Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kliimamuutused: ELi linnad ja piirkonnad soovivad Pariisi kokkuleppe elluviimiseks teha piiriülest koostööd  

Kuu enne COP23 kliimakonverentsi kutsusid linnad ja piirkonnad Euroopat üles hoidma juhtpositsiooni võitluses globaalse soojenemise vastu, seadma kaugemaleulatuvaid eesmärke ning käivitama uusi algatusi kohalike kliimameetmete rahastamiseks. Pariisi kokkuleppe elluviimise püüdlustes nõudsid Euroopa Regioonide Komitee kui ELi kohalike ja piirkondlike esindajate kogu liikmed asjakohaseid mehhanisme kliimameetme rahastamiseks. Samuti kordasid nad kõigi valitsustasandite kaasamise olulisust ning lubasid jätkata suhete tihendamist linnade ja piirkondadega väljaspool Euroopat, et viia edasi kliimamuutuste tegevuskava.

Brüsselis toimunud täiskogu istungjärgul kõneledes ütles Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz : „Komitee on pühendunud suhete tihendamisele kohalike ja piirkondlike omavalitsustega kõikjal maailmas.“ Olles hiljuti sõlminud ametlikud koostöökokkulepped ICLEI ja ühendusega Climate Alliance , loodab komitee nüüd arendada suhteid USA linnapeade konverentsi ja Kanada kohalike omavalitsuste liiduga. President Lambertz lisas: „Kliimamuutused on oht meile kõigile ja seda on võimalik ületada üksnes koostöös. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused kogu maailmas näitavad kliimamuutuste käsitlemisel üles otsusekindlust, mis läheb sageli kaugemale riiklikest eesmärkidest. Euroopa kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on valmis looma sidemeid linnade ja piirkondadega teisel pool Atlandi ookeani, et jagada kogemusi, teha koostööd ja tagada, et ülemaailmne temperatuuri tõus jääb kindlalt alla Pariisis kokku lepitud 2 °C.“

Euroopa Komisjoni kliimameetmete ja energiapoliitika volinik Miguel Arias Cañete märkis: „Peame tegema jõulisi edusamme Pariisi kokkuleppe elluviimisel ja saavutama 2018. aastaks üksmeele tööprogrammi osas. Maailm võib ka edaspidi loota Euroopa juhtpositsioonile. Me teeme COP23 edu kindlustamiseks koostööd kõigi meie partneritega, sealhulgas paljude linnade, piirkondade ja ettevõtjatega, kes jätkavad kaugeleulatuvaid kliimameetmeid.“ Volinik Arias Cañete viitas USA 227 linna ja maakonda, üheksat osariiki ja ligikaudu 1650 ettevõtjat ja investorit ühendavale koalitsioonile America’s Pledge, kes on võtnud endale ülesandeks järgida kohustusi, mille Ameerika Ühendriigid võtsid Pariisi kokkuleppega.“

 

ELi linnade ja piirkondade esindajate kogu liikmed võtsid COP23 konverentsi silmas pidades vastu ametliku seisukoha kliimameetmete rahastamise kohta. Raportöör Marco Dus (IT/PES) tõdes: „Euroopa linnadel ja piirkondadel ei jää puudu mitte poliitilisest tahtest, vaid vajadustele kohandatud rahastamismehhanismidest ja tehnilisest suutlikkusest neile juurdepääsul“. Marco Dus kutsus üles looma uusi võimalusi, näiteks rohelised võlakirjad ja ühisgarantiid, et rahastada kliimameetmeid kohalikul tasandil. Treviso provintsi Vittorio Veneto linna volikogu liige Dus lisas: „Kohalike omavalitsuste vajadustele kohandatud täiendavate rahaliste mehhanismide loomise kõrval on tähtis, et suure keskkonnamõjuga majandustegevuse toetusi vähendataks järk-järgult kuni nende täieliku kaotamiseni 2035. aastaks“.

