Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa roheline kokkulepe suundub kohalikule tasandile  

Euroopa Regioonide Komitee uus töörühm aitab linnadel ja piirkondadel Euroopa rohelist kokkulepet ellu viia konkreetsete projektide ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste otserahastamise abil

Euroopa Regioonide Komitee moodustas täna töörühma „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“. Sellesse kuulub 13 kohaliku ja piirkondliku tasandi valitud esindajat ja töörühma eesmärk on tagada ELi linnade ja piirkondade vahetu kaasamine Euroopa rohelise kokkuleppe – ELi kestliku majanduskasvu strateegia kliimaneutraalsuse saavutamiseks 2050. aastaks – arvukate algatuste määratlemisse, rakendamisse ja hindamisse.

Aeg on üheskoos investeerida ja kiirendada üleminekut puhtale, kestlikule ja CO 2 -neutraalsele majandusele. ELi taastepaketi ja Euroopa rohelise kokkuleppe abil peame võimestama ja rahastama linnu ja piirkondi, et suurendada nende vastupanuvõimet ja taastumist COVID-19 kriisist. Selline on töörühma „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ esimese koosoleku peamine sõnum. Rühm asub tööle ajal, mil Euroopa Komisjon on esitanud uue 750 miljardi euro suuruse taastevahendi ja täiendanud 2021.–2027. aasta pikaajalise eelarve kliimameetmetega seotud vahendeid 1100 miljardi euroga. Nüüd peavad selle heaks kiitma ELi liikmesriigid ja Euroopa Parlament ELi liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi käes.

Sevilla linnapea ja töörühma esimees Juan Espadas (ES/PES) ütles: „Maailm seisab silmitsi nüüdisaja kõige tõsisema majanduslangusega, kuid me ei tohi unustada, et kliimaprobleemid ei ole kuhugi kadunud. Euroopa roheline kokkulepe on parim vahend mõlema kriisi lahendamiseks. See pakub võimalust investeerida puhtasse ühistransporti, taastuvenergiasse, taskukohastesse soojustatud eluasemetesse, säästvasse põllumajandusse ja bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisse. Tegu on positiivsete muutustega, kuid neid ei ole võimalik saavutada ilma linnade ja piirkondade täieliku kaasamise ning Euroopa toetuseta. Töörühma esimehena tahan tagada, et meie nõudmised jõuaksid kõigi kõrvu ja oleksid arusaadavad.“

Majanduse keskkonnahoidliku taastumise üle peetud arutelus sõnas Euroopa Parlamendi rohelise kokkuleppe laiendatud töörühma kaasesimees Euroopa Parlamendi liige Aurore Lalucq (FR/S&D) järgmist: „COVID-19 kriisi järgne roheline kokkulepe ei ole sama, mis enne kriisi. Peame olema edasipüüdlikumad ning vajame suuremat ELi eelarvet ja rohkem investeeringuid. Roheline kokkulepe pakub majanduskriisile lahendust, kuid lisaks ka võimalust kasutada uut arengumudelit, mis ühendab keskkonnaalast ja sotsiaalset õiglust. Peame näitama üles kujutlusvõimet, ppraktilist meelt ja paindlikkust, et kohandada ulatusliku sotsiaaldialoogi kaudu makromajanduslikud otsused piirkondadele vastuvõetavaks.  Roheline kokkulepe on täpselt õige vahend ambitsioonika tööhõivepoliitika rakendamiseks ning igale Euroopa kodanikule inimväärse töö ja inimväärse palga tagamiseks. Õnnestumiseks on meil vaja kaasata kõik osalejad nii riigi, Euroopa kui ka kohalikul tasandil. Euroopa Parlamendi rohelise kokkuleppe laiendatud töörühma ja Euroopa Regioonide Komitee dialoog on sama oluline kui dialoog Euroopa Liidu institutsioonide ja kohalike omavalitsuste vahel.“

