Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Telekommunikatsiooni paketi läbivaatamine: universaalne kiire lairibaühendus on Euroopa territoriaalse ühtekuuluvuse võti  

Euroopa Regioonide Komitee on seisukohal, et kiire lairibaühenduse põhiteenusele juurdepääsu tagamist tuleb käsitleda universaalteenusena ja universaalteenuste osutamise kohustusi tuleks täielikult tunnustada. „See on eriti oluline piirkondade jaoks, kus turg ei suuda vajadustele vastata ja kus avalikel investeeringutel on otsustav tähtsus,“ ütles komitee raportöör, Rae vallavanem Mart Võrklaev (EE/ALDE).

Täiskogu 8. veebruari istungil vastu võetud arvamuses teeb komitee ettepaneku suunata raha lisaks baasvõrgu arendamisele ka juurdepääsuvõrkude ehitamiseks maapiirkondades. Rahalist abi tuleks püüda jaotada geograafiliselt tasakaalustatud viisil, mis toetab ELi majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, pöörates erilist tähelepanu kohalike kogukondade vajadustele. Seejuures võiksid ühenduvuse hindade võrdlusnäitajad anda kasuliku ülevaate sideturu konkurentsi ja tõhususe tasemest.

Eriti oluline on, et 5G võrgu rajamine toimuks samaaegselt ja samal kiirusel kogu ELis tervikuna, kuna see on järgmisel kümnendil digitaalühiskonna ülesehitamise kõige olulisem element, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes – nt kaugkirurgia, nutikad tehased, robootika – ja sektorites, nagu e-tervis või energiamajandus. „Seesuguseid tooteid ja teenuseid on võimalik üle ELi kasutusele võtta tingimusel, et kogu EL on kaetud kiire võrguühendusega,“ kordas raportöör Võrklaev.

Samuti tunnustatakse arvamuses ideed võtta kiirelt kasutusele WiFi4EU programm, mille eesmärk on pakkuda kõigile Euroopa omavalitsusüksustele tasuta kvaliteetset WiFi-ühendust. See kava peaks siiski piirduma uute ja tasuta juurdepääsupunktidega ega tohiks konkureerida olemasolevate erasektori süsteemidega. Euroopa Komisjon peaks samuti osutama abi kohalikele omavalitsustele, eelkõige väiksematele linnadele maapiirkondades, et nad suudaksid välja arendada moodsad, kiired, turvalised ja kasutajasõbralikud võrgud.

Nende teemade käsitlemiseks moodustab Euroopa Komisjon koostöös Euroopa Regioonide Komiteega osaluspõhise lairibaühenduse platvormi, et tagada avaliku ja erasektori laialdane osalemine ja koostöö lairibaühenduse arendamisse investeeringute tegemisel. Komitee liikmetest ja komisjoni esindajatest koosneva platvormi esimene koosolek toimub sellel kevadel.

„Lairibaühenduse platvorm peaks aitama kaasa kiire lairibaühenduse kiiremale, paremale ja säästvamale kasutuselevõtule ELi maapiirkondades ja hõredalt asustatud aladel ning seega toetama nende majandust digitaalteenuste kaudu,“ sõnas Võrklaev.

Digitaalse ühte turu väljakujundamine on üks nõukogu eesistujariigi Eesti prioriteet 2017. aasta teisel poolaastal. Neid teemasid arutatakse reedel Euroopa Regioonide Komitee presidendi Markku Markkula ja Eesti Vabariigi peaministri Jüri Ratase kohtumisel.

Vt ka pressiteade: EU looks to regions and cities to lead the way in building a smarter, more sustainable Europe.

Kontaktisik:
Lauri Ouvinen
Tel + 32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaga :