Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kodanike turvavõrk COVID-19 kriisi vastu võitlemisel  

Pandeemia põhjustatud kriis, mille tagajärjel on Euroopas koroonaviirusesse nakatunud üle 11 miljoni inimese ja surnud enam kui 270 000, tõi esile kõigi piirkondlike, vahetasandi ja kohalike omavalitsuste olulise rolli avalike teenuste osutamisel kodanikele võimalikult lähedal. Nemad korraldavad kõik kohalikul tasandil vajalikud tervishoiualased meetmed, nagu karantiin ja kontaktide jälgimine.

Euroopa kohalike vahetasandi omavalitsuste Euroopa konföderatsiooni CEPLI* esimees ja Euroopa Regioonide Komitee liige André VIOLA (FR/PES) märkis konverentsi „Kohalikud vahetasandi omavalitsused: meie kodanike turvavõrk ülemaailmses võitluses COVID-19 kriisiga“ avakõnes:

„Meie piirkonnad tunnetavad vahetult sotsiaal-majanduslike, keskkonnaalaste, põlvkondi puudutavate ja demograafiliste muutuste tagajärgi, mis häirivad meie ühiskonna kestlikku arengut. Seega puhkes Covid-19 kriis kõigi eelpool nimetatud probleemide kujundatud keerulises olukorras. Kohalikele vahetasandi omavalitsustele antud pädevus nõuab neilt otsest kohapealset sekkumist, et leevendada kriisi majanduslikku ja sotsiaalset mõju. Ärgem unustagem, et Euroopa ilma kohalike, vahetasandi ja piirkondlike omavalitsusteta on Euroopa ilma kodanike ja territooriumideta. See on tühi, ilma tulevikuta projekt.“

Euroopa suurima kohalike vahetasandite – maakondade, provintside, departemangude ja muude sarnaste kohalike omavalitsuste – konföderatsiooni nimel kutsume ELi liikmesriike ja Euroopa institutsioone üles:

1. kooskõlastama meetmeid üle kogu ELi ning pakkuma kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele piisavat rahalist ja tervishoiualast abi võitluses COVID-19 vastu,

2. andma kohalikele vahetasandi omavalitsustele otsepääs uutele rahastamisvõimalustele taasterahastu „NextGenerationEU“ raames, et leevendada koroonaviiruse kriisi põhjustatud negatiivsete sotsiaal-majanduslike mõjude tagajärgi

3. ning kaasama koos Euroopa Regioonide Komiteega kohalikud vahetasandi omavalitsused tulevastesse läbirääkimistesse ELi terviseliidu üle ning Euroopa tulevikku käsitleva konverentsi töösse.

Konverentsil sõna võtnud Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas lausus: „Euroopa iga linna, provintsi ja maakonna esimehed ja kohalikud juhid on tunnustamata kangelased, kes kaitsevad elu ja majandust. Nad vajavad hädasti investeeringuid – viivitused ELi eelarve ja taastekavade asjus kokkuleppele jõudmisel seavad ohtu inimeste elud ja meie liidu. Me ei tohiks teha ka vigu, sest vaid riigi tasandi vajadusi silmas pidav taastekava tähendab läbikukkumist. Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kanda on pooled ELi avaliku sektori investeeringutest ja kolmandik avaliku sektori kulutustest ning nad peavad investeeringute ja kulutuste puhul hoolikalt arvestama kogukondade tegelike vajadustega.“

Partenalia president, Hispaania Ourense provintsinõukogu esimees ja CEPLI aseesimees Manuel Baltar ütles: „Rahaline otsetoetus füüsilisest isikust ettevõtjatele, meditsiinitöötajate käsutuses olevate avalike hoonete ülalpidamisele, majanduse tõhusa taastumise tagamisega tegelevatele juhtkomiteedele, kodanike igapäevasele teavitamisele. COVID-19 kriis on taas näidanud, et provintsid annavad meie territooriumitele struktuuri ning et neil on parimad võimalused leevendada suurte majanduslike, sotsiaalsete ja tervishoiušokkide mõju ning toetada kodanikke sellistel rasketel perioodidel.“

Euroopa Regioonide Komitee liige Luca Menesini (IT/PES) ütles: „COVID-19 kriisi ajal olid Itaalia provintsid kaasatud hädaolukorra lahendamisse. 2020. aastal eraldati provintside eelarvest investeeringuteks eelmise aastaga võrreldes 14 % rohkem ning see andis olulise panuse majanduse taastumisse. Kriis annab meile võimaluse mõelda uuele arengumudelile vastavalt ELi suunistele, kuid selles mudelis peavad kohalikud omavalitsused olema peategelased.“

„Koroonakriis näitab veel kord, kui oluline on lahendada Euroopa probleeme üheskoos ja kooskõlastatult. Piiride sulgemine ja väitmine, et oht tuleb väljastpoolt, on vale tee ja annab väära signaali. Me vajame ühtekuuluvust ja solidaarsust. Mul on hea meel, et paljud inimesed on viimastel kuudel näidanud üles tahet teisi aidata. Seda, mis toimib väikeses mastaabis, saab rakendada ka laialdasemalt. Ainult ühendatud Euroopa suudab üle saada meie aja kriisidest“ ütles Saksamaa Hannoveri piirkonna juht Hauke Jagau , kes on Saksamaa maakondade ühenduse (Deutscher Landkreistag) pressiesindaja.

Belgia Hainaut’ provintsi esimees ja Valloonia provintside liidu APW juht Serge Hustache lisas: „Provintsid on tegelenud nende ette kerkinud suurte, sageli ennenägematute probleemidega. Nad on andnud oma panuse avatud ja solidaarsesse lähenemisviisi koos teiste institutsiooniliste osalejatega, kes seisavad silmitsi kriisi tagajärgedega.“

Poola Bielsko Biala vallavanem, Poola ettevõtjate ja tööandjate liidu ZPP esimees Andrzej Plonka ütles: „Ülemaailmsest perspektiivist vaadatuna sõltub pandeemiate vastu võitlemine rahvusvaheliste organisatsioonide, valitsuste ja ravimiettevõtete võetud meetmetest. Kuid mis puutub kriisiga tõhusasse tegelemisse, siis vajalike meetmete konkreetne rakendamine on kohalike vahetasandi omavalitsuste õlul, kuna selle rolli tingib nende tegevuse territoriaalne mõõde. Paljude riikide vahetasandi omavalitsuste vastutusalas on ka haiglad ja kriisiohjesüsteemi olulised elemendid. CEPLI tänane kohtumine näitab selgelt selle väite õigsust.“

Rumeenia Timisi maakonnavolikogu esimees ja Euroopa Regioonide Komitee liige Alin-Adrian Nica lausus: „Pandeemia tõi kaasa hüppelise digiülemineku, sundis meid ümber mõtestama ELi solidaarsuspoliitika ja rahastamise ning tõstis esile vajaduse eraldada majanduse taastamiseks piisavalt vahendeid ja anda võim üle kohalikule vahetasandile, mis kujutab endast kriisi kütkes olevatele kodanikele end tõestanud turvavõrku. Me peame need võimalused ära kasutama või me ei ole sellest kriisist midagi õppinud!

Euroopa Parlamendi liige ja mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 teema kaasraportöör Jan Olbrycht ütles: „Koroonaviiruse pandeemia põhjustatud majanduslik ja sotsiaalne kahju nõuab kiiret sekkumist rahalise toetuse näol. Seetõttu on majanduse taastekaval kriisi mõjude ennetamisel väga oluline roll. Igasugused viivitused ELi taastepaketi vastuvõtmisel võivad avaldada väga tõsist mõju majanduse kriisiaegsele taastamisele. Tuleb rõhutada, et majanduse taastamiseks vajaminevad vahendid on eriti olulised kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele, kes on pandeemia vastu võitlemisel eesliinil.“

*CEPLI on esimene Euroopa konföderatsioon, mis ühendab kuue Euroopa riigi (Belgia, Bulgaaria, Prantsusmaa, Saksamaa, Poola ja Rumeenia) kohalike vahetasandi omavalitsuste liite, mis esindavad 1167 vahetasandi omavalitsust ning kahte Euroopa kohalike vahetasandi omavalitsuste võrgustikku – Arco Latino ja Partenalia.

Euroopa kohalike vahetasandi omavalitsuste Euroopa konföderatsioon, mis loodi 2008. aastal Rooma lepingu 50. aastapäeval kogu Euroopa kohalike vahetasandi omavalitsuste koostöövõrgustikuna, töötab selle nimel, et suurendada selle tasandi osalemist Euroopa otsustusprotsessis, esindada nende huve Euroopa tasandil, luua pidev teabe- ja heade tavade vahetus kohalike kogukondade vahel, tugevdada nende sekkumiste sidusust ja nähtavust Euroopa territooriumil ning hõlbustada nendevahelisi ühiseid koostööprojekte.

Kontaktisikud:

PressCdR@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPE-UPCOMING-CHALLENGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
10.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SEDEC-12-DECEMBER-EUROPEAN-CARE-STRATEGY-ADEQUATE-MINIMUM-INCOME-AND-SOCIAL-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/AG-ARLEM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

ARLEM at the 5th UfM Ministerial Conference on Strengthening the Role of Women in Society
ARLEM at the 5th UfM Ministerial Conference on Strengthening the Role of Women in Society
27.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SEDEC-1-APRIL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

Local and regional authorities urge EU to integrate Ukrainian refugees into European society
Local and regional authorities urge EU to integrate Ukrainian refugees into European society
04.04.2022