Euroopa Komisjoni juhtiva asepresidendi, Euroopa rohelise kokkuleppe eest vastutava voliniku Frans Timmermansi kabinetiülem Diederik Samsom märkis: „Meie ülesanne on tagada rohelise kokkuleppe rakendamine kohalikul tasandil. COVID-19 kriisi tõttu peame kohanema uue reaalsusega, kuid ka prioriseerima ja kiirendama nende rohelise kokkuleppe elementide rakendamist, mis aitavad otse kaasa majanduskasvule ja töökohtade loomisele, näiteks renoveerimislaine, ringmajandus ning linnade haljastamine ja linnatranspordi keskkonnahoidlikumaks muutmine. Ükski üleminek ei õnnestu, kui Euroopa linnad ja piirkonnad ei ole neid omaks võtnud. Peame koostööd tegema eurooplaste jaoks.“

Töörühma „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ eesmärk on tagada, et nii Euroopa roheline kokkulepe kui ka ELi taastestrateegia väljenduksid reaalsetes projektides ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste otserahastamises. Töörühmal on kolm konkreetset eesmärki :

  • Koondada Euroopa Regioonide Komitees kokku linnade ja piirkondade seisukohad Euroopa rohelise kokkuleppe arvukate poliitiliste algatuste kohta ning tagada, et nende häält võetakse kuulda.
  • Hõlbustada ELi institutsioonide koostööd, et seada linnad ja piirkonnad CO 2 -neutraalsust edendava poliitika keskmesse.
  • Anda teada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste raskustest rohepöörde elluviimisel kohalikul tasandil ning tõsta esile nende saavutused ja parimad tavad, et hõlbustada nende kordamist kogu Euroopa Liidus.

Töörühma praegused prioriteetsed toimikud on järgmised: Euroopa kliimaseadus ja kliimapakt , õiglase ülemineku fond , Euroopa uus tööstusstrateegia , puhas õhk ja vesi , vesinik , uus ringmajanduse tegevuskava , bioloogiline mitmekesisus ja metsad .

Töörühma 13 liiget esindavad komitee kõiki kuut komisjon ja kuut fraktsiooni, mis teeb sellest tõeliselt horisontaalse ja kaasava algatuse.

Töörühm kohtub korrapäraselt ja annab oma panuse Euroopa Regioonide Komitee täiskogu istungjärkude töösse, tehes seda esimest korda juba järgmisel, 1.–2. juulil toimuval täiskogu istungjärgul, kus toimub arutelu teemal „Piirkonnad ja linnad rohelise taastumise nimel“ , millest võtab osa Euroopa Parlamendi liige ja parlamendi keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni esimees Pascal Canfin . Täiskogu istungjärgul toimub lisaks veel kaks arutelu: üks neist mitmeaastase finantsraamistiku tuleviku üle COVID-19 kriisist taastumise kontekstis volinik Johannes Hahniga ja teine COVID-19 kriisist taastumise majanduslike aspektide üle volinik Thierry Bretoniga .

Taustteave:

Uue veebiportaali „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ avamiseks klõpsake siin .

Euroopa Regioonide Komitees 2019. aasta detsembris vastu võetud resolutsiooni rohelise kokkuleppe kohta saate lugeda siin .

Rohelise kokkuleppe raportöörid tähelepanu keskpunktis: uut intervjuudesarja saate lugeda siin .

Euroopa roheline kokkulepe on ELi majanduse kestlikuks muutmise tegevuskava. See sisaldab uut kestliku majanduskasvu strateegiat kõrvuti seadusandlike ja poliitikameetmete ning rahastamismehhanismidega. Kokkuleppel on kolm eesmärki: viia kasvuhoonegaaside heide 2050. aastaks nulli, lahutada majanduskasv ressursikasutusest ja tagada, et kõrvale ei jäeta ühtegi inimest ega piirkonda. ( Euroopa Komisjon ). Euroopa roheline kokkulepe hõlmab järgmisi valdkondi:

  • säästev energia
  • ringmajandus
  • keskkonnahoidlik transport
  • loodus ja bioloogiline mitmekesisus
  • toit ja põllumajandus
  • keskkonnahoidlik rahastamine

Kontaktisik

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023