Keskkonnaõiguse paremat rakendamist Euroopas käsitleva arvamuse raportöör Andrew Cooper (UK/EA ) sõnas: „Kohalike omavalitsuste saavutusi CO2-heite vähendamisel tuleb mõõta, väärtustada ja julgustada. Lisaks riiklikult kindlaks määratud panustele tuleb luua kohalikult kindlaks määratud panuste süsteem, et aidata kõrvaldada heidete erinevusi.“

Kirkleesi ringkonna volikogu liige Cooper märkis: „Kohalikult kindlaks määratud panused aitavad piirata ülemaailmset temperatuuri tõusu 1,5 kraadile. „See võimaldaks meil seada kõrgemaid, ent siiski realistlikke eesmärke.“ Andrew Cooperi kohalikult kindlaks määratud panuste algatus on kooskõlas vastu võetud Marco Dusi arvamusega kliimameetmete rahastamise kohta, milles seda ka toetatakse.

 

ÜRO COP23 konverents toimub Bonnis 6.–17. novembril 2017. 13. novembril korraldab komitee koos Euroopa Komisjoni ja linnapeade paktiga Atlandi-ülese kliimamuutuste dialoogi . Üritusse on tihedalt kaasatud ka USA linnapeade konverents ja Kanada kohalike omavalitsuste liit.

Samal ajal kui komitee jätkab ülemaailmse linnapeade pakti algatuse edendamist ELi sees ja väljaspool, tervitab ta ka algatust America’s Pledge, mille raames kinnitas enneolematu hulk USA osariike, linnu, ettevõtjaid, kõrg- ja ülikoole oma toetust Pariisi kokkuleppele.  Komitee allkirjastas USA linnapeade konverentsiga vastastikuse mõistmise memorandumi 2010. aastal ja uurib võimalusi teha koostööd Kanada kohalike omavalitsustega, et luua uus Atlandi-ülene kliimakoalitsioon. 

Märkus toimetajatele

ELi linnu ja piirkondi esindava kogu tellimusel koostati hiljuti kliimameetmete rahastamist käsitlev aruanne. Selles kaardistatakse ELi ja rahvusvahelisel tasandil olemasolevad süsteemid, tuuakse välja takistused ja viisid nende ületamiseks. Tutvu täispikkuses aruandega „Financing climate action: opportunities and challenges for local and regional authorities“. Praegusel eelarveperioodil kohustub Euroopa Liit eraldama 20% ELi ajavahemiku 2014–2020 eelarvest kliimameetmetele.

• Kliimamuutuste mõju vähendamist käsitletakse Euroopa Regioonide Komitee ja ÜRO koostöös korraldataval konverentsil 12. oktoobril. ÜRO eriesindaja katastroofiohu vähendamise alal Robert Glasser kõneleb konverentsil rahvusvahelise katastroofide vähendamise päeva õhtul.

Kliimamuutustega kohanemist käsitleval Euroopa veebisaidil (Climate-ADAPT) on kaardistatud keskkonnaalased riskid. Kaardi eesmärk on aidata kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel selgelt mõista kliimaga seotud riske oma territooriumil, et nad saaksid langetada otsuseid võimalikult hästi. Sotsiaal-majandusliku hindamise, aruandluse ja teabevahetuse parandamine aitaks selgelt määratleda kliimameetmete mõju ühiskonnale, andes panuse kohalikku otsustusprotsessi ja vahendite eraldamisse.

• ÜRO COP23 konverents toimub Bonnis 6.–17. novembril 2017. COP23 infoplatvorm

Täiendav teave Euroopa Regioonide Komitee tegevuse kohta COP22-l Marrakechis

COP22: Marrakechis seatakse uus kurss kiiremate kohalike kliimameetmete võtmiseks

COP22 tegevused ja seotud artiklid

Euroopa Regioonide Komitee kliimaküsimustega seotud arvamused:

• Sardiinia maavanema Francesco Pigliaru (IT/PES) arvamus teemal „Ülemaailmse kliimakokkuleppe saavutamine – territoriaalne lähenemisviis COP22-le Marrakechis“

• Horvaatia linna Vidoveci linnapea Bruno Hranići (HR/EPP) arvamus „Energialiidu juhtimine ja puhas energia“

• Flevolandi provintsivalituse liikme Michiel Rijsbermani (NL/ALDE) arvamus teemal „Energiatõhusus ja hooned“

• Šiauliai linnavolikogu liikme ja Leedu endise asekeskkonnaministri Daiva Matonienė (LT/ECR) arvamus teemal „Taastuvenergia ja elektrienergia siseturg“

Kontaktisik : David Crous | +32 470 88 10 37 | david.crous@cor.europa.eu

Jaga :