Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
President Karl-Heinz Lambertzi esimene iga-aastane kõne„Euroopa Liidu olukord: piirkondade ja linnade seisukoht“  

Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz esines täna esimest korda kõnega „Euroopa Liidu olukord: piirkondade ja linnade seisukoht“, millele järgnes arutelu Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja Donald Tuskiga. Seda uut algatust tuleb vaadelda Euroopa tuleviku üle käimasoleva poliitilise arutelu kontekstis.

President Lambertz esines kõnega täna Brüsselis Euroopa Regioonide Komitee täiskogus, mis koosneb ELi kõigi liikmesriikide kohalikul ja piirkondlikul tasandil valitud esindajatest. Kõne eesmärk oli anda ülevaade linnade ja piirkondade hetkeolukorrast ELis ning heita pilk tulevikku – neid järgmistel aastatel ees ootavatele peamistele probleemidele.

„Euroopa Regioonide Komitees vaatame me Euroopa Liitu rohujuure tasandilt, tavaliste inimeste perspektiivist, läbi 350 kohalikul ja piirkondlikul tasandil valitud esindaja silmade. See on perspektiiv, mida me sooviksime edasi anda,“ ütles komitee president Lambertz.

„Euroopal on üha olulisem koht kohalike ja piirkondlike juhtide tegevuses. Nemad rakendavad enamikku ELi õigusaktidest. Nemad ehitavad, kaasrahastavad ja juhivad Euroopa projekte. Nemad arutlevad oma esinduskogudes ja oma kaaskodanikega Euroopa teemadel. Nii nagu Euroopa tasand mõjutab kohalikku ja piirkondlikku tasandit, nii peaks ka kohalik ja piirkondlik tasand olema täiel määral võimeline avaldama mõju Euroopa tasandile,“ toonitas ta.

Euroopa Nõukogu eesistuja Donald Tusk kordas seda seisukohta, rõhutades: Euroopa enesekindlus ja heaolu sõltuvad meie linnade, piirkondade ja kohalike kogukondade elujõulisusest .

2017. aasta kõne „Euroopa Liidu olukord: piirkondade ja linnade seisukoht“ kesksed sõnumid:

Euroopa taasühendamine kodanikega: „Kohaliku ja piirkondliku tasandi valitud esindajate pühendumise tasuks on üldsuse usaldus kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vastu, mis on palju suurem kui usaldus ELi ja liikmesriikide vastu üldiselt. See annab põhjust olla väga uhke, sest see tähendab, et meie linnad ja piirkonnad kujutavad endast usalduse elementi liidus, milles mõnikord kahtlema kiputakse.“

„Meie jõupingutused peavad lähtuma kahest põhimõttest – tegutsemisest õigel tasandil ja dialoogist Euroopa kodanikega [...]. Alates märtsist 2016 oleme me korraldanud rohkem kui 140 avalikku arutelu 95 piirkonnas.“

„Ma usun kindlalt, et vastates kodanike ootustele, on võimalik umbusk Euroopa suhtes asendada kirega Euroopa vastu.“

Ühtekuuluvuspoliitika tulevik: „Ühtekuuluvuspoliitika annab märkimisväärse solidaarsusel põhineva panuse Euroopa Liidu tugevdamisse ja on oluline vastukaal siseturu reeglitele. Selle tulevik ja Euroopa tulevik on teineteisega seotud.“

„Vähemalt kolm eurooplast neljast usuvad, et ELi piirkondlikel investeeringutel on nende linnale ja piirkonnale positiivne mõju.“

„Meie taotlusel nõukogule on kaks aspekti: tagada jõuline, kõiki piirkondi kaasav ühtekuuluvuspoliitika ja garanteerida, et selle poliitika eelarve hõlmab vähemalt kolmandikku ELi eelarvest – nii nagu see on praegu.“

ELi eelarve ja avaliku sektori investeeringud: „Euroopa ambitsioone tuleb nende usaldusväärsuse tagamiseks toetada märkimisväärsete vahenditega, seda eelkõige uute omavahendite vabastamisega.“

Ränne: „Meie identiteedid peavad suhtlema rahumeelselt ja olema pidevalt väljapoole avatud, mitte iseendasse suletud.“

„Catanias, Ateenas, Kreeka saartel ja paljudes teistes kohtades ja riikides on kohaliku ja piirkondliku tasandi ametnikud korraldanud tuhandete pagulaste vastuvõtmist ülimalt keerulistes tingimustes. [...] Oma vapruse ja solidaarsusega on nad andnud Euroopale põhjuse olla uhke.“

Brexit: „Brexiti näol on tegu erandite süsteemile rajatud liidu läbikukkumisega [...]. Brexiti otsusel on tõsised tagajärjed Ühendkuningriigi ja Euroopa kohalikele kogukondadele.“

Sotsiaalne Euroopa: „Turvalisus peab tähendama ka sotsiaalset turvalisust. Eurooplaste vahel on ikka veel suured majanduslikud ja sotsiaalsed erinevused – iga viies eurooplane kuulub leibkonda, kes elab allpool vaesuspiiri või on sotsiaalselt tõrjutud. [...] Eurooplased vajavad tugevat sotsiaalset mudelit, mis kaitseb kõiki.“

„Eurooplased vajavad tugevat sotsiaalset mudelit, mis kaitseb kõiki. Me ei tohi kunagi unustada, et Euroopa idee aluseks on väljavaade paremale sotsiaalsele kaitsele. Just see aspekt on 17. novembril Rootsis Göteborgis toimuva sotsiaaltippkohtumise juhtmotiiv. Tippkohtumisel osaleb ka meie komitee.“

Keskkond: „Euroopa kodanike turvalisus sõltub ka keskkonna ja bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisest. Ka siin tegutsevad piirkonnad ja linnad esirinnas, just nii nagu seda teevad Ameerika Ühendriikide osariigid ja linnad, kes on teinud julge otsuse viia ellu Pariisi kokkuleppe eesmärgid Donald Trumpi vastutustundetule poliitikale vaatamata.

„Kliimamuutuste vastane võitlus on prioriteet ka meie jaoks. Me sõlmisime just hiljuti partnerluse Euroopa Climate Alliance’i võrgustiku ja Kohalike Keskkonnainitsiatiivide Rahvusvaheline Nõukogu (ICLEI) võrgustikuga.“

Tegevuskava

Oma panusena Euroopa tuleviku üle peetavasse arutelusse on Euroopa Regioonide Komitee käivitanud alt ülesse suunatud algatuse „Mõttevahetus Euroopa teemal“, mis hõlmab kodanike dialooge ja linnavalitsustes peetavaid arutelusid, millesse on kaasatud komitee 350 täis- ja asendusliiget. Neid konsultatsioone täiendab üleeuroopaline veebiküsitlus, mis sisaldab Euroopa tuleviku teemalisi küsimusi ja mille eesmärk on koguda kodanikelt tagasisidet. Kõige selle tulemusena võtab Euroopa Regioonide Komitee 2018. aasta esimesel poolel vastu oma – kohalikust ja piirkondlikust perspektiivist lähtuva – nägemuse Euroopa tulevikust. 2019. aasta esimeses kvartalis korraldab komitee Euroopa kohalike ja piirkondlike juhtide tippkohtumise.

9. oktoobril algatas Euroopa Regioonide Komitee koos ELi linnade ja piirkondade juhtivate liitudega üleeuroopalise koalitsiooni #CohesionAlliance, mille raames nõutakse, et 2020. aasta järgne ELi eelarve muudaks ühtekuuluvuspoliitika tugevamaks, tõhusamaks, nähtavamaks ja kättesaadavaks igale Euroopa Liidu piirkonnale. Kohaliku ja piirkondliku tasandi juhte üle kogu Euroopa, samuti Euroopa Parlamendi liikmeid ning kodanikuühiskonna ja ettevõtjate ühenduste esindajaid kutsutakse üles #CohesionAlliance’i deklaratsiooni allkirjastama.

Märkus toimetajatele

Alates käesolevast aastast esineb Euroopa Regioonide Komitee president iga aasta oktoobris komitee täiskogu ees kõnega Euroopa piirkondade olukorrast. Selle eesmärk on anda ülevaade Euroopa linnade ja piirkondade hetkeolukorrast ja heita pilk tulevikku – neid järgmistel aastatel ees ootavatele peamistele probleemidele. Kõne kujutab endast ka Euroopa Regioonide Komitee esimest reaktsiooni Euroopa Komisjoni tööprogrammis sisalduvatele peamistele ettepanekutele. Kõnele järgneb täiskogul arutelu, millel osalevad komitee liikmed ja ELi kõrgetasemelised esindajad.

Euroopa Regioonide Komitee fraktsioonide seisukohad on kättesaadavad nende veebilehtedel.

• Komitee veebileht „Euroopa Liidu olukord: piirkondade ja linnade seisukoht“.

Eesistuja Donald Tuski sõnavõtt Euroopa Regioonide Komitees

• Jälgige meid: #SOTREG #EULocal

Flickr fotogalerii

Kontaktisik:
Nathalie Vandelle

Tel: +32 (0)2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-UNION-THE-VIEW-OF-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-UNION-THE-VIEW-OF-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-UNION-THE-VIEW-OF-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-UNION-THE-VIEW-OF-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-UNION-THE-VIEW-OF-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023