Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Milline on jäätmepõletuse roll ringmajanduses?  

Jäätmete energiakasutust peetakse vajalikuks vahendiks, mille abil liikuda kestlikuma ringmajanduse poole, kuna see aitab vältida prügilasse ladestamist ja toota energiat. Siiski paluvad kohalikud omavalitsused rangelt järgida jäätmehierarhiat, seades esikohale jäätmetekke vältimise. Liikmed pooldavad stabiilsete turgude loomist ringlussevõetud toorainel põhinevatele toodetele ja materjalidele ning leiavad, et tuleb teha suuri jõupingutusi prügilasse ladestamise vähendamiseks.

Euroopa Regioonide Komitee liikmed võtsid vastu arvamuse „Jäätmetest energia tootmise roll ringmajanduses, mille raportöör oli Budapesti 12. linnaosa valitsuse liige Kata Tűttö (HU/PES). Jäätmetest energia tootmine on protsess, kus energiat saadakse jäätmete põletamisel.

Kohalike juhtide lähtepunkt on selge. Jäätmekäitluse juhtiv põhimõte peab olema jäätmehierarhia, milles määratakse kindlaks prioriteetsed meetmed ressursitõhususe suurendamiseks ja jäätmete vähendamiseks. Hierarhia tipus on jäätmetekke vältimine, millele järgnevad toodete korduskasutus, toodete ringlussevõtt, energia taaskasutamine ja kõige ebasobivama võimalusena jäätmete prügilasse ladestamine.

„Jäätmete prügilasse ladestamine on kõige halvem, mida me teha saame, sest neid asju, mis me ära viskame, saaks tegelikult uuesti kasutada, ringlusse võtta või energiaks muuta,“ ütles raportöör Kata Tűttö. „Nüüdisaegsete jäätmetest energia tootmise viisidega saab olmejäätmed muuta elektriks, soojuseks või biogaasiks,“ lisas Budapesti 12. linnaosa valitsuse liige.

Linnad ja piirkonnad soovitavad vähese või puuduva põletusvõimsusega liikmesriikidel arendada jäätmete energiakasutust ainult äärmiselt hoolikal planeerimisel ja seada selle asemel prioriteediks liigiti kogumise ja ringlussevõtu programmid.

Kohalikud juhid on mures selle pärast, kuidas ja kes peab jäätmekäitluse kulud katma. Euroopa linnad ja piirkonnad kordavad vajadust luua stabiilsed turud ringlussevõetud toorainel põhinevatele toodetele ja materjalidele.

Jäätmete kasutamine kütusena majapidamiste soojustamisel on suur probleem rahvatervise ja keskkonna jaoks. Sageli on peamine põhjus, miks kasutatakse eravalduses olevate eluruumide soojustamiseks jäätmeid, kütteostuvõimetus. ELi kohalike ja piirkondlike esindajate kogu kutsub Euroopa Komisjoni üles hõlmama jäätmetest energia tootmisega seotud tegevusse ka jõupingutused kütteostuvõimetuse vastu ning võtma vastu teadlikkuse suurendamise strateegiaid.

Kohalikud juhid toetavad liikmesriikidevahelist jäätmete vedu energia tootmiseks, kui see aitab vältida või vähendada prügilasse ladestamist või paremini kasutada olemasolevaid rajatisi. Siiski peab vahemaa jäätmete asukoha ja jäätmepõletustehase vahel olema piiratud, et vältida keskkonnakahju.

Komitee liikmed nõuavad, et Euroopa Komisjon tagaks, et liikmesriigid kaasavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused tihedalt jäätmekäitlusstrateegiate väljatöötamisse.

Kontaktisisk: David Crous david.crous@cor.europa.eu +32 (0) 470 88 10 37

Jaga :