Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Linnad ja piirkonnad rakendavad naiste- ja tütarlastevastase vägivalla suhtes nulltolerantsi poliitikat  

Rahvusvahelisel naistevastase vägivalla kaotamise päeval kutsuvad kohalikud ja piirkondlikud juhid üles võtma seadusandlikke meetmeid ja eraldama piisavalt vahendeid naistevastase vägivalla ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks

Kolmapäev, 25. november on rahvusvaheline naistevastase vägivalla kaotamise päev . Sellega seoses kordas Euroopa Regioonide Komitee oma üleskutset võtta ELi tasandil seadusandlikke meetmeid, et ennetada igasugust naiste- ja tütarlastevastast vägivalda ja võidelda selle kõigi vormide vastu. 2020. aasta septembriks oli Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni andmebaasi kohaselt 48 riiki integreerinud naiste- ja tütarlastevastase vägivalla ennetamise ja sellele reageerimise oma COVID-19-le reageerimise kavadesse ning 121 riiki oli võtnud meetmeid, et tugevdada ülemaailmse kriisi ajal vägivalla ohvriks langenud naistele osutatavaid teenuseid.

Oma avakõnes Euroopa Regioonide Komitee SEDECi komisjoni liikmetele ütles SEDECi komisjoni esimees Anne Karjalainen (FI/PES): „Täna on rahvusvaheline naistevastase vägivalla kaotamise päev, mis on pühendatud ühele kõige levinumale, püsivamale ja laastavamale inimõiguste rikkumisele kogu maailmas. Sellel väga erilisel päeval kutsun teid kõiki kui kohalikke ja piirkondlikke poliitikuid üles jääma väga valvsaks, pidades meeles, et naistevastasest vägivallast enamasti ei teata seda ümbritseva karistamatuse, vaikimise, häbimärgistamise ja häbitunde tõttu. Ainus viis edasi liikuda on rakendada naiste- ja tütarlastevastase vägivalla suhtes nulltolerantsi poliitikat.“

Iga kolmas naine ja tütarlaps kogeb oma elu jooksul füüsilist või seksuaalset vägivalda, iga päev tapetakse 137 naist oma pereliikme poolt, Euroopa Liidus on üks naine kümnest alates 15. eluaastast kogenud küberahistamist ning 71% kõigist inimkaubanduse ohvritest maailmas on naised ja tüdrukud.

COVID-19 puhangust alates on eesliinil tegutsejatelt saadud andmed ja aruanded näidanud kõigi naiste- ja tütarlastevastase vägivalla vormide sagenemist. Anne Karjalainen rõhutas: „25 aastat pärast Pekingi deklaratsiooni vastuvõtmist näeme, et kõikjal maailmas, aga ka Euroopa Liidus, rünnatakse endiselt naiste õigusi alates seksuaal- ja reproduktiivõigustest kuni töö- ja eraelu tasakaaluni, õigusest protestida kuni majandusliku ja poliitilise mõjuvõimuni. Euroopa Regioonide Komiteena mõistame need naiste õiguste rikkumised karmilt hukka ning teeme koostööd kohalike ja piirkondlike omavalitsustega, et tagada nende õiguste kaitse ja tugevdamine kõikjal ELis.“

Kuigi COVID-19 ja liikumispiirangud lõpetavad koroonaviiruse leviku, on need suurendanud naistevastast vägivalda, eelkõige koduvägivalda – mõnes riigis on abitelefonidele tehtud kõnede hulk kasvanud viis korda. 12. oktoobril esitletud komitee 2020. aasta kohalikus ja piirkondlikus baromeetris tõstetakse esile koduvägivalla juhtumite arvu kasv liikumispiirangute ajal, kuigi kogu ELi hõlmavad võrreldavad andmed ei ole veel kättesaadavad. Mõnes riigis, näiteks Leedus, täheldati kolmenädalase liikumispiirangute perioodi jooksul 20% rohkem koduvägivalla juhtumeid. Hispaanias helistati koduvägivalla hädaabinumbrile liikumispiirangute esimese kahe nädala jooksul 18% rohkem. Hispaania piirkondlikud omavalitsused jagasid tegevussuuniseid naistele, kes kannatavad kodus viibides soolise vägivalla all . Amsterdami linn lõi koostöös riigi valitsusega süsteemi, kus koduvägivalla ohvrid said oma apteegi poole pöörduda koodsõnaga „mask 19“.

La Rioja autonoomse piirkonna valitsuse juht ja komitee ELi soolise võrdõiguslikkuse strateegia teemalise arvamuse raportöör Concha Andreu (ES/PES) ütles: „Sel aastal on rahvusvaheline naistevastase vägivalla kaotamise päev süngem, sest peame tõdema, et COVID-19 kriisist tingitud liikumispiirangud on süvendanud soolise vägivalla juhtumeid. Kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele tuleb kiiresti eraldada piisavad vahendid ohvrite tõhusaks abistamiseks asjakohaste tugiteenuste kaudu. Lisaks tuleb omavalitsused struktureeritult kaasata ELi soolise vägivalla ja koduvägivalla ennetamise võrgustikku, mis luuakse soolise võrdõiguslikkuse strateegia raames.“

Euroopa Regioonide Komitee arvamuses soolise võrdõiguslikkuse strateegia kohta kutsutakse komisjoni üles võtma naistevastase vägivalla ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks seadusandlikke meetmeid, mis oleksid kooskõlas rahvusvahelise ja liikmesriikide õigusega ja täiendaksid seda ning käsitleksid kõiki vägivalla vorme, sealhulgas veebivägivalda ja auvägivalda. Arvamuses nõutakse tungivalt, et Euroopa Komisjon lisaks Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 83 osutatud nn eurokuriteoliikide hulka kõik naiste- ja tütarlastevastase vägivalla vormid,“ lisas Andreu.

Taustteave

ÜRO Peaassamblee nimetas 25. novembri rahvusvaheliseks naistevastase vägivalla kaotamise päevaks (resolutsioon 54/134). Sellega soovitakse suurendada teadlikkust sellest, et naised kogu maailmas kannatavad vägistamise, koduvägivalla ja muude vägivallavormide all. 2014. aastal oli ÜRO peasekretäri naistevastase vägivallaga võitlemise kampaania UNiTE ametlik teema „Orange your Neighbourhood“. 2018. aastal oli ametlik teema „Orange the World: #HearMeToo“ ja 2019. aastal „Orange the World: Generation Equality Stands Against Rape“ . Sel aastal on rahvusvahelise naistevastase vägivalla kaotamise päeva teema „Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect!“ Nagu varasematelgi aastatel, alustatakse ka selle aasta rahvusvahelisel päeval kampaaniaga „16 päeva aktiivset võitlust“ , mis lõpeb 10. detsembril 2020, rahvusvahelisel inimõiguste päeval.

Kontaktisikud:

Lauri Ouvinen

Tel +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Wioletta Wojewodzka

Tel +32 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023