Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Piiriüleste avalike teenuste tugevdamine on Euroopa piirialade igapäevaelu parandamise võti  

ELi piirialadel elavate kodanike parem juurdepääs avalikele teenustele on kesksel kohal arvamuses , mille koostas Rádlo abivallavanem Pavel Branda (ECR/CZ) ja mida Euroopa Regioonide Komitee liikmed arutasid täiskogu istungjärgul veebruaris. Arvamuses rõhutatakse piiriüleste avalike teenuste osutamisest tõusvat kasu ja nõutakse tugevamat õigusraamistikku, püsivaid struktuure, nagu piiriülesed kontaktpunktid, ning rahalist toetust algatuse REACT-EU kaudu.

Peaaegu kolmandik ELi kodanikest elab või töötab piirialadel, kus juurdepääs avalikele teenustele, nagu transport, haridus või tervishoid, on sageli kesk- või pealinnapiirkondadega võrreldes piiratum. Eriti kehtib see vananeva elanikkonnaga ja hõredalt asustatud piirkondades. Avalike teenuste piiriülene osutamine mitte ainult ei parandaks kodanike elukvaliteeti kummalgi pool piiri, vaid muudaks ka avalikud teenused kulutõhusamaks. Arvamuses rõhutatakse, et piiriüleste avalike teenuste tõhusaks loomiseks ja haldamiseks on ELis vaja tugevamat õigusraamistikku. Ühtlasi kutsutakse arvamuses liikmesriike üles uuesti hindama oma õigusraamistikke seoses nende mõjuga piirialadele, sest olemasolevate raamistikega kaasnevad sageli liiga suur halduskoormus ja kulud, mistõttu paljud kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused loobuvad oma plaanidest.

„Juurdepääs piiriülestele avalikele teenustele aitaks vähendada piiri negatiivseid mõjusid ja suurendaksid piirialadel elavate kodanike elukvaliteeti. Ootame konkreetsemaid meetmeid, mis parandaksid piiriüleste avalike teenuste tõhusa osutamise tingimusi Euroopas, näiteks õigusraamistik, struktuurid ja rahastamine,“ ütles Rádlo abivallavanem ja arvamuse „Piiriülesed avalikud teenused Euroopas“ raportöör Pavel Branda (ECR/CZ).

Euroopa Parlamendi liige Anne Sander (FR/EPP) märkis: „Toetan tuliselt piiriüleseid avalikke teenuseid Euroopas. COVID-19 kriis tõi esile vajaduse tugevdada olemasolevaid piiriüleseid avalikke teenuseid ja luua uusi teenuseid piirialadel, kus neid kõige rohkem vajatakse. Need teenused on liikmesriikidevahelise koostöö tõelised tugisambad ja parandavad märkimisväärselt Euroopa kodanike elu. Peaaegu kolmandik Euroopa kodanikest elab ja töötab piirialadel. Nad seisavad iga päev silmitsi probleemidega, kui soovivad tervishoiuteenustele juurde pääseda, piiri ületada, transpordivahendeid kasutada, aga ka minna koolitusele, tööle või reisile. Sellel probleemil on majanduslik, sotsiaalne, poliitiline ja inimmõõde.“

Raportöör soovitab liikmesriikidel eraldada osa algatuse REACT-EU kaudu saadud lisaressurssidest piiriülestele koostööprogrammidele, võimaldades seeläbi pärast COVID-19 kriisi piiriülese koostöö tõhusat taaskäivitamist ja tugevdamist. Lisaks teeb ta ettepaneku luua vajaduse korral riiklikud piiriülesed stabiilsed, alalised ja asutustevahelised kontaktpunktid, mis võiksid aidata piiritõkkeid süstemaatiliselt eemaldada, ning märgib, et piiriülese koostöö miinimumtase tuleb igal juhul säilitada isegi kriisi ajal.

Selleks et parandada piirialadel juurdepääsu avalikele teenustele, kordab Euroopa Regioonide Komitee oma tugevat toetust sellistele seadusandlikele ettepanekutele nagu Euroopa piiriülene mehhanism, mida praegu Euroopa Liidu Nõukogus blokeeritakse. Raportöör rõhutab ka eeliseid ja võimalusi, mida pakuvad Euroopa territoriaalse koostöö rühmitused (ETKR), mis võivad osutuda eriti kasulikuks juhtudel, kui peamised teenusepakkujad on riigiasutused ning kui on vaja ühist eelarvet ja töötajaid.

Komitee ühines samuti Euroopa Piirialade Kodanike Liiduga, mille Euroopa Piirialade Ühendus (AEBR), Prantsusmaa Piiriülese Tegevuse Ühendus (MOT) ja Kesk-Euroopa Piiriüleste Algatuste Teenistus (CESCI) käivitasid 2020. aasta juunis COVID-19 kriisist saadud kogemustest lähtudes. Liit kutsub kõiki piirialadel elavaid ja teisi teemast huvitatud kodanikke liiduga ühinema ja andma selle toetuseks oma allkirja Euroopa Regioonide Komitee veebilehel .

Taustteave

  • Ettepaneku Euroopa piiriülese mehhanismi kohta esitas Euroopa Komisjon 2018. aastal, et kõrvaldada piiriülest koostööd takistavad õiguslikud ja haldustõkked. Teatavatel juhtudel võimaldaks mehhanism naaberriigi õigusaktide kohaldamist piirialadel. Euroopa Liidu Nõukogu ikka veel blokeerib seda ettepanekut.

  • Algatus REACT-EU on osa ELi taastekavast ja selle abil käsitletakse COVID-19 pandeemia põhjustatud majanduslikke tagajärgi. Algatus jõustus 1. jaanuaril 2021 ja on uue taasterahastu „NextGenerationEU“ üks suuremaid programme, mille maht on 47,5 miljardit eurot.

  • Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus on Euroopa õiguslik vahend, mille eesmärk on hõlbustada ja edendada piiriülest, riikidevahelist ja piirkondadevahelist koostööd. Euroopa Regioonide Komitee juhtimisel tegutsevasse ETKRi platvormi on koondunud kõigi olemasolevate ETKRide poliitilised ja tehnilised esindajad, asutamisel olevad ETKRid ja eksperdirühma liikmed, samuti liidud ning muud eksperdid ja sidusrühmad.

Kontaktisikud:

Carmen Schmidle

Tel +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Tobias Kolonko

Tel +32 2 282 2003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023