava;
  • kaitsta kohaliku ja piirkondliku tasandi õigusi subsidiaarsuse põhimõtte rakendamisel;
  • pakkuda Euroopa Regioonide Komitee liikmetele seadusandliku võimuga piirkondade ametialaseid kogemusi ja teadmisi;
  • keskenduda mitmetasandilisele valitsemisele Euroopas ning subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte rakendamisele;
  • jagada parimaid tavasid subsidiaarsuse järelevalvemehhanismide alal.
 • Esimees: Jean-François Istasse (BE/PES)
 •         

  Kontakt:

  piirkondadevahelise rühma sekretariaat

  Raffaella Viviani


  Raffaelle.viviani@regione.fvg.it 

   

  Saar-Lor-Lux

 • Loodud juunis 2007.
 • Põhiülesanded:
  • kooskõlastada neid piirkondi esindavate komitee liikmete mureküsimusi ja seisukohti ELi poliitika osas, et käsitleda neid ühiselt komitee asjaomastes tööorganites;
  • teha ise ELi poliitikaalgatusi oma piirkonda puudutavates küsimustes ja toetada nende algatuste rakendamist.
 • Esimees: Karl-Heinz Lambertz (BE/PES)

 • Kontakt:

  piirkondadevahelise rühma sekretariaat