Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kohaliku tasandi juhid nõuavad suuremat toetust säästvale ja ligipääsetavale transpordile, et paremini kaitsta inimeste tervist ja keskkonda  

Transpordi dekarboniseerimine on väga oluline kliimakriisiga toimetulekuks ning inimeste tervise ja elatustaseme parandamiseks. Täiskogu 11. oktoobri istungjärgul vastu võetud arvamustes üleeuroopalise transpordivõrgu ja uue linnalise liikumiskeskkonna raamistiku kohta kutsub Euroopa Regioonide Komitee üles kehtestama paremaid reegleid ja eraldama piisavaid rahalisi vahendeid, et ühendada ELi piirkonnad omavahel ligipääsetavate ja säästvate transpordivõrkude kaudu ning töötada välja heitevabad ja taskukohased linnatranspordisüsteemid.

Euroopa linnadel ja piirkondadel on oluline roll ligipääsetava ja säästva transpordi edendamisel ja arendamisel ELis. Nad on eesliinil ELi tasandil kokku lepitud dekarboniseerimise eesmärkide saavutamisel ja kõigi ELi piirkondade jaoks transpordivõrkude arendamisel, tugevdades seeläbi sotsiaalset, majanduslikku ja territoriaalset ühtekuuluvust ning vähendades maapiirkondades kasvavat liikuvusvaesuse ohtu.

11. oktoobril toimunud täiskogu istungjärgul võtsid Euroopa Regioonide Komitee liikmed vastu arvamused üleeuroopalise transpordivõrgu ja uue linnalise liikumiskeskkonna raamistiku kohta, kutsudes üles kaasama kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi rohkem nende poliitikameetmete ja suuniste väljatöötamisse, mis käsitlevad säästvate ja ligipääsetavate transpordisüsteemide kasutuselevõttu ELi piirkondades ja linnades.

Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused aitavad aktiivselt kaasa transporditaristu kavandamisele ja rahastamisele oma territooriumil. Seepärast kutsusid nad arvamuses „Üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) arendamist käsitlevad suunised“, mille komitee liikmed võtsid vastu 11. oktoobril toimunud täiskogu istungjärgul, kaasama piirkondi rohkem üleeuroopalise transpordivõrgu juhtimisstruktuuri. Nad rõhutasid, et transpordisektoris lünkade, kitsaskohtade ja tehniliste tõkete kõrvaldamine on parim viis tuua Euroopa elanikele konkreetset Euroopa lisaväärtust. Arvamuses öeldakse, et üleeuroopaline transpordivõrk, mis tähendab üleeuroopalise mitmeliigilise transpordivõrgu rakendamist ja arendamist, eelistades kõige keskkonnahoidlikumaid transpordiliike, pakub suurt Euroopa lisaväärtust ning on kõigi piirkondade ühtekuuluvuse ja ühendatuse alustala.

Transpordisektori, eelkõige sõiduautode ja kaubikute CO2 heide moodustab kolmandiku ELi kasvuhoonegaaside koguheitest. Heiteta ja vähese heitega liikuvuse jaoks taristut pakkudes on üleeuroopalisel transpordivõrgul oluline roll Euroopa rohelise kokkuleppe ja Pariisi kokkuleppe kliimaeesmärkide saavutamisel. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused rõhutasid piiriüleste projektide sotsiaal-majanduslikku kasu oma territooriumil, kuid toonitasid, et üleeuroopalises transpordivõrgus tuleb arvesse võtta ELi piirkondade ees seisvate probleemide mitmekesisust.

Komitee liikmed rõhutasid ka seda, et olulised on selged reeglid kliimasõbralike transpordiliikide edendamiseks ning transporditaristu kohandamiseks nii, et see peab vastu kliimamuutuste mõjule ja sellega seotud uutele riskidele.

Arvamuse raportöör, Nouvelle-Aquitaine’i piirkonnavolikogu liige Isabelle Boudineau (FR/PES) ütles: „Praegu Ukrainas seisva nisu ja tooraine importimise raskused näitavad, et tõhusa Euroopa transpordisüsteemi loomine on midagi enamat kui majanduslik vajadus – see on vajalik Euroopa suveräänsuse seisukohast. Seepärast on äärmiselt oluline viia üleeuroopaline transpordivõrk lõpule, arendades piiriüleseid transpordiprojekte. Peame parandama ja paremini integreerima linnatranspordisõlmi transpordisüsteemi, et muuta inimeste ja kaupade vaba liikumine kõigi jaoks reaalsuseks.“

Seoses Euroopa Komisjoni esitatud uue linnalise liikumiskeskkonna raamistikuga rõhutasid komitee liikmed, et pärast ühistranspordi aastakümneid kestnud alainvesteerimist süvendavad COVID-19 pandeemia ja Venemaa Ukraina-vastase agressiooni tagajärjed veelgi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rahastamispuudujääki. See võib kahjustada nende eesmärki pakkuda nii linna- kui ka maapiirkondade elanikele paremaid ja keskkonnahoidlikumaid transporditeenuseid.

Kuna linnapiirkonnad tekitavad praegu ligikaudu 23 % ELi transpordisektori koguheitest, rõhutasid liikmed arvamuses „Uus linnalise liikumiskeskkonna raamistik“, et ühistransport peab olema ELi linnaliikuvuse keskne element, mida täiendavad paremad tingimused aktiivse liikuvuse ja mikroliikuvuse suurendamiseks ning muud uuenduslikud lahendused.

Arvamuse raportöör, Luxembourgi linnavolikogu liige Linda Gaasch (LU/Rohelised) ütles: „Liikuvuse tulevik on kõndimise ja jalgrattasõidu edendamine ning tugevate ühistranspordisüsteemide ja heiteta logistikalahenduste edasiarendamine.Arvamusega „Uus linnalise liikumiskeskkonna raamistik“ saadab Euroopa Regioonide Komitee teistele ELi institutsioonidele jõulise sõnumi: linnad ja piirkonnad on liikuvuse rohepöördeks valmis!“

Lisaks öeldakse arvamuses, et linnalähi- ja maapiirkondade ühendatuse tagamiseks ja liikuvusvaesuse leevendamiseks on vaja üldiselt suuremat ühistranspordimahtu ja strateegilisemat innovatsioonikäsitust (nt tellitavad ühistransporditeenused). Linnakeskuste ja nende ümbruse majanduslik jõukus on otseselt seotud sujuva liikuvusega. Selle saavutamiseks ja ELi kestlikkuseesmärkide täitmiseks on oluline tagada kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele parem juurdepääs ELi vahenditele. Arvamuses nõutakse kohalike ja piirkondlike omavalitsuste aktiivsemat kaasamist ELi ja riikliku tasandi poliitika väljatöötamisse, juhtides samal ajal tähelepanu aktiivse liikuvuse (kõndimine ja jalgrattasõit) märkimisväärsele kasutamata potentsiaalile. Aktiivne liikuvus toob olulist kasu tervisele ja ühiskonnale ning nõuab väga vähe investeeringuid.

Taust

Üleeuroopalise transpordivõrgu poliitika läbivaatamisel, milleks Euroopa Komisjon tegi ettepaneku 2021. aasta detsembris, töötatakse välja üleeuroopaline mitmeliigiline transpordivõrk, mille eesmärk on kõrvaldada lüngad, kitsaskohad ja tehnilised tõkked ning tugevdada sotsiaalset, majanduslikku ja territoriaalset ühtekuuluvust ELis. Selle poliitikaga toetatakse innovatsiooni, uute tehnoloogiate ja digilahenduste rakendamist kõigis transpordiliikides, et saavutada Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärgid. Kavas on parandada taristu kasutamist, vähendada transpordi keskkonnamõju, kasvatada energiatõhusust ja suurendada ohutust. Selleks et tegeleda mõjuga, mida Venemaa sissetung Ukrainasse avaldab transpordile ja taristule, muutis komisjon 2022. aasta juulis üleeuroopalise transpordivõrgu poliitikat, tugevdades transpordiühendusi Ukrainaga.

Selleks et toetada üleminekut puhtamale, keskkonnahoidlikumale ja arukamale liikuvusele, võttis Euroopa Komisjon 2021. aasta detsembris kasutusele uue linnalise liikumiskeskkonna raamistiku. Selles nõutakse tugevamat ühistranspordivõrku, tõhusat heiteta linnalogistikat ja liikuvusvoogude paremat juhtimist mitmeliigilise transpordi sõlmpunktide ja digilahenduste kaudu. Raamistikus antakse suuniseid kohalikeks meetmeteks ning kavatsetakse toetada linnu ja piirkondi kui ühtse turu olulisi transpordisõlmi.

Et toetada säästva ja taskukohase transpordi eesmärke kõigis Euroopa linnades ja piirkondades, käivitas Euroopa Regioonide Komiteekampaania „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“. Algatuse eesmärk on seada piirkonnad ja linnad Euroopa rohelise kokkuleppe keskmesse, et anda kohalikele ja piirkondlikele juhtidele võimalus võtta meetmeid kliimamuutuste vastu ning suurendada ELi rahastatavate kestlike projektide elluviimist kohalikes kogukondades kogu Euroopa Liidus.

Kontaktisik:

Theresa Sostmann

Tel +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-INDUSTRY’S-GREEN-TRANSITION-IN-SPOTLIGHT-AT-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP-48-EARTHQUAKE-IN-TURKIYE-SHOULD-BE-A-MOMENT-FOR-REFLECTION-ACROSS-THE-MEDITERRANEAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
25.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023