Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kriitilise tähtsusega tooraine tarnekindluse suurendamist Euroopas on vaja nii rohelise kokkuleppe kui ka oluliste tööstusharude vastupanuvõime jaoks  

Euroopa Komisjon avaldas 2020. aasta septembris kriitilise tähtsusega toorainete tegevuskava , mille kohta koostatud arvamust arutavad kohalikud ja piirkondlikud juhid 18. märtsil toimuval Euroopa Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul. Paljud Euroopa olulised tööstusharud, eelkõige need, mis on tulevikutehnoloogiatele orienteeritud, sõltuvad tugevalt kriitilise tähtsusega toorainetest, millest enamik imporditakse kolmandatest riikidest. Saarimaa liidumaa parlamendi esimese aseesimehe Isolde Riesi (DE/PES) koostatud arvamuses rõhutatakse vajadust pöörata tähelepanu ELi liigsele sõltuvusele kolmandatest riikidest, edendades ressursside ringkasutust, parandades ringlussevõttu ja tarneahelaid ning laiendades kriitilise tähtsusega toorainete kaevandamist Euroopa Liidus. Arvamuses rõhutatakse ka, et kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel peab olema oluline roll kriitilise tähtsusega toorainetega varustamise tagamisel tulevikus.

Euroopa Komisjoni määratluse kohaselt on kriitilise tähtsusega selline tooraine, mis on majanduslikult väga oluline ning mille tarne Euroopa Liidus paiknevatest tooraineallikatest ei ole kindel ega püsiv. Ülemaailmsest perspektiivist vaadatuna saadakse või toodetakse ELis vähem kui 5 % kriitilise tähtsusega toorainetest , samas kui ELi tööstuse tarbimine moodustab ligikaudu 20 % kriitilise tähtsusega toorainete ülemaailmsest tarbimisest. Kindel ja usaldusväärne varustamine kriitilise tähtsusega toorainetega on hädavajalik Euroopa võtmetähtsusega tööstusharude jaoks, nagu auto-, terase- ja tervishoiutööstus, mis annavad tööd miljonitele Euroopa kodanikele. EL on eriti sõltuv selliste kriitilise tähtsusega toorainete impordist, mis on tulevikutehnoloogiate põhikomponendid, nagu akud ja patareid või taastuvad energiaallikad, mis aitavad Euroopas hoogustada rohepööret. Ka järgmistel aastakümnetel kasvab nõudlus nende ressursside järele üha kiiremini.

Saarimaa liidumaa parlamendi esimene aseesimees ja arvamuse raportöör Isolde Ries (DE/PES) ütles: „Pika väärtusahelaga nüüdismajandus ei saa ilma usaldusväärse, konkurentsivõimelise ja keskkonnahoidliku toorainetarneta püsivalt toimida. Tõhusa ressursikasutuse, kestlike toodete ja innovatsiooni abil peab EL kaitsma oma juurdepääsu kriitilise tähtsusega toorainetele. Kindel ja usaldusväärne varustamine kriitilise tähtsusega toorainetega, mille hankimine peab samuti olema keskkonnaalaselt ja sotsiaalselt vastutustundlikum, ei ole oluline mitte ainult Euroopa tööstuse ja sellest sõltuvate miljonite töökohtade jaoks, vaid ka Euroopa rohelise kokkuleppe edukaks rakendamiseks.“

Arvamuses rõhutatakse, et kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel peab olema otsustav roll kriitilise tähtsusega toorainetega varustamise tagamisel tulevikus, kuna neil on otsevastutus kriitilise tähtsusega toorainete ELis kasutamist või kaevandamist käsitlevate tööstusprojektide heakskiitmise ja järelevalve ees. Arvamuses kutsutakse samuti üles oluliselt suurendama ELi ringlussevõtusuutlikkust. Lisaks tuleks mitmekesistada kriitilise tähtsusega toorainete hankimist kolmandatest riikidest ning poliitiliselt ja rahaliselt toetada kriitilise tähtsusega toorainete liidusisest hankimist, et vähendada ELi sõltuvust kolmandate riikide impordist. See on väga asjakohane just Euroopa praeguste või endiste kaevanduspiirkondade puhul, kus tuleks uurida neis piirkondades tooraine kaevandamise võimalusi.

Komitee tervitab Euroopa tooraineliidu käivitamist. Liit on avatud kõigile asjaomastele sidusrühmadele, sealhulgas piirkondadele, ning Euroopa Komisjon teavitas sellest oma tegevuskavas.

Arvamuse hääletuse lõpptulemus tehakse teatavaks täiskogu istungjärgu lõpus 19. märtsil.

Taustteave

Euroopa Komisjon esitas 2020. aasta septembris kriitilise tähtsusega tooraineid käsitleva tegevuskava . Komisjon avaldab ELi kriitilise tähtsusega toorainete loetelu iga kolme aasta tagant. 2020. aastal liigitati kriitilise tähtsusega tooraineks 30 toorainet, sealhulgas mitu neist muutuvad energiasektoris üha olulisemaks, näiteks liitium ja koobalt. 2011. aastal määratleti ainult 14 materjali kriitilise tähtsusega materjalina. Loetelu ja täiendav teave toorainete kohta on kättesaadav siin . Euroopa Komisjon avaldas ka prognoosiva uuringu ELi strateegiliste tehnoloogiate ja sektorite jaoks kriitilise tähtsusega toorainete kohta.

Lisaks tegevuskavale käivitas Euroopa Komisjon Euroopa tooraineliidu , mille eesmärk on edendada tööstuse, liikmesriikide, piirkondade ja kodanikuühiskonna koostööd, et vähendada Euroopa sõltuvust kolmandatest riikidest hangitavatest kriitilise tähtsusega toorainetest.

Intervjuud raportööri Isolde Riesiga saab lugeda siin .

Kontaktisik:

Tobias Kolonko

Tel +32 2 282 2003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Jaga :