Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Linnad ja piirkonnad tõhustavad oma tegevust veebiplatvormide reguleerimisel ja VKEde turvalisel aitamisel digiturgudele  

Euroopa Regioonide Komitee tugevdab oma pühendumust ELi laiaulatuslikule õigusloomeprojektile, mille eesmärk on tugevdada demokraatlikku kontrolli turul domineerivate internetiplatvormide üle ja taastada tasakaalustatud veebipõhine majandus, mis toimib ühtmoodi nii VKEde kui ka üksiktarbijate heaks. Täiskogu juuni istungjärgul võtsid komitee liikmed vastu arvamuse , milles toetatakse Euroopa Komisjoni kavatsust karmistada digiturgude ja -teenuste reguleerimist, tõstes samal ajal esile linnade ja piirkondade pakutavaid uuendusi ja pädevusi, mis võivad aidata kaasa usaldusväärse ja tõhusa reguleerimise loomisele. Komitee arvamus digiteenuste õigusakti paketi kohta on osa laiemast algatuste kogumist, mille eesmärk on suurendada komitee nähtavust ühe ELi liikumapaneva jõuna kaasava digiülemineku saavutamisel.

Digiteenuste õigusakti pakett on Euroopa Komisjoni seadusandlik ettepanek, mis sisaldab kaht dokumenti: digiteenuste