Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa sotsiaalõiguste sammas tuleb ellu viia partnerluses kohalike ja piirkondlike omavalitsustega  

Piirkonnad ja linnad on valmis täitma oma osa sellise tugeva sotsiaalse Euroopa kujundamisel, mis tagab õiglase ülemineku ja taastumise pärast COVID-19 kriisi. Täna esitas Euroopa Komisjon Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamise tegevuskava , milles seatakse kolm suurt peamist eesmärki, millest liikmesriigid ja nende piirkonnad peaksid juhinduma sotsiaalõiguste samba eesmärkide saavutamiseks tehtavates poliitilistes otsustes, kasutades sotsiaalsete investeeringute edendamiseks täielikult ära ka erinevaid ELi fonde.

Uued peamised eesmärgid tähendavad, et 2030. aastaks peaks vähemalt 78% ELi elanikkonnast vanuses 20–64 olema tööga hõivatud, vähemalt 60% kõigist täiskasvanutest peaks igal aastal koolitusel osalema ning vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate inimeste arvu tuleks vähendada vähemalt 15 miljoni võrra. Komisjon esitas täna ka soovituse toimivate tööhõive aktiivse toetamise meetmete (EASE) kohta, mille eesmärk on suunata üleminekut erakorralistelt meetmetelt jätkusuutlikele ja tulevikukindlatele töökohtadele.

Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas ütles: „COVIDi tervisealasest hädaolukorrast on saamas sotsiaalne hädaolukord. Peame kasutama kõiki olemasolevaid vahendeid, et säilitada töökohti, võidelda vaesuse vastu ja kaitsta kõige haavatavamaid. Tegevuskavas seatakse suured eesmärgid, mille me saavutame ainult siis, kui teeme koostööd kõigil valitsemistasanditel – Euroopa, riigi ja kohalikul tasandil – ning kasutame sotsiaalsete investeeringute edendamiseks täiel määral ära erinevaid ELi fonde. Oleme valmis aitama oluliste partneritena kaasa tegevuskava rakendamisele tagamaks, et see vastab meie inimeste vajadustele ning edendab õiglast ja kaasavat taastumist.“

ELi nõukogu eesistujariik Portugal palus Euroopa Regioonide Komitee SEDECi komisjonil koostada arvamuse, milles käsitletakse Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamist kohalikust ja piirkondlikust vaatepunktist. Arvamus on kavas vastu võtta mais toimuval täiskogu istungjärgul vaid paar päeva enne 7.–8. mail Portos toimuvat ELi sotsiaaltippkohtumist .

Arvamuse raportöör, kelleks on Kerava vallavolikogu liige ning komitee sotsiaalpoliitika, tööhõive, hariduse, kultuuri ja teaduse komisjoni (SEDEC) esimees Anne Karjalainen (FI/PES), lausus: „Tegevuskava on kauaoodatud vahend konkreetsete kohalike meetmete võtmiseks põhimõtete alusel, millel põhineb meie visioon õiglasest ja kaasavast sotsiaalsest Euroopast, mis suudab kriisidele vastu panna. Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on keskne roll lisaks tegevuskava rakendamisele ka Euroopa sotsiaalõiguste sambaga seotud edusammude jälgimisel. Seetõttu tuleks tegevuskavas täielikult tunnistada vajadust sisuka mitmetasandilise valitsemise järele, muu hulgas partnerluse põhimõtte kohaldamise kaudu.“

Kuigi komisjon teeb ettepaneku sotsiaalvaldkonna tulemustabeli muudetud versiooni kohta, et toetada samba eesmärkide saavutamist, kardab komitee, et sellega mõõdetakse edusamme ainult riiklikul tasandil, ning peab kahetsusväärseks, et praeguses ettepanekus puuduvad piirkondlikke erinevusi kajastavad näitajad. Esimene piirkondlik sotsiaalvaldkonna tulemustabel , mille komitee 2019. aastal koostas, näitas, et liikmesriikides esinevad eri piirkondade vahel märkimisväärsed erinevused. Komitee on kindlalt veendunud, et piirkondlikul tasandil teostatav järelevalve on vajalik tagamaks, et sotsiaalõiguste sammast rakendatakse kõikidel tasanditel ja et piirkondlikke investeeringuid kasutatakse samba põhimõtete saavutamiseks.

Kontaktisik:

Lauri Ouvinen

Tel +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023