Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa sotsiaalõiguste sambast peab saama ELi loomulik osa  

Linnad ja piirkonnad ootavad huviga Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamise tegevuskava esitlemist 3. märtsil. See peaks saatma kõneka üleskutse 7.–8. mail Portos kogunevatele riigipeadele ja valitsusjuhtidele seada suuremad eesmärgid ja tagada õiglane üleminek pärast COVID-19 pandeemiat, rõhutasid Euroopa Regioonide Komitee liikmed arutelus nõukogu eesistujariigi Portugali esindajaga.

ELi nõukogu eesistujariik Portugal palus Euroopa Regioonide Komitee SEDECi komisjonil koostada arvamuse, milles käsitletakse Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamist kohalikust ja piirkondlikust vaatepunktist. Arvamuses rõhutatakse sotsiaalõiguste samba suurt tähtsust Euroopa majanduse taastamisel ning rohe- ja digiülemineku ja demograafiliste muutustega kohanemisel. Arvamus on kavas vastu võtta mais toimuval täiskogu istungjärgul vaid paar päeva enne Portos toimuvat sotsiaaltippkohtumist .

SEDECi komisjoni esimees, Kerava linnavolikogu liige ja tulevase arvamuse raportöör Anne Karjalainen (FI/PES) ütles: „Euroopa sotsiaalõiguste sambast peab saama Euroopa Liidu loomulik osa, et võidelda sotsiaalse ebaõigluse vastu, suurendada vastupanuvõimet kriisidele ning aidata inimestel läbida rohe- ja digipööret. On ülim aeg rakendada seda kooskõlastatult kogu ELis. Sotsiaalõiguste samba rakendamise tegevuskava peaks olema selge ja ulatuslik ning sisaldama siduvaid eesmärke edusammude tulemuslikuks jälgimiseks. Samuti tuleb tegevuskavas täielikult tunnistada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tähtsust sotsiaalõiguste samba põhimõtete elluviimisel kohapeal, tagades võrdsed võimalused ja kaasatuse.“

Sotsiaalkindlustuse asekantsler Gabriel Bastos Portugali valitsusest ütles: „Arvestades Euroopa Regioonide Komitee kodanikulähedust ja kohalike olude tundmist, on komitee panus väga oluline mõistmaks, kuidas Euroopa sotsiaalõiguste sammast tuleb rakendada ning kuidas sotsiaalpoliitikat muuta ja kohandada.“

Euroopa Komisjon esitleb Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamise tegevuskava 3. märtsil. Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi peadirektor Joost Korte rõhutas, et sotsiaalõiguste sammas peab olema ELi koordineeritud majanduse taastamise jõupingutuste keskmes ning toetama digi- ja roheüleminekut. Ta kinnitas, et tegevuskavaga antakse Euroopa poolaasta raames ja täiustatud sotsiaalvaldkonna tulemustabeli kaudu liikmesriikidele mõõdetavad 2030. aasta eesmärgid.

SEDECi komisjoni liikmed arutasid ka Euroopa Komisjoni ettepanekut võtta vastu direktiivi eelnõu , mille eesmärk on tagada kõigile ELi töötajatele piisav miinimumpalk, mis on üks sotsiaalõiguste samba 20 põhimõttest . Kärnteni liidumaa peaminister ja komitee arvamuse eelnõu raportöör Peter Kaiser (AT/PES) ütles: „Koroonakriis, mis on avaldanud negatiivset mõju ka palkadele, on eriti rängalt mõjutanud madalapalgalisi töötajaid, eriti noori, väheste oskustega ja ebakindlas töösuhtes olevaid töötajaid. Seepärast tuleb toetada Euroopa miinimumpalga raamistikku, et tagada tulevikus töötajate parem kaitse, tugevdada sotsiaalset ühtekuuluvust ning vältida palgavaesust ja ajude äravoolu eriti madalate palkadega piirkondadest.“

Cluj-Napoca linnapea Emil Boc (RO/EPP) tutvustas arvamuse eelnõu Euroopa haridusruumi kohta , mille Euroopa Komisjon soovib saavutada Euroopa Liidus ja liikmesriikides 2025. aastaks. Arvamuses märgitakse, et on vaja teha kindlaks piirkondlikud haridusvajadused ning vähendada praegust haridusalast ebavõrdsust maa- ja linnapiirkondade vahel. „Euroopa haridusruum aitab ELis saavutada paremaid töökohti, mida ka paremini tasustatakse. See aitab vähendada sallimatust, suurendada aktsepteerimist ja tugevdada Euroopa identiteeti. See muudab Euroopa tugevamaks alt-üles vaatepunktist ning lõppkokkuvõttes aitab Euroopa haridusruum saavutada kogu Euroopa Liidus parema demokraatia," ütles Boc.

Mõlemad arvamused võetakse vastu järgmisel Euroopa Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul 17.–19. märtsil.

Lisateave

SEDECi komisjoni 17. veebruari koosolekul, mis toimus COVID-19 pandeemia tõttu täielikult veebis, esitati vastuvõtmiseks veel kaks arvamuse eelnõu:

„Võrdõiguslik liit: ELi rassismivastane tegevuskava 2020–2025“

Ovanåkeri vallavolikogu liige ja raportöör Yoomi Renström (SE/PES) ütles: „Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on Euroopa väärtuste kaitsmisel oluline osa ning nad on eesliinil rassismi- ja vihakõnevastases võitluses, haavatavate inimrühmade ja vähemuste kaitsmisel ning sotsiaalse ühtekuuluvuste edendamisel. Seepärast tuleb neid rassismivastases võitluses pidada kindlasti strateegilisteks partneriteks. Peale selle on omavalitsustel oluline osa kohalike ja piirkondlike tegevuskavade väljatöötamisel. Lisaks riiklikele tegevuskavadele võivad need kavad aidata võidelda struktuurse rassismi vastu asukohapõhisel meetodil, võimaldades töötada välja ja rakendada kohalike oludega kohandatud meetmeid.“

„Meedia digikümnendil: tegevuskava“

Viimsi vallavolikogu liige Jan Trei (EE/EPP) rõhutas: „COVID-19 kriis toob väga selgelt esile vajaduse tugeva ajakirjanduse järele sellise institutsioonina, mis varustab ühiskonda tasakaalustatud faktipõhise teabega ja võimaldab avatud arutelu. Samal ajal on kriisist põhjustatud majanduslangus seadnud ohtu meedia suutlikkuse täita vastutustundlikku rolli. Tugeva ja kvaliteetse ajakirjanduse säilitamiseks kõikidel tasanditel on vaja toetusmeetmeid, eelkõige selleks, et tagada kohalike ja piirkondlike meediaettevõtete püsimajäämine. Erilist tähelepanu tuleb pöörata olukorrale väikestes riikides, kus turu väiksuse tõttu on kohaliku ja piirkondliku meedia ressursid piiratud.“

Liikmed võtsid vastu ka SEDECi komisjoni 2021. aasta tööprogrammi ja määrasid Ciampino linnapea Daniela Ballico (IT/ECR) pearaportööriks arvamusele „Võrdõiguslikkuse liit: puuetega inimeste õiguste strateegia 2021–2030“.

Kontaktisik:

Lauri Ouvinen

Tel +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023