Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kohalikud omavalitsused nõuavad raadamise vastu võitlemiseks kõrgemaid eesmärke ja kestlikku metsandust  

Juuli täiskogu istungjärgul võttis Euroopa Regioonide Komitee peaaegu ühehäälselt vastu Roby Biweri koostatud arvamuse „Ulatuslikumad ELi meetmed maailma metsade kaitseks ja taastamiseks“ . Komitee arvamuse raportöör kutsub üles looma tugeva ELi sertifitseerimis- ja teabesüsteemi, mis tagaks kestlikud metsandustooted ja läbipaistvad tarneahelad kolmandatest riikidest.

„Metsad on meie planeedi rohelised kopsud ja me peame nende eest samamoodi hoolt kandma nagu oma kopsude eest. Me ei saavuta kliima- ja bioloogilise mitmekesisuse eesmärke, kui me ei pinguta rohkem maailma metsade kaitsmise ja taastamise nimel. Kutsume komisjoni üles seadma kõrgemaid eesmärke. Üksnes innustamisest ei piisa. Peame tagama, et ELis tarbitaks kolmandate riikide kestliku metsanduse tarneahelatest pärit tooteid, kuna enamus maailma ürgmetsadest asub väljaspool ELi. Metsade kadumise ärahoidmine võib tuua inimestele ja ökosüsteemidele mitmesugust kasu, sealhulgas elurikkuse säilitamine, heite vähendamine CO 2 sidumise abil ja kestlikku majanduskasvu hoogustada võivate ökosüsteemiteenuste pakkumine. Linnadel ja piirkondadel on võtmeroll nende jõupingutuste intensiivistamisel,“ ütles Luksemburgi Bettembourgi vallavolikogu liige Roby Biwer (LU/PES).

Raportöör toob välja, kuidas meie ettevõtete import, meie tegevus üksikisikuna ja meie poliitilised valikud avaldavad metsadele suurt mõju. Riigihanked võivad olla oluline viis, mõjutada erasektorit tagama kestlikumaid tootetarnelepinguid. Raadamisvabade toodete müügiedendusele võib avaldada märkimisväärset soodsat mõju raadamisest saadavate toodete avaliku hankimise keelustamine riigihangete direktiivis 2014/24/EL.

Arvamuses nõutakse poliitika sidusust, et viia ELi eri poliitikavaldkondade jõupingutused, seatud eesmärgid ja saavutatud tulemused kooskõlla tervikliku jätkusuutlikkuse strateegiaga. See hõlmab Euroopa rohelist kokkulepet, kahte uut strateegiat – bioloogilise mitmekesisuse strateegia ja programm „Talust taldrikule“, uut ühist põllumajanduspoliitikat ning kõiki ELi rahvusvahelisi kohustusi, sealhulgas kestliku arengu tegevuskava aastani 2030, Pariisi kliimakokkulepet ja ELi kaubanduspoliitikat.

„Kui EL peab läbirääkimisi kaubanduslepingute üle, tuleb karmistada lepingu peatükke, mis käsitlevad metsa kestlikku majandamist ja metsade raadamise vastast võitlust. Kui meie partnerid ei täida oma keskkonna- ja kliimaalaseid kohustusi, peame olema valmis reageerima! Amazonase metsade raadamine Brasiilias annab tunnistust sellest, et ELi ja Mercosuri kaubanduskokkulepe on seni selles osas läbi kukkunud,“ ütles Roby Biwer.

Kuna rahvaarv suureneb ja kasvab nõudlus toidu järele, muudetakse metsad põllumajandusmaaks ja suureneb keskendumine põllumajanduse tootlikkusele. Maailma metsad on ohus – aastatel 1990–2016 jäime 1,3 miljoni ruutkilomeetri metsa võrra vaesemaks. See tähendab, et ühes tunnis hävis umbes 800 jalgpalliväljaku jagu metsa.

Arvamuses rõhutatakse, et oluline on tugevdada teavitus- ja haridusmeetmeid, et tagada tarbijate teadlikkus oma toidutarbimisharjumuste majanduslikust, sotsiaalsest ja keskkonnamõjust. Samal eesmärgil peavad kohalikud omavalitsused edendama ka tervislikumat ja eetiliselt korrektset toitumist, rõhutades nii toiteväärtust kui ka sotsiaal-majanduslikku kasu, mida annab taimepõhise toidu tarbimine, milles on suur osakaal sertifitseeritult raadamisvabadest tarneahelatest pärinevatel puu- ja köögiviljadel.

Arvamuses kutsutakse Euroopa Komisjoni üles kaaluma Euroopa metsaameti loomist, pidades silmas maailma metsade kaitse ja taastamise tähtsust.

Arvamus võeti vastu täiskogu istungjärgul, millel toimus ka kõrgetasemeline arutelu Euroopa rohelise kokkuleppe üle, mis on ELi majanduskasvu strateegia kliimaneutraalsuse saavutamiseks 2050. aastaks. 15. juunil pani Euroopa Regioonide Komitee aluse töörühmale „Roheline kokkulepe kohalikul tasandi“ . Töörühma kuulub 13 kohaliku ja piirkondliku tasandi valitud esindajat ning selle eesmärk on anda rohelisele kokkuleppele väljund konkreetsete projektide ning linnade ja piirkondade otserahastamise näol, et tagada kestlik üleminek kohapeal.

Märkused

Euroopa Liidus on ligi 182 miljonit hektarit metsi, mis hõlmavad 43 % liidu maismaast, mistõttu on EL üks maailma kõige metsarikkamaid piirkondi. Metsade raadamise, metsade seisundi halvenemise ja sellega seotud metsade bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peamine põhjus on jätkuvalt põllumajanduse laienemine. Teemakohased ja ka muud ülevaated on esitatud aruandes.

„Maailma metsade olukord. 2020“.
Alates 1990. aastast on maakasutuse muutmise tagajärjel üle kogu maailma kaotatud hinnanguliselt 420 miljonit hektarit metsa, kuigi metsade raadamise määr on viimasel kolmel aastakümnel vähenenud. Aastatel 2015–2020 raadati hinnanguliselt 10 miljonit hektarit metsa aastas, võrreldes 16 miljoni hektariga aastas 1990ndatel.

Klõpsake siin , et lugeda Roby Biweriga hiljuti tehtud intervjuud.

Kontakt:

Wioletta Wojewodzka

Telefon: +32 2 282 2289

Mobiiltelefon: +32 473 473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023