Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
EL peab toetama kõiki piirkondi, linnu ja külasid, et saavutada 2050. aastaks transpordisektoris nullheide  

ELi püüdlus vähese CO 2  heitega alternatiivsete kütuste poole on kliimamuutuste vastases võitluses oluline, kuid üleminek peab olema õiglane

Euroopa Regioonide Komitee hoiatas, et ELi kohalike ja piirkondlike juhtide toetus Euroopa rohelisele kokkuleppele võib väheneda, kui kohaliku majanduse võtmesektorid jäetakse kestlikumale tulevikule üleminekul kõrvale. Oma täiskogu arutelus transpordi tuleviku üle ja arvamuses , milles käsitletakse karmimaid CO 2 heite norme sõiduautodele ja kaubikutele ning alternatiivkütuste taristu kasutuselevõttu ELi linnades ja piirkondades, rõhutasid komitee liikmed muu hulgas vajadust linna- ja maapiirkondade võrdse kohtlemise järele.

Täiskogul peetud arutelus ELi transpordivoliniku Adina Văleaniga rõhutasid kohalikud ja piirkondlikud juhid vajadust toetada kõiki piirkondi ja linnu säästvama transpordi pakkumisel, mis on võtmetähtsusega, kui EL soovib saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsuse eesmärgi, mille täitmiseks ta on võtnud endale juriidilise kohustuse. Arutelus keskenduti sellele, kuidas muuta transport säästvamaks, pidades silmas ELi rohelise kokkuleppe eesmärki vähendada 2050. aastaks transpordi heitkoguseid 90%. Kuigi piirkonnad ja linnad toetavad täielikult komisjoni kavandatud vähendamist, rõhutasid nad vajadust õiglase ja võrdse lähenemisviisi järele, eriti linna- ja maapiirkondade vahel, kuna Euroopa Komisjon kavatseb teha märkimisväärseid investeeringuid laadimisjaamadesse ja tanklatesse, et soodustada üleminekut elektrilisele või muule säästvale liikuvusele.

Euroopa Regioonide Komitee president ja Kreeka Kesk-Makedoonia piirkonna kuberner Apostolos Tzitzikostas ütles: „Heiteta transport on vajalik ja saavutatav, kui täidetakse iga piirkonna, linna ja küla konkreetsed vajadused. Kõik valitsustasandid peavad üheskoos tegutsema ja tegema investeeringuid riiklike taastekavade raames, tagades kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele sihtotstarbelise ELi kaasrahastamise. Paljud piirkonnad sõltuvad autotööstusest, seega tähendab rohepöörde kiirendamine investeeringuid kohaliku tööjõu kutsealasesse ümberõppesse. Euroopa üleminekut keskkonnahoidlikule liikuvusele tuleb käsitada valitsuste, tööstuse ja inimeste jaoks võimaluse, mitte koormana.“

Transpordivolinik Adina Vălean lausus: „Aastaks 2030 loodame näha ELi teedel vähemalt 30 miljonit elektriautot, võrreldes praeguse olukorraga, kus neid on umbes 1 miljon. Kuid taristu peab vastama nõudlusele. Meie ettepanekus alternatiivkütuste taristut käsitleva määruse kohta lähtutakse turupõhisest lähenemisviisist, tagades laadimisjaamade ja tanklate olemasolu mahus, mida on vaja nii selle nõudluse rahuldamiseks kui ka selleks, et julgustada veel rohkem inimesi ja ettevõtteid minema üle elektri- või vesinikkütuseelemendiga sõidukitele. Meie vahemaapõhised eesmärgid võimaldavad juhtidel reisida kogu liidus ilma sõiduki sõiduulatuse pärast muretsemata, samas kui sõidukipargipõhised eesmärgid tagavad, et meil on piisavalt laadimispunkte, jättes liikmesriikide ja piirkondade otsustada nende asukohad.“

Komitee arvamuses sõiduautode ja kaubikute CO 2  heite normide karmistamise ning alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu kohta kutsutakse üles looma Euroopa kaasrahastamismehhanismi, mis võimaldaks igal piirkonnal ajakohastada oma taristut, et pakkuda keskkonnasäästlikumaid kütuseid ja juhtida nõudlust säästvamate sõidukite järele. Kuid komitee rõhutas, et planeerimisel on vaja senisest integreeritumat lähenemisviisi, eelkõige selleks, et tõhusamalt ühendada linna- ja maapiirkondi. Alternatiivkütuste kättesaadavus kogu ELis on samuti oluline probleem, eriti maapiirkondades ja äärealadel, kus puudub vajalik taristu. 2020. aastal asus 70% kõigist elektriautode laadimispunktidest vaid kolmes Euroopa riigis – Madalmaades, Prantsusmaal ja Saksamaal – ning see koos suhteliselt lihtsama juurdepääsuga saastavamatele sõidukitele teistes Euroopa piirkondades, eelkõige ELi kesk- ja idaosas, tekitab ebavõrdsust.

Cugiri linnapea ja kõnealuse arvamuse raportöör Adrian Teban (RO/EPP) rõhutas: „Euroopa tasandil on vaja õiglast üleminekumehhanismi piirkondade jaoks, mis sõltuvad autotööstusest, et juhtida muutusi selles sektoris ning tagada, et uus, alternatiivsetel kütustel põhinev säästev liikuvussüsteem oleks taskukohane ja kättesaadav kõigile kodanikele ning et ükski piirkond ei jääks maha.“

Komitee liikmed rõhutasid vajadust analüüsida heitevabadele maanteesõidukitele ülemineku piirkondlikku majandusmõju, tagamaks, et EL pakuks igas piirkonnas õiglast üleminekutoetust. Komitees tegeletakse praegu piirkondade liidu loomisega, eesmärgiga tagada õiglane ja võrdne üleminek, eriti piirkondades, kus autotööstus on kohaliku majanduse oluline osa.

Taustteave

Selleks et tagada õiglane üleminek kliimaneutraalsusele kõigis Euroopa linnades ja piirkondades, käivitas Euroopa Regioonide Komitee kampaania „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ . Algatuse eesmärk on seada piirkonnad ja linnad Euroopa rohelise kokkuleppe keskmesse, et anda kohalikele ja piirkondlikele juhtidele võimalus võtta meetmeid kliimamuutuste vastu ning suurendada kestlike ELi rahastatavate projektide elluviimist kohalikes kogukondades kogu Euroopa Liidus.

Kontakt

Theresa Sostmann

Tel +32 2282 2457

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023