Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
ELi piirkonnad ja linnad soovivad tihedamaid sidemeid Ühendkuningriigi detsentraliseeritud haldusasutuste ja kohalike omavalitsustega  

Euroopa Regioonide Komitee nõuab kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli suuremat tunnustamist kaubandus- ja koostöölepingus.

Euroopa Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič kiitis komitee ja selle liikmete soovi teha Ühendkuningriigiga koostööd kohalikul ja piirkondlikul tasandil, ent jäädes Ühendkuningriigi valitsuse valitud Brexiti võimaluste piiresse.

Volinik Šefčovič, kes teostab järelevalvet 2021. aastal jõustunud ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostöölepingu rakendamise üle, võttis sõna Euroopa Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul 27. aprillil. Seejärel võtsid komitee liikmed vastu arvamuse, milles kutsuti ELi üles käsitlema kaubandus- ja koostöölepingu territoriaalset sügavust, kaasates kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused lepingu järelevalvesse, ning nõuti komitee ja Ühendkuningriigi kontaktrühma tunnustamist riigi tasandist madalama tasandi ametliku suhtluspartnerina ELi ja Ühendkuningriigi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vahel. Soovitustes kutsuti ELi üles ka lisama rahalisi vahendeid algsele 5,4 miljardile eurole, mis on juba ette nähtud Ühendkuningriigi EList väljaastumisest tingitud kaubandushäiretest kõige enam mõjutatud piirkondade toetamiseks.

Volinik Šefčovič ütles: „Kuigi komiteel ei ole ELi rahvusvaheliste lepingute puhul ametlikku rolli, on komisjoni uks piirkondade arvamuse kuulamiseks alati avatud. Loodame möödunud kahel aastal komitee ja Ühendkuningriigi kontaktrühmaga toimunud regulaarse teabevahetuse jätkumist kaubandus- ja koostöölepingu rakendamise protsessis. Töötame juba selle nimel, et toetada Brexitist enim mõjutatud inimesi ja ettevõtjaid. Näiteks algatus „Peace+“ aitab kogu Põhja-Iirimaal ja piiriäärsetes krahvkondades rahastada projekte, mille eesmärk on kogukondade lepitamine ja rahule kaasaaitamine. Koos Iirimaa ja Ühendkuningriigi kaasrahastamisega eraldatakse algatusele „Peace+“ üle 1 miljardi euro.“

Euroopa Regioonide Komitee president ja Kesk-Makedoonia piirkonna kuberner Apostolos Tzitzikostas (EL/EPP) ütles: „Vaatamata Brexitile on ELi ja Ühendkuningriigi vahelised sidemed endiselt tugevad, nagu ka soov säilitada ja arendada suhteid vastastikust huvi pakkuvates valdkondades, näiteks kliimakriisiga tegelemine ja kestliku arengu eesmärkide viimine kohalikule tasandile. Euroopa kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused soovivad edastada oma seisukohad ELi ja Ühendkuningriigi partnerlusnõukogule. Kuigi mõistame ja kahetseme sisemisi poliitilisi põhjuseid, miks Ühendkuningriik ei suutnud ühises partnerlusnõukogus kohalikule demokraatiale kohta leida, kutsume Euroopa Komisjoni üles seda heastama, korraldades Euroopa Regioonide Komitee kaudu struktureeritud konsultatsioone kohalike ja piirkondlike omavalitsustega alati, kui käsitletakse territoriaalse mõju teemat.“

Michael Murphy (IE/EPP) – Clonmeli linnapea, Euroopa Regioonide Komitee Iirimaa delegatsiooni juht ning raportöör arvamusele teemal „ELi ja Ühendkuningriigi suhete tugevdamine riigi tasandist madalamal tasandil ning Ühendkuningriigi EList väljaastumise territoriaalse mõju leevendamine“ – ütles: „Brexit mõjutab negatiivselt territoriaalset koostööd, mis on aastakümnete jooksul kujunenud Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi linnade ja piirkondade suurepärases suhtluses. Kutsume nii Euroopa Komisjoni kui ka Ühendkuningriigi valitsust üles tunnustama komitee ja Ühendkuningriigi kontaktrühma riigi tasandist madalama tasandi ametliku koostööpartnerina kaubandus- ja koostöölepingus. Teame, et linnad ja piirkonnad leiavad jätkuvalt uusi viise suhete säilitamiseks ja arendamiseks ning seda teostatakse vahetusprogrammide, kahepoolse koostöö, ELi võrgustike ja ühenduste kaudu. Suhteid on vaja selleks, et lahendada ühiseid probleeme, mis ei tunne piire, nagu kultuur, merede säästev majandamine ning kestliku arengu eesmärkide rakendamine kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Me peame koostöö jätkumist väga tervitatavaks.“

Brexitiga kohanemise reservist on eraldatud 5,4 miljardit eurot, et katta kaubandusele tekitatud kahju ning mõju merepiirialadele ja kalandusele. Michael Murphy koostatud komitee arvamuses nõutakse reservi suurendamist, rahastamiskõlblikkuse perioodi pikendamist ning mõju ulatuse hindamist konkreetsetes sektorites ja piirkondades. Komitee tellitud hiljutises uuringus „ELi ja Ühendkuningriigi uued kaubandus- ja majandussuhted: piirkondadele ja linnadele avalduv mõju“ jõuti järeldusele, et mõju on asümmeetriline, kuid samas leiti, et peaaegu kõik ELi piirkonnad on Ühendkuningriigiga seotud vähemalt ühes ELi peamistest spetsialiseerumisvaldkondadest.

Kontaktisik:

Andrew Gardner

andrew.gardner@cor.europa.eu

+32 473 843 981

Jaga :