Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Sotsiaalne Euroopa ja demograafilised muutused – SEDECi komisjoni 2020. aasta prioriteedid  

Euroopa Regioonide Komitee SEDECi komisjon alustas uut ametiaega aruteluga Euroopa Komisjoni algatuste üle Euroopa Liidu sotsiaalse mõõtme tugevdamiseks. 24. veebruari kohtumisel võtsid liikmed vastu arvamuse, milles kutsutakse üles tegelema demograafiliste probleemidega kõigil valitsustasanditel ja kõigis ELi poliitikavaldkondades. Need kaks teemat kuuluvad SEDECi komisjoni 2020. aasta tööprogrammi põhiprioriteetide hulka.

Euroopa Komisjon avaldas jaanuaris teatise „Tugev sotsiaalne Euroopa õiglaste üleminekute jaoks“ , millega kehtestatakse üldraamistik tulevastele sotsiaalpoliitika valdkonna seadusandlikele algatustele, näiteks neile, mis on seotud õiglase miinimumpalga, Euroopa töötuskindlustuse edasikindlustuskava ja uuendatud noortegarantiiga. Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi peadirektor Joost Korte rõhutas vajadust reageerida kliimamuutustest ja digiüleminekust, samuti demograafiast (rahvastikukadu) ja globaliseerumise mõjust tingitud kiiretele muutustele. Ta tõstatas ka küsimuse platvormitöötajate staatuse kohta.

Kerava linnavolikogu liige Anne Karjalainen (FI/PES), kes valiti SEDECi komisjoni esimeheks veebruaris komitee uue viieaastase ametiaja alguses, ütles: „Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamine tähendab kõigile inimväärse elatustaseme tagamist, töötavate inimeste arvu suurendamist ja kvaliteetsete töökohtade pakkumist, asjakohaste meetmete võtmist vaesuse vähendamiseks, noorte kaitsmist ja kõigile võrdsete võimaluste tagamist. Piirkonnad ja linnad jagavad neid eesmärke, rõhutades, et tõhusa poliitika kujundamiseks on vaja paremat järelevalvet kohalikul ja piirkondlikul tasandil.“

Käesoleval aastal avaldab Euroopa Komisjon uue aruande demograafiliste muutuste mõju kohta ning vananemist käsitleva rohelise raamatu. Euroopa Regioonide Komitee arvamuse eelnõus „Demograafilised muutused: ettepanekud nende kahjuliku mõju mõõtmiseks ja leevendamiseks ELi piirkondades“ hoiatatakse, et Euroopa vananev elanikkond, madal sündimus ja üha ebaühtlasem rahvastiku jaotumine vajavad sidusat poliitikat kõigil valitsemistasanditel ja kõigis ELi poliitikavaldkondades. Raportööri, Tahitótfalu vallavalitsuse liikme János Ádám Karácsony (HU/EPP) koostatud soovitused võetakse vastu komitee järgmisel täiskogu istungjärgul 25.–26. märtsil.

Lisaks koostab SEDECi komisjon arvamused piirkondliku innovatsiooni tulemustabeli kohta, milles antakse võrdlev hinnang teadusuuringute ja innovatsiooni tulemuslikkusele kogu ELis, ning Euroopa Komisjoni hiljuti avaldatud tehisintellekti käsitleva valge raamatu kohta. Nende arvamuste raportöörid on vastavalt Navarra autonoomse piirkonna valitsuse välisasjade peadirektor Mikel Irujo (ES/EA) ja Emmeni linnavalitsuse liige Guido Rink (NL/PES).

SEDECi komisjon on Euroopa Regioonide Komitee sotsiaalpoliitika, haridus-, tööhõive-, teadus- ja kultuurikomisjon. See on üks Euroopa Regioonide Komitee kuuest temaatilisest komisjonist.

Kontakt:

pressecdr@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023