Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Piirkonnad ja linnad nõuavad rohkem vahendeid, et võidelda noorte töötuse vastu Euroopas  

Komitee rõhutab, et noortegarantii tugevdamine on COVID-19 kriisi kontekstis otsustava tähtsusega

Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused kutsuvad ELi ja riiklikke institutsioone üles kaitsma majanduse elavdamise raames noorte eurooplaste õigust tööle, õiglast tasustamist ja juurdepääsu sotsiaalkaitsele. Pandeemia on kogu Euroopa Liidus noorte töötust järsult suurendanud. Seetõttu paluvad piirkonnad ja linnad lisada noorte tööhõivemeetmed riiklikesse majanduse elavdamise kavadesse. Need on peamised sõnumid, mis jäid kõlama Romy Karieri koostatud arvamuses (LU/EPP) ja mida arutati Euroopa Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul.

Euroopa Regioonide Komitee täiskogu arutas Clervaux’ vallavolikogu liikme Romy Karier i (LU/EPP) koostatud arvamust , mille teemaks on tugevdatud noortegarantii – alla 30aastaste kodanike töötuse vastu võitlemise ELi algatus. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused väljendasid heameelt seitse aastat tagasi loodud vahendi tugevdamise üle. Sellegipoolest peavad nad kahetsusväärseks, et programmitöö perioodil 2021–2027 ei ole noortegarantii toetamiseks eraldatavat osa oluliselt suurendatud hoolimata COVID-19 pandeemia põhjustatud kriitilisest olukorrast.

Eurostati viimased andmed näitavad, et 2020. aasta detsembris oli noorte töötuse määr ELis 17,8% (3,138 miljonit alla 25aastast), mis on rohkem kui 14,8% 2019. aasta detsembris, samal ajal kui mittetöötavate ja mitteõppivate noorte (NEET-noored) osakaal alla 30aastaste seas suurenes 12,5%-lt 2019. aastal 13,5%-le 2020. aasta kolmandas kvartalis, jõudes haripunkti ehk pea 15%-ni enne suve.

Raportöör Romy Karier rõhutas: „Kohalikud ja piirkondlikud omavalitused saavad anda olulise panuse noorte töötuse vastu võitlemisse, kui neid kuulda võetakse. Nagu kõik võimutasandid, peame ka praegusel kriisiajal oma jõupingutusi suurendama ja tegutsema üheskoos. Seda silmas pidades pakume välja konkreetsed ja kindlad meetmed Euroopa noortegarantii tugevdamiseks. Kui me ei võta tegelikke kohustusi noori rohkem toetada kas rahaliselt või strateegiate parandamise kaudu, on selle tagajärjed tõenäoliselt märkimisväärsed ja ulatuvad praegusest kriisist palju kaugemale. Seevastu kui me jõud ühendame, olen veendunud, et suudame vältida uue kadunud põlvkonna teket.“

Noorte töötuse tulemuslikuks käsitlemiseks pandeemia kontekstis nõuavad kohalikud ja piirkondlikud juhid tugevdatud noortegarantii täiendamist eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA) pikendamise ja laiendamisega. Tegu on 100 miljardi euro suuruse ajutise mehhanismiga, mille eesmärk on aidata liikmesriikidel kaitsta COVID-19 kriisist mõjutatud töötajaid. Peale selle kutsub komitee üles lisama noorte tööhõivet puudutavad meetmed riiklikesse taaste- ja vastupidavuskavadesse ja hoiatab meetmete eest, millega püütakse osana kriisijärgsest taastumisest edendada noorte tööhõivet, õõnestades samas noorte õigust õiglasele tasule ja sotsiaalkaitsele juurdepääsule.

Komitee rõhutab, et kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on otsustav tähtsus noortegarantii tõhusa rakendamise toetamisel, sest nad võivad olla sillaks haridusasutuste ja riiklike tööturuasutuste vahel. Komitee rõhutab, kui oluline on edendada tugevdatud noortegarantii kaudu tööjõu liikuvust liikmesriikide ja piirkondade vahel, arvestades rände olulist rolli tööturu võimaluste kujundamisel. Seetõttu avaldavad piirkonnad ja linnad kahetsust, et seda sätet, mis oli olemas algses noortegarantiis, ei ole uude ettepanekusse üle võetud.

Lisaks kinnitavad komitee liikmed taas, et on oluline määratleda selged ja täpsed siduvad kriteeriumid noortegarantii töö-, haridus-, koolitus- ja õpipoisiõppe pakkumiste kvaliteedi kohta. Sama oluline on vähendada noorte tööotsijate halduskoormust: veebipõhine registreerimine spetsiaalsete noortegarantii e-platvormide kaudu peaks olema standardmenetlus.

Arvamuse hääletuse lõpptulemus tehakse teatavaks täiskogu istungjärgu lõpus.

Taustteave

EL toetab liikmesriike noorte töötuse ja tööturult kõrvalejäämise vähendamisel noorte tööhõive toetuspaketi kaudu, mis tugineb neljale tegevussuunale. Üks neist on noortegarantii – 2013. aastal loodud algatus, mis oli juba aidanud 24 miljonit noort. Pärast Euroopa Komisjoni ettepanekut kiitis nõukogu eelmisel aastal heaks soovituse tugevdatud noortegarantii kohta.

Noortegarantiiga võtsid kõik liikmesriigid kohustuse tagada, et kõik alla 30aastased noored saavad nelja kuu jooksul pärast töötuks jäämist või haridussüsteemist lahkumist kvaliteetse töö-, haridustee jätkamise, õpipoisiõppe või praktikapakkumise.

Kontaktisik:

Matteo Miglietta

Tel +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023