Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Ajude äravoolu vastu võitlemiseks tuleb kõigis ELi piirkondades teha ühiseid jõupingutusi elukvaliteedi parandamise nimel  

Noore ja haritud tööjõu kaotamine on suur probleem kogu Euroopa Liidu kohalike kogukondade jaoks. Euroopa Regioonide Komitee hoiatab, et ajude äravool kujutab endast ohtu Euroopa projekti pikaajalisele jätkusuutlikkusele, kui ei tegeleta lähetavate ja vastuvõtvate piirkondade vahelise sotsiaalse ja majandusliku tasakaalustamatuse probleemiga. Selleteemaline komitee arvamus , mille koostas ja mida tutvustas Cluj-Napoca linnapea ja Rumeenia endine peaminister Emil Boc (RO/EPP), võeti vastu komitee täiskogu 12. veebruari istungil.

Ülemaailmse konkurentsivõime indeksi ( Global Competitiveness Index ) kohaselt on ELi mitmed ida- ja lõunapoolsed liikmesriigid praegu nende maailma riikide hulgas, kes suudavad kõige vähem oma talente kinni hoida. Näiteks elab praegu ligi 3 miljonit rumeenlast mõnes teises liikmesriigis ja see nähtus puudutab eelkõige kõrge kvalifikatsiooniga töötajaid. See viib nõiaringini, mis raskendab üleminekut teadmistepõhisel majandusel ja kõrge lisandväärtusega toodetel põhinevale jätkusuutlikule ja konkurentsivõimelisele majandusmudelile.

„Oluline on saavutada tasakaal Euroopa Liidu kahe olulise põhimõtte vahel: tööjõu vaba liikumine ning piirkondade majanduslik ja sotsiaalne lähenemine. Kodanikel ja töötajatel peab olema võimalik ELis vabalt liikuda, kuid ainult sellepärast, et nad seda tahavad, mitte seetõttu, et nad on sunnitud oma piirkondadest lahkuma vaesuse ja väheste majanduslike võimaluste tõttu,“ märkis raportöör Emil Boc.

Seepärast kutsub komitee uut Euroopa Komisjoni üles suurendama oma jõupingutusi piirkondlike erinevuste vähendamiseks, kasutades selleks kohandatud poliitikat ja vahendeid, mis ühendavad ühtekuuluvuspoliitika ja muud rahastamisallikad. Komiteel on heameel selle üle, et komisjon on poliitiliselt pühendunud õiglase miinimumpalga saavutamisele Euroopas, sest see lahendaks elatustaseme ja töötingimuste probleemi ning avaldaks otsest mõju lähetavate piirkondade elukvaliteedile.

Komitee arvamuses tehakse ettepanek luua ELi tasandil mehhanism ajude äravoolu alaste poliitikameetmete integreerimiseks ja koordineerimiseks, kuna selle nähtuse kõikide aspektidega (ajude juurdevool, ajupotentsiaali raiskamine, ajude ringlus, tagasiränne) tuleb tegeleda koostöös kohaliku, piirkondliku ja riikliku tasandiga. Erilist tähelepanu tuleb pöörata ajude äravoolu süvendavate struktuursete tegurite – nagu haridusvõimaluste, transpordi- või digitaalse taristu puudumine – kõrvaldamisele. Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel endil on kõige lihtsam määratleda oma konkreetsed tugevad küljed ning vajalikud talendid ja meetmed.

„Linnade ja piirkondade ülesanne on töötada välja innovaatilised poliitikameetmed andekate inimeste hoidmiseks ja tagasimeelitamiseks. Elukvaliteedi parandamine on väga võimas vahend haritud tööjõu ligimeelitamiseks ja hoidmiseks,“ rõhutas raportöör Emil Boc, juhtides tähelepanu sellele, et Cluj-Napoca suurlinnapiirkond on viimase 20 aasta jooksul suutnud oma elanikkonda märkimisväärselt suurendada. Viimase kümne aasta jooksul on linna kasvutempo olnud riigi kõrgeim ja Cluj-Napoca on ülemaailmse elukvaliteedi indeksi tabelis üks kõige kõrgemal kohal olevaid Rumeenia linnu. Linnapea selgitas, et selle tulemuse saavutamisel on olnud oluline osa osaluspõhisel valitsemismudelil, mis kaasab ülikoolid, erasektori, valitsusvälised organisatsioonid, kodanikud ja avaliku halduse, keskendudes teadmistepõhise majanduse ja innovatsiooni ökosüsteemide arendamisele ning kvaliteetsete töökohtade, hariduse ja teenuste, näiteks kultuuritegevuse pakkumisele.

„Linnad ja piirkonnad saavad tõsta oma atraktiivsust, toetades poliitikat ja vahendeid, mille abil edendada kohalikku ettevõtlust, füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemist ja ettevõtluse arendamise alternatiivseid mudeleid. Kohalike omavalitsuste, ettevõtete ja ülikoolide vahelised partnerlused on kohaliku majanduskasvu ja arengu olulised hooandjad. Väga oluline on tunnustada ülikoolide ning kutsehariduse ja -õppe pakkujate rolli kohalikus arengus teadmistepõhise majanduse raames,“ ütles Boc lõpetuseks.

Lisateave

Hariduse, noorte, kultuuri ja spordi nõukogus toimub 20. veebruaril 2020 poliitiline mõttevahetus teemal „Ajude ringlus – liikumapanev jõud Euroopa haridusruumi jaoks“. Raportöör Emil Boc tutvustas 23. jaanuaril 2020 Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Horvaatia kutsel komitee arvamuse eelnõu nõukogu hariduskomitees. Eesistujariik Horvaatia on lisanud oma prioriteetide hulka teadlaste ja uurijate tasakaalustatud liikuvuse, kvaliteetse ja elukestva õppe edendamise ning tuleviku töökohtade jaoks vajalike oskuste arendamise.

Novembris 2018 avaldas komitee uuringu „Ajude äravooluga tegelemine: kohalik ja piirkondlik mõõde“ , mis annab ülevaate eri viisidest, kuidas piirkonnad saaksid tõsta oma atraktiivsust, et meelitada ligi või tuua tagasi noori, oskustega töötajaid. Selleks tutvustati 22 liikmesriigis kohalikul ja piirkondlikul tasandil ellu viidud 30 edukat algatust.

Kontaktisik:

Lauri Ouvinen

Tel +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaga :