Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Osalege Euroopa Regioonide Komitee/OECD uuringus kestliku arengu eesmärkide kohta!  

Euroopa Regioonide Komitee on koostöös Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooniga (OECD) - käivitanud uuringu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste olulise panuse kohta kestliku arengu eesmärkidesse. Te saate kuni 22. veebruarini jagada oma kogemusi ja aidata kaasa tulevasele ELi kestliku arengu eesmärkide strateegiale.

Pärast ÜRO „Kestliku arengu tegevuskava aastani 2030“ ja 17 kestliku arengu eesmärgi vastuvõtmist 2015. aastal oodatakse 193 allakirjutanud riigilt regulaarset aruannet selle kõiki poliitikavaldkondi hõlmava ja kõigi sidusrühmade kaasatust eeldava globaalse tegevuskava rakendamise kohta. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on selles rakendusprotsessis olulised partnerid, mitte ainult seetõttu, et suur enamus eesmärkidest (OECD sõnutsi 65 %) puudutab/kaasab neid vahetult, vaid ka sellepärast, et paljud neist juba osalevad kestliku arengu eesmärkide kohalikule tasandile toomises .

Toetudes kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tagasisidele seoses nende tööga kestliku arengu eesmärkide alal, soovib Euroopa Regioonide Komitee näidata, kuidas linnad ja piirkonnad on rakendanud või on hetkel rakendamas kestliku arengu eesmärke. Seda teavet kasutatakse selleks, et mõjutada ELi tulevast strateegiat kestliku arengu eesmärkide alal kajastama paremini territoriaalset lähenemist ELi ja riiklikes poliitikakujundamise protsessides ning hoogustama tööd rakendamise alal. Teie seisukohti selles, mida EL seoses kestliku arengu eesmärkidega peaks ette võtma ja milliseid prioriteete seadma, kasutatakse ka meie arvamuses kestliku Euroopa kohta aastaks 2030, mis töötatakse välja 2019. aastal.

Kõnealust uuringut kasutatakse ka laiemas OECD programmis „Territoriaalne lähenemisviis kestliku arengu eesmärkidele: linnade ja piirkondade roll mitte kedagi kõrvale jätta“, milles püütakse toetada linnu ja piirkondi territoriaalse lähenemise kujundamisel kestliku arengu eesmärkidele järgmiste tegevuste abil:

oma seisu määratlemine võrreldes riigi keskmise ja teiste omavalitsustega;

mitmetasandilise dialoogi pidamine endast madalamate ja kõrgemate valitsemistasanditega, et jõuda konsensusele selles, kes mida saaks teha, ja

heade tavade ja õppetundide jagamine rahvusvahelisest kogemustest.

Alustage vastamist

Uuring on kättesaadav kõigis ELi keeltes; sobiva keele valikuks klõpsake palun rippmenüül - ekraani paremas servas.

Uuringus saab osaleda kuni reede, 22. veebruari keskööni.  

Kõik vastused on konfidentsiaalsed.

Lisateave : econ-survey-cor@cor.europa.eu

Euroopa Regioonide Komitee soovib tänada piirkondlike omavalitsuste kestliku arengu võrgustikku (nrg4sd) koostöö eest.

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU_RECOVERY_PLAN_TERRITORIAL_COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
23.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

ELi piirkonnad ja linnad tunnustavad liikmesriike lubaduse eest käsitleda ühtekuuluvuspoliitikat ka edaspidi Euroopa Liidu ühe põhisambana
ELi piirkonnad ja linnad tunnustavad liikmesriike lubaduse eest käsitleda ühtekuuluvuspoliitikat ka edaspidi Euroopa Liidu ühe põhisambana
22.11.2022