Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Maapiirkondi ei tohiks majanduse taastamise kavades kõrvale jätta  

Maaelu visiooni nädala alguses väljendasid Euroopa Regioonide Komitee liikmed muret, et maapiirkonnad võivad jääda tagaplaanile Euroopa Liidu kavas aidata taastada COVID-19 järgne Euroopa, mis on rohelisem, digitaalsem ja vastupidavam. Järgnevat avaldust, mille liikmed võtsid vastu komitee loodusvarade komisjoni (NAT) koosolekul, toetab ka Euroopa Parlamendi maa-, mägi- ja äärepoolsete piirkondade ning arukate külade laiendatud töörühm, kes on kindlalt vastu igasugusele kavale, mille koostamisel ei järgita partnerluse põhimõtet ja sellega seonduvat maapiirkondade kaasamist.

Pandeemia süvendab paljusid maapiirkondades juba esinevaid probleeme ning rõhutab taas nende haavatavust, eelkõige seoses digivõimekuse, tervishoiuteenuste kvaliteedi ja pakkumise, hariduse, lairibaühenduse kättesaadavuse, elanikkonna erivajaduste, turustusahelate vastupidavuse ja innovatsioonioskustega. Tarvis on selget strateegiat, et vältida olukorda, kus majanduse taastamise kavad suurendavad lõhet mahajäänud maakogukondade ning üha kiiremini jätkusuutlikkuse ja digiülemineku suunas liikuvate linnapiirkondade vahel. Vastasel juhul tekib oht, et me kaotame kogu liidu jaoks olulise majandusliku ja sotsiaalse kasvu võimaluse ning jääme suurel osal ELi territooriumist ilma tulevaste põlvkondade toetusest.

NATi komisjoni liikmed väljendavad oma muret järgmistes küsimustes:

  • piirkonnad, eelkõige maapiirkonnad, ei ole enamikus liikmesriikides piisavalt kaasatud riiklike taaste- ja vastupidavuskavade väljatöötamisega seotud otsuste tegemisse;
  • riiklike taaste- ja vastupidavuskavade ülesehituse ning nende tegevus- ja rakendamismeetodite prioriteetide tõttu võidakse maapiirkondadele eraldada taasterahastust „NextGenerationEU“ vähem vahendeid, kuigi COVID-19 pandeemia on tabanud eriti rängalt just maapiirkondi;
  • palju vahendeid eraldatakse projektikonkursside kaudu, mis võib vähendada maapiirkondade suutlikkust juurdepääsul taasterahastu „NextGenerationEU“ vahenditele, kuna nende suutlikkus ja tehniline tugi ELi vahendite kavandamisel ja kasutamisel on üldjuhul väiksem;
  • maapiirkondade praegune määratlus alahindab tõenäoliselt Euroopa maapiirkondade tegelikku ulatust, kuna halli tsooni kuuluvad keskmise suurusega piirkonnad seisavad tõenäoliselt silmitsi samade probleemidega nagu maapiirkonnad.

NATi komisjoni liikmed kutsuvad

  • Euroopa institutsioone ja riikide valitsusi üles kaasama kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi riiklike taaste- ja vastupidavuskavade koostamisse: meetmed vajavad tõhususe tagamiseks kohalikku mõõdet;
  • liikmesriike üles pidama poliitilist dialoogi kõigi asjaomaste sidusrühmadega. Maapiirkondi ei saa kõrvale jätta ning nende vajadusi tuleb riiklikes taaste- ja vastupidavuskavades täielikult kajastada ja arvestada;
  • kõiki asjaomaseid institutsioonilisi osalejaid üles hoolikalt jälgima taasterahastu „NextGenerationEU“ vahendite kasutamist territoriaalsel tasandil, et tagada vahendite õiglane jaotamine piirkondade vahel;
  • liikmesriike ja korraldusasutusi üles lihtsustama maapiirkondade juurdepääsu taasterahastu „NextGenerationEU“ vahenditele.

Siit leiate NATi komisjoni ja Euroopa Parlamendi maa-, mägi- ja äärepoolsete piirkondade ning arukate külade laiendatud töörühma liikmete nimekirja.

Kontaktisik:

Euroopa Regioonide Komitee

Andrew Gardner

Tel +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Euroopa Parlamendi maa-, mägi- ja äärepoolsete piirkondade ning arukate külade laiendatud töörühm

Adam Mouchtar

Tel +32 499 421 655

adam.mouchtar@europarl.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023