Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kohalike energiakogukondade potentsiaali vallandamine  
Euroopa Regioonide Komitee kutsub üles kõrvaldama tõkked, mis takistavad kohalike energiakogukondade täielikku ärakasutamist Euroopas

Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on peamised partnerid, kes aitavad Euroopal saavutada oma energia- ja kliimalaseid eesmärke. Kohalikul tasandil aset leidev energia tootmine on määrava tähtsusega taastuvenergia tootmise edendamise, energia demokraatliku jaotamise ja kütteostuvõimetuse määra vähendamise seisukohast. Täna on ligi 50 miljonil Euroopa majapidamisel probleeme eluaseme kütmisega ( EPOV – kütteostuvõimetuse jälgimiskeskus ). Pariisis kokkulepitud ELi eesmärkide saavutamiseks 2030. aastaks, sh kasvuhoonegaaside heidete vähendamiseks 40 % võrra (võrreldes 1990. aasta tasemega), on vaja igal aastal investeerida täiendavalt ligi 180 miljardit eurot.

Ajal mil ELi puhta energia paketi eri aspektid hakkavad järk-järgult kuju võtma ja kaks nädalat pärast seda, kui Euroopa Komisjon võttis vastu strateegia süsinikdioksiidi neutraalsuse saavutamise kohta 2050. aastaks, võttis Euroopa Regioonide Komitee vastu arvamuse, mis sisaldab soovitusi kohalike energiakogukondade, k.a energiaühistute täielikuks ärakasutamiseks.

Liikmed kiitsid heaks raportöör Mariana Gâju (RO/PES) koostatud arvamuse teemal „Kohalikud energiaomandi mudelid ja kohalike energiakogukondade roll energiasüsteemi ümberkujundamisel Euroopas“ . Euroopa linnad ja piirkonnad märgivad, et energiakogukondade arengu teel on endiselt palju takistusi, nagu piiravad riiklikud õigusraamistikud, piiratud juurdepääs riiklikele energiavõrkudele ja rahastamisele ning eri liikmesriikide vastuolulised toetussüsteemid ja poliitilise toetuse üldine puudumine.

Rumeenia Constanța maakonna Cumpăna valla juht Mariana Gâju (RO/PES) märkis: „Me usume, et energiatootmise tulevik on kodanike kätes. Meil on vaja tagada, et kohalikud energiakogukonnad saaksid täiel määral kaasa aidata energiasüsteemide detsentraliseerimisele ja demokratiseerimisele ning edendada kohapeal majanduslikku ja sotsiaalset arengut. Kohaliku energia tootmine, jaotamine ja tarbimine on peamine vahend kütteostuvõimetuse vastu võitlemisel.“

Linnad ja piirkonnad soovitavad lihtsustada väikeste taastuvatest energiaallikatest energia tootjate ja kohalike energiakogukondade suhtes kohaldatavaid eeskirju ja haldusmenetlusi, tagamaks, et võrreldes tavapäraste energiaettevõtetega ei diskrimineeritaks neid halduskoormuse või kulude osas.

Komitee liikmed nõuavad ELi ja liikmesriikide regionaal- ja energiapoliitika paremat kooskõlastamist. Liikmed tuletavad meelde, et taastuvenergia toomise eri toetuskavade ratsionaliseerimine on oluline energialiidu ja Pariisi kokkuleppe eesmärkide, samuti ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks.

ELi linnade ja piirkondade esindusorgan kutsub ELi ja selle liikmesriike üles parandama taastuvenergia projektide kavandamist ja pikaajalist investeerimispoliitikat, tagades rahalise toetuse mehhanismid nii, et kohalik energiaomand saaks toetuda kindlamatele alustele.

Sellest lähtuvalt kutsub komitee liikmesriike üles kehtestama riigi tasandil kohalike energiakogukondade rahalise toetuse erikavad, eriti projektide kavandamise ja käivitamise etapis. ELi linnad ja piirkonnad soovitavad arendada toetuste muutmist laenudeks, tagatisi ja taskukohase laenu võimalusi, lihtsustades juurdepääsu kogukonnaprojektide ja innovaatiliste omandistruktuuride käivitamist, rahastamist ja elluviimist käsitlevale tehnilisele teabele ja suunistele.

Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste esindajad kutsuvad kõiki valitsustasandeid üles parandama kodanikele edastatavat teavet kohalike energiakogukondade potentsiaali ja nendes osalemise võimaluste kohta. Liikmed tervitavad ELi hiljutistes õigusaktides sisalduvat viidet kohalike energiakogukondade rollile, aga nõuavad samas suuremat selgust ja ühiseeskirju nende kogu potentsiaali ärakasutamiseks.

Euroopa Regioonide Komitee liikmed soovitavad kogu Euroopa kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel teha kindlaks energiakogukonnad ja toetada nende arengut nõuandeteenuste vahendusel.

Taustteave

Euroopa Regioonide Komitee on reageerinud puhta energia paketi eri aspektidele oma järgmistes arvamustes:  

„Uued võimalused energiatarbijatele" , raportöör Michel Lebrun (BE/EPP), Belgia Viroinvali kommuunivolikogu liige (aprill 2016).

„Energialiidu juhtimine ja puhas energia“ , raportöör Bruno Hranići (HR/EPP), Vidoveci linnapea (juuli 2017).

„Energiatõhusus ja hooned“ , raportöör Michiel Rijsberman (NL/ALDE), Flevolandi provintsivalituse liige (juuli 2017).

„Taastuvenergia ja elektrienergia siseturg“ , raportöör Daiva Matonienė (LT/ECR),Šiauliai linnavolikogu liige.

ELi kütteostuvõimetuse jälgimiskeskus (EPOV) on 40 kuud kestev projekt, mis algas detsembris 2016. Selle peamine ülesanne on parandada teadmisi kütteostuvõimetuse määra suurte muutuste kohta Euroopas ning töötada välja innovaatilised poliitikameetmed ja tavad selle vastu võitlemiseks.

Euroopa Komisjon (2018). Pariisis kokkulepitud ELi eesmärkide saavutamiseks 2030. aastaks, sh kasvuhoonegaaside heidete vähendamiseks 40 % võrra, on vaja igal aastal investeerida täiendavalt ligi 180 miljardit eurot.

Euroopa Regioonide Komitee täiskogu fotod on kättesaadavad siin .

Kontaktisik : David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-EU-LOCAL-AND-REGIONAL-GOVERNMENTS-URGE-TO-TIGHTEN-EMISSIONS-AT-SOURCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Zero pollution - EU local and regional governments urge to tighten emissions at source
Zero pollution - EU local and regional governments urge to tighten emissions at source
02.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-COLLECTIVE-RESPONSIBILITY-OVER-THE-TRAJECTORY-TOWARDS-2050-CLIMATE-NEUTRALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Cities and regions call for collective responsibility over the trajectory towards 2050 climate neutrality
Cities and regions call for collective responsibility over the trajectory towards 2050 climate neutrality
02.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SUPPORT-AN-AMBITIOUS-EU-HYDROGEN-STRATEGY-TO-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Cities and regions support an ambitious EU hydrogen strategy to reach climate-neutrality
Cities and regions support an ambitious EU hydrogen strategy to reach climate-neutrality
01.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-WEEK-FOR-WASTE-REDUCTION-REWARDS-ITS-BEST-ACTIONS-IMPLEMENTED-IN-2019.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

The European Week for Waste Reduction rewards its best actions implemented in 2019
The European Week for Waste Reduction rewards its best actions implemented in 2019
25.06.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/-EUROPEAN-WEEK-OF-WASTE-REDUCTION-AWARDS-CEREMONY-COMING-UP-25-JUNE-2020--.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Euroopa jäätmetekke vähendamise nädala auhinnatseremoonia toimub 25. juunil 2020
Euroopa jäätmetekke vähendamise nädala auhinnatseremoonia toimub 25. juunil 2020
18.06.2020