Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Renoveerimislainel on Euroopa majanduslikus ja sotsiaalses taastumises keskne roll  

Intervjuus vastab Firenze külje all asuva Signa linnavolikogu liige ja Toscana endine maavanem (2010–2020) Enrico Rossi (IT/PES) kuuele küsimusele tema koostatud arvamuse kohta, milles käsitletakse Euroopa renoveerimislaine algatust ja mille Euroopa Regioonide Komitee võttis vastu märtsis. Euroopa Komisjoni 14. oktoobril 2020 käivitatud renoveerimislaine eesmärk on suurendada ELi hoonete energiatõhusust ja see on Euroopa rohelise kokkuleppe tegevuskava oluline tugisammas. Hooned tarbivad Euroopas 40% energiast ja tekitavad 36% kasvuhoonegaaside heitest ning seega on hoonete renoveerimine ELi jaoks võtmetähtsusega 2050. aastaks kliimaneutraalsuse saavutamisel. Enrico Rossi koostatud arvamuses kutsuvad linnad ja piirkonnad üles vaatama läbi riigiabi kavad, muutma eelarve-eeskirjad paindlikumaks, et maksimeerida investeeringuid ja renoveerimist, seadma piirkondlikke eesmärke hoonete renoveerimiseks ning integreerima renoveerimisprojektidesse taastuvaid energiaallikaid. Komitee ja Euroopa Komisjon allkirjastasid äsja tegevuskava ELi hoonete renoveerimise ja süsinikdioksiidiheite vähendamise kiirendamiseks.

Enrico Rossi, mõistsite renoveerimislaine teema tähtsust, sest alustasite tööd sellega mitu kuud tagasi, isegi enne, kui Euroopa Komisjon dokumendi avaldas. Miks on see strateegia Teie arvates Euroopa linnade ja piirkondade jaoks 2021. aastal oluline?

Pean renoveerimislainet Euroopa rohelise kokkuleppe edu ning Euroopa majanduse ja ühiskonna tugeva taastumise oluliseks tugisambaks. Linnad ja piirkonnad peavad strateegiale suurt tähelepanu pöörama kahel põhjusel.

Esimene neist on kahtlemata kliima. Praegu on Euroopa hooned 40% energiatarbimise ja 36% kasvuhoonegaaside heite allikad. On selge, et 2050. aastaks kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamine nõuab linnaplaneerimises ja arhitektuuris tõelist revolutsiooni alates projektide kavandamisest kuni rohepöörde ja kestliku üleminekuni ELis, seejuures tuleb edendada ja soodustada materjalide korduskasutust.

Teine põhjus on majanduse taastamine, mille eesmärk on ebavõrdsuse vähendamine. Renoveerimislaine annab võimaluse lükata taas käima majanduse stimulaatorid, luues töökohti ja tuues uut elu meie linnadesse. Hinnanguliselt võib renoveerimislaine elluviimine tuua kaasa ligi neli miljonit uut töökohta. Samal ajal on strateegia ideaalne vahend, et investeerida munitsipaaleluruumidesse, sotsiaalkorteritesse ja avalikesse hoonetesse, nagu haiglad ja koolid. Nii kaasneb sellega majandusareng, energia jätkusuutlikkus ning sotsiaalse ühtekuuluvuse ja solidaarsuse tugevdamine.

Renoveerimislainet peetakse täiuslikuks näiteks keskkonnahoidlikust majanduse taastamisest, mille puhul kliimaga seotud valikud saavad kokku vajadusega elavdada kohalikku majandust: millised on tingimused selle potentsiaali elluviimiseks?

ELi vahendid on eelolevatel aastatel erakordsed, kui arvestada mitmeaastast finantsraamistikku 2021–2027 ja taasterahastut „NextGenerationEU“ ehk taastekava. Kokku moodustavad need ligikaudu 1 800 miljardit eurot. Et saaksime neid tohutuid ressursse ja renoveerimislainest tulenevaid võimalusi täielikult ära kasutada, tuleb riiklike taaste- ja vastupidavuskavade kavandamisse ja rakendamisse kaasata piirkonnad.

Nõuame mitmetasandilist valitsemist, sealhulgas rahastamise vallas. Eelkõige oleks väga kasulik tehnilise abi vahend, mis on kõigile kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele strateegia rakendamiseks kättesaadav, ning paindlikumad eelarve-eeskirjad haldusasutustele. Pean silmas Euroopa Investeerimispanga Euroopa kohaliku energiaabi fondi ELENA detsentraliseeritud kohalikku mudelit ning suuremat koostoimet selle vahendi ning ELi teadusuuringute ja innovatsioon programmi „Euroopa horisont“ vahel, et võimaldada üleminekut headelt tavadelt ulatuslikele investeeringutele. Euroopa Investeerimispangast peab saama Euroopa Liidu kliimapank ja ta peab muutma rahastamise kättesaadavamaks, sh kohapealsete detsentraliseerimismehhanismide kaudu, järgides võimaluse korral piirkondlike ühtsete kontaktpunktide või konkreetsete projektide jaoks mõeldud ajutiste büroode mudelit.

Kui räägime renoveerimislainest, mõtleme kohe hoonetele, kuid oma arvamuses viitate palju ka naabruskondadele ja linnadele. Miks on see mõõde Teie arvates nii oluline?

Energiatõhususe strateegiad on senini keskendunud üksikule hoonele või lausa üksikule korterile. Kuid tänu renoveerimislainele on meil võimalus meetmete ulatust muuta. Et strateegia toimiks tõhusalt, peab see olema võimeline looma keskkonnahoidliku renoveerimise lainet tervetes linnakvartalites. Seepärast tervitame komisjoni teatist, milles rõhutatakse piirkonna- ja energiakogukonna põhise lähenemisviisi tähtsust.

Meil on väga hea võimalus edendada kõrgelennulise ringmajanduse strateegia raames linnade taaselustamist, liikudes selle suunas, et uut maad võetaks kasutusele üha vähem, ja kasutades üha rohkem looduspõhiseid lahendusi.

Euroopa Komisjoni president Ursula Von der Leyen on hiljuti käivitanud algatuse uus „Euroopa Bauhaus“ . Millised on selle seosed renoveerimislainega?

Uus „Euroopa Bauhaus“ on väga huvitav idee, mis võib anda uue hoo linnade taaselustamisele ning põhjalikult ümber mõtestada meie naabruskonnad, eeslinnad ja ajaloolised keskused. Minu arvates võiks uue „Euroopa Bauhausi“ ja renoveerimislaine vahel mõnes eelnimetatud küsimuses dialoog toimuda: piirkonna- ja energiakogukonna põhise lähenemisviisi ning territooriumide ja kodanike kaasamise vallas. Meil on võimalus kasutada parimate ajude loomingulist potentsiaali, mille poolest Euroopa ühiskond rikas on, ja teha see kättesaadavaks olulisteks muutusteks, mille poole Euroopa roheline kokkulepe püüdleb.

Oma arvamuses kutsute üles tagama renoveerimislaine valdkonnas tihedama koostöö Euroopa Regioonide Komitee ja teiste Euroopa institutsioonide vahel, alustades komisjonist. Mida saab komitee teha, et edendada ja toetada renoveerimislaine elluviimist?

Komitee ülesanne on anda piirkondadele, seejuures ka maapiirkondadele ja äärealadele, sõnaõigus ELi otsustus- ja õigusloomeprotsessis. Renoveerimislaine vastu on huvi üles näidanud eelkõige komisjon, kes tunnistab, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on strateegia rakendamisel asendamatu valitsustasand. Meie komitee ja komisjon allkirjastasid äsja tõhustatud koostöö tegevuskava , et kiirendada rohelise kokkuleppe poliitika rakendamist, luues tingimused poliitilise tahte, tehnilise suutlikkuse ning ELi ja riiklike vahendite kasutamise jaoks. Tegevuskava eesmärk on ka tagada, et uued õigusaktid sobivad kiireks rakendamiseks, tehes eelnevalt tööd võimalike takistuste ja piirangute kõrvaldamiseks, liikudes samal ajal ELi tasandilt riiklikule, piirkondlikule ja kohalikule tasandile. Samuti kasutatakse selles maksimaalselt ära alt üles suunatud algatusi, edendades eri valitsustasandite sünergiat ja tugevdades suhteid kodanikega.

Rõhutate, et renoveerimislaine strateegia peab põhinema mitte ainult Euroopa rohelisel kokkuleppel, vaid ka Euroopa sotsiaalõiguste sambal. Kui oluline on selles linnarevolutsioonis sotsiaalne mõõde?

Sotsiaalne mõõde on otsustava tähtsusega. Võitlus kliimakriisi vastu peab olema võitlus ebavõrdsuse ja sotsiaalse õigluse vastu. Me ei tohi kedagi kõrvale jätta. 17% eurooplastest elab ülerahvastatud kodudes ja 34 miljonit inimest elab energiaostuvõimetuses. Renoveerimislaine peaks aitama ellu viia igaühe õigust taskukohasele ja tervislikule eluasemele. See on ette nähtud Euroopa sotsiaalõiguste samba 19. põhimõttega . Näiteks on vaja ohjeldada üürnike väljatõstmist renoveerimise eesmärgil, mis sunnib paljusid inimesi oma kodust lahkuma, sest nad ei suuda toime tulla üüritõusuga, mis on tingitud omaniku algatatud renoveerimisest.

Lisaks on paljudel meie ettevõtetel raske tulla toime muutustest tulenevate probleemidega ja vajadusega kaitsta tööjõudu, edendades sotsiaalselt jätkusuutlikke ümberkorraldusi. Kogu ehitussektoril tuleb aidata ületada lünk teadmistes, oskustes ja tehnoloogias ning hõlbustada uute innovaatiliste ettevõtete loomist.

Kontaktisik:

PresseCdr@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/THE-RENOVATION-WAVE-INTERVIEW-ENRICO-ROSSI.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/THE-RENOVATION-WAVE-INTERVIEW-ENRICO-ROSSI.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/THE-RENOVATION-WAVE-INTERVIEW-ENRICO-ROSSI.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/THE-RENOVATION-WAVE-INTERVIEW-ENRICO-ROSSI.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/THE-RENOVATION-WAVE-INTERVIEW-ENRICO-ROSSI.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023