Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Piirkonnad nõuavad tugevat rolli süsinikku siduva põllumajanduse juhtimisel ELis, et tagada toiduga kindlustatus  

Süsiniku sidumine mullas ja biomassis võib olla peamine heite vähendamise vahend, kuid komitee raportöör Loïg Chesnais-Girard manitseb kaasama piirkondi ELi sertifitseerimise juhtimisse, et tagada projektide kohandamine kohalike vajadustega, seadmata ohtu toiduga kindlustatust Euroopas.

Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused peaksid olema süsinikku siduva põllumajanduse sertifitseerimise juhtimise keskmes, et toetada kohalikele vajadustele kohandatud projektide väljatöötamist kooskõlas piirkondlike põllumajandus- ja maaelustrateegiatega. See on Bretagne’i piirkonnavanema Loïg Chesnais-Girard’i koostatud arvamuse „Piirkondlikud kohanemisstrateegiad vähese CO2 heitega põllumajanduse saavutamiseks“ põhisõnum. Arvamus võeti vastu komitee täiskogu 153. istungjärgul vastusena Euroopa Komisjoni määruse eelnõule süsiniku sidumise sertifitseerimise kohta ELis. ELi uues süsiniku sidumise sertifitseerimissüsteemis tuleks arvesse võtta kogu põllumajandustegevus ja kõigi kasvuhoonegaaside heide, mitte ainult CO2, ning lisada tugev sotsiaalne, keskkonnaalane ja majanduslik mõõde, vastasel juhul satub ELi toiduga kindlustatus ohtu.

Piirkonnad on otseselt kaasatud ÜPP strateegiakavade väljatöötamisse ja rakendamisse paljudes ELi liikmesriikides ning nad aitavad edendada säästvaid tavasid, mis vähendavad kasvuhoonegaaside heitkoguseid põllumajanduses. Lisaks rakendavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused 70 % kliimamuutuste leevendamise meetmetest ning 90 % kliimamuutustega kohanemise meetmetest. Komitee raportöör ja Bretagne’i piirkonnavanem Loïg Chesnais-Girard (PES/Prantsusmaa) kutsub oma arvamuses „Piirkondlikud kohanemisstrateegiad vähese CO2 heitega põllumajanduse saavutamiseks“ üles kaasama kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused täielikult arutellu süsinikku siduva põllumajanduse sertifitseerimise juurutamise üle ELis.

Loïg Chesnais-Girard sõnas: „Eurooplaste toitmine peab jääma põllumajanduses prioriteediks. Seepärast tuleks Euroopa Komisjoni ettepanekut süsiniku sertifitseerimise kohta, eelkõige põllumajandussektoris, reguleerida ja viia see kooskõlla ühise põllumajanduspoliitikaga. Piirkondadel on parimad võimalused projektide koondamiseks ja tagamaks, et süsinikku siduvast põllumajandusest saaks esmajoones kasu põllumajanduslik toidutööstus ning seda ei kasutataks rohepesuks muudes sektorites, kes ei tee piisavaid jõupingutusi oma kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks.“

Raportöör teeb ettepaneku võtta üksnes tulemustel põhineva lähenemisviisi asemel kasutusele lähenemisviis, mis põhineb tunnustatud tavadel, et suurendada ja säilitada mulla süsinikusisaldust, aidates samal ajal kaasa elurikkuse kaitsele. Lisaks tuleb põllumajandustootjaid toetada kõigi kasvuhoonegaaside, mitte ainult süsiniku vähendamisel.

Arvamuses juhitakse tähelepanu sellele, et ELi süsiniku sertifitseerimise süsteemi tuleks reguleerida kohe alguses, vastasel juhul võib sellega kaasneda põllumajanduse rahaks muutmine ja maade hõivamine. Maakasutuse muutus võib mõjutada ka üldist toidutootmist ELis. Uus süsteem ei tohiks karistada kõige väiksemaid põllumajandustootjaid ega ka neid, kes oma tegevuses juba juhinduvad kasvuhoonegaaside heite vähendamise ja säilitamise tavadest. Süsteem peab olema sidus, läbipaistev ja turvaline, et tagada selles sektoris antavate arvestusühikute usaldusväärsus. Sertifitseerimise järelevalve- ja hindamisraamistik peab olema usaldusväärne ja juurdepääsetav, tekitamata ebaproportsionaalseid haldus- ja kontrollikulusid.

Lisateave

2021. aasta detsembris avaldas Euroopa Komisjon teatise süsinikuringete kohta, millele järgnes 30. novembril 2022 ettepanek võtta vastu määrus, millega kehtestatakse liidu raamistik süsiniku sidumise sertifitseerimiseks.Komitee koostas omaalgatusliku arvamuse teemal „Piirkondlikud kohanemisstrateegiad vähese CO2 heitega põllumajanduse saavutamiseks“, mille raportöör on Loïg Chesnais-Girard. Euroopa Parlament muudab Euroopa Komisjoni ettepanekut ja hääletab oma raporti üle septembris toimuval täiskogu istungil. Euroopa Parlamendi raportöör on Lidia Pereira (EPP/Portugal).

Kontaktisik:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Tel +32 473 52 41 15

Jaga :