Laienemisprotsessis osalevad riigid  

Euroopa Regioonide Komitee CIVEXi komisjoni üks põhiülesanne on koostada komitee seisukoht ELi laienemispoliitika osas. Selleks, et edendada dialoogi ja koostööd ELi ja laienemisprotsessis osalevate riikide kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vahel ning toetada neid teel ELi poole, on loodud kahte liiki institutsioonilised platvormid:

 • ühised nõuandekomiteed;
 • töörühmad.

Ühised nõuandekomiteed

Eesmärgid ja ülesanded

Ühine nõuandekomitee tagab järjepideva ja stabiilse koostöö ELiga ühineda sooviva riigi kohalike ja piirkondlike omavalitsustega. Muu hulgas aitab ühiste nõuandekomiteede tegevus:

 • valmistada kohaliku ja piirkondliku tasandi esindajaid ette ELi liikmesuseks;
 • hinnata ELi poliitika mõju kohalikust ja piirkondlikust vaatepunktist;
 • tagada otsese kahesuunalise teabevoo asjaomaste riikide ja ELi poliitikas toimuva kohta;
 • jälgida läbirääkimisi, keskendudes kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele erilist huvi pakkuvatele küsimustele.

Kuidas ühine nõuandekomitee luuakse?

 • Asjaomase riigi valitsuse taotlusel.
 • Stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu alusel.
 • Või Euroopa Liidu Nõukogu ja kandidaatriigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu ametliku avaldusega.
 Kes osaleb ühises nõuandekomitees?  
 • Pool esindajatest on asjaomase riigi kohaliku või piirkondliku tasandi esindajad.
 • Teine pool on Euroopa Regioonide Komitee liikmed.
 • Nõuandekomiteel on kaks kaasesimeest, kes esindavad eelnimetatud kategooriaid.
 Kuidas ühised nõuandekomiteed töötavad?
 • Otsuseid võetakse vastu ühiselt.
 • Iga ühine nõuandekomitee võtab vastu oma kodukorra.
 • Ühine nõuandekomitee tuleb kokku kaks korda aastas, ühe korra Brüsselis laienemispäeva raames ja ühe korra partnerriigis.

ELi ja Montenegro ühine nõuandekomitee

 • Õiguslik alus: ELi ja Montenegro stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu 21. juuni 2011. aasta otsus

Kaasesimehed

 
 

Liikmed

 
 

ELi ja Põhja-Makedoonia ühine nõuandekomitee

 • Õiguslik alus: ELi ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu 24. juuli 2007. aasta otsus

Kaasesimehed

 
 

Liikmed

 
 

ELi ja Serbia ühine nõuandkomitee

 • Õiguslik alus: ELi ja Serbia vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping, 2014

Kaasesimehed

 
 

Liikmed

 
 

ELi ja Islandi ühine nõuandekomitee

 • ELi ja Islandi ühise nõuandekomitee tegevus peatati Islandi taotlusel varsti pärast selle loomist 2013. aasta mais.

Töörühmad

Muu hulgas aitab töörühmade tegevus:

 • edendada koostööd asjaomase riigi või riikide kohalike ja piirkondlike omavalitsustega;
 • hinnata ELi poliitika mõju kohalikust ja piirkondlikust vaatepunktist;
 • tagada otsese kahesuunalise teabevoo asjaomaste riikide ja ELi poliitikas toimuva kohta;
 • tutvustada häid tavasid konkreetsetes koostöövaldkondades.
Kuidas töörühm luuakse?
 • Euroopa Regioonide Komitee juhatuse otsusega vastavalt komitee kodukorrale.
Kes osaleb töörühmas?
 • Komitee liikmed.
 • Partnerriikide kohalike ja piirkondlike esindajate osalus varieerub vastavalt arutatavatele teemadele ja koosoleku toimumiskohale.

Töörühmad tulevad kokku kaks korda aastas, ühe korra Brüsselis laienemispäeva raames ja ühe korra partnerriigis.

Türgi töörühm

 • Loodud 2006. aastal.

Kaasesimehed

 
 

Liikmed

 
 

Lääne-Balkani töörühm

 • Loodud 2006. aastal.
 • Hõlmab praegu järgmisi riike: Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovo (ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1244 alusel).

Kaasesimehed

 
 

Liikmed

 
 

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share:
Lingid