Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa Komisjon ja Euroopa Regioonide Komitee käivitavad ‎ nullsaasteteemalise sidusrühmade platvormi  

Euroopa Komisjon ja Euroopa Regioonide Komitee käivitasid täna sidusrühmade platvormi, et aidata rakendada ELi tegevuskava „Õhu, vee ja pinnase nullsaaste suunas“ . Tegevuskava, mis on Euroopa rohelise kokkuleppe peamine väljund ja käesoleva aasta ELi rohelise nädala põhiteema, võeti vastu 12. mail 2021. Selles esitatakse terviklik visioon, kuidas vähendada 2050. aastaks saastet tasemeni, mis ei ole enam kahjulik inimeste tervisele ega looduslikele ökosüsteemidele, ning vahe-eesmärgid 2030. aastaks ja meetmed eesmärkide saavutamiseks.

Linnadel ja piirkondadel on täita keskne roll, et see visioon kohapeal ellu viia. Saaste vähendamiseks tuleb teha puhtaid valikuid piirkondlikus ja linnalises liikumiskeskkonnas, energia valdkonnas, hoonetesse ja taristusse investeerimisel ning üldises ruumilises planeerimises. Kõik need otsused mõjutavad kodanike tervist ja heaolu.

Keskkonna, ookeanide ja kalanduse volinik Virginijus Sinkevičius ütles: „Linnad ja piirkonnad on saastega seotud poliitika rakendamisel esirinnas ning rohepöörde peamised edasiviijad. Paljud leiavad juba uuenduslikke lahendusi õhu, vee ja pinnase puhastamiseks ning toetavad kestlikumaid tootmis- ja tarbimismudeleid. Mul on hea meel teha koostööd Euroopa Regioonide Komiteega, et luua kõnealune uus platvorm nende heade ideede jagamiseks ja toetada nullsaaste eesmärkide saavutamist kohapeal.“

Euroopa Regioonide Komitee president ja Kreeka Kesk-Makedoonia piirkonna kuberner Apostolos Tzitzikostas väljendas heameelt platvormi üle järgmiste sõnadega: „Meie kõigi ülesanne on tegutseda selle nimel, et kaitsta meie keskkonda, jättes meie lastele ja planeedile turvalise ja tervisliku tuleviku, mida nad väärivad.   Valitsused, ettevõtjad ja sidusrühmad peavad kõik koonduma, et peatada meie vee, õhu ja maa saastumine.  Selleks on vaja kohalikku juhtimist ja seepärast on Euroopa Regioonide Komiteel hea meel käivitada koos Euroopa Komisjoniga nullsaasteteemaline sidusrühmade platvorm.“

Euroopa Regioonide Komitee esimene asepresident ja Assooride autonoomse piirkonna parlamendi liige Vasco Alves Cordeiro ütles nullsaasteteemalise sidusrühmade platvormi käivitamisel: „Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused vastutavad 70% ELi poliitikameetmete, 70% kliimamuutuste leevendamise meetmete ja kuni 90% kliimamuutustega kohanemise meetmete elluviimise eest. Nullsaaste tegevuskava on oluline, et päästa elusid ja kujundada kestlikum tulevik. Platvorm aitab muuta Euroopa eesmärgid kohalikuks ja piirkondlikuks tegelikkuseks, sest piirkondadel ja linnadel on paremad võimalused hinnata meetmete tõhusust ja eesmärkide täitmist. Edu saavutamiseks peab see olema avatud ja kaasav protsess, mis koondab kodanikke, VKEsid, ettevõtteid, ühiskondlikke liikumisi ja teadusasutusi. Väga oluline on uurida koostoimeid ja tagada territoriaalne ühtekuuluvus.“

Nullsaasteteemaline sidusrühmade platvorm aitab ellu viia nullsaaste tegevuskavas sätestatud juhtalgatusi ja meetmeid,

tuues kokku eri kogukondade ja pädevusvaldkondade osalejad, et lahendada omavahel seotud probleeme, nt tugevdada ühist keskkonna- ja tervisealast tegevuskava;

määrates kindlaks ühise visiooni, kuidas saavutada nullsaaste eesmärgid;

töötades välja ja jagades häid tavasid valdkondadevahelistes küsimustes, nagu nullsaastega seotud innovatsiooni ja töökohtade rahastamine, säästva tootmise ja tarbimise edendamine ning selliste temaatiliste keskuste loomine nagu puhta õhu tehnoloogiakeskus (Clean Air Tech Hub).

Platvormi avamine kuulutati välja käesoleva aasta ELi rohelise nädala lõpuistungil. See on ELi keskkonnapoliitika suurim iga-aastane üritus, mis tõi kokku üle 3000 osaleja kogu EList, et arutada nullsaastet selle paljudest eri aspektidest Brüsselis toimunud põhikonverentsil, veebis ja enam kui 600 partnerüritusel kogu Euroopas. ELi roheline nädal avati esmaspäeval, 31. mail 2021 Euroopa 2021. aasta rohelises pealinnas Lahtis.

Taust

Saaste on olulisim keskkonnategur, mis põhjustab vaimseid ja füüsilisi haigusi ning enneaegset surma, eriti haavatavate elanikkonnarühmade seas, nagu lapsed, teatud haigusi põdevad inimesed ja vanemad põlvkonnad. Mahajäänumates piirkondades elavad inimesed sageli saastatud alade lähedal või suure liiklusvooga piirkondades. Saaste on ka üks peamisi elurikkuse kao põhjuseid, mis vähendab ökosüsteemide suutlikkust osutada selliseid teenuseid nagu süsiniku sidumine ning õhu ja vee saastest puhastamine.

Eriti saastatud on linnad. Enam kui 100 ELi linna ei täida ikka veel ELi õhukvaliteedi standardeid. Kuigi asulareovee puhastamise nõuetele vastavus on paranenud, ei puhastata ikka veel nõuetekohaselt ligikaudu 37 miljoni inimese tekitatud reovett ning seitse ELi liikmesriigi pealinna ei täida miinimumnõudeid. Reovee nõuetekohase puhastamise tagamiseks tuleb lähiaastatel investeerida üle 200 miljardi euro.

ELi roheline nädal oli esimene suur nullsaasteteemaline sidusrühmade üritus, mis korraldati pärast nullsaaste tegevuskava vastuvõtmist. Nullsaasteteemaline sidusrühmade platvorm jätkab seal toimunud teabevahetust. Komisjon ja Euroopa Regioonide Komitee lükkavad aasta lõpuks platvormi tegevuse käima, kutsudes üles avaldama osalemishuvi, et tagada laialdane osalus ja keskenduda ühismeetmete põhiteemadele. Nullsaasteteemaline sidusrühmade platvorm loob koostoimet ka muude asjakohaste algatustega, nagu Euroopa kliimapakt ja ringmajanduse sidusrühmade platvorm .

Lisateave

Teatis „ELi tegevuskava „Õhu, vee ja pinnase nullsaaste suunas““

Nullsaaste tegevuskava veebileht

Nullsaastele pühendatud ELi roheline nädal 2021

Euroopa Regioonide Komitee „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“

Küsimused nullsaasteteemalise sidusrühmade platvormi kohta:

ENV-ZERO-POLLUTION@ec.europa.eu

Kontaktisikud:

Euroopa Komisjon: Daniela Stoycheva / Daniela.Stoycheva@ec.europa.eu

Euroopa Regioonide Komitee: David Crous / David.Crous@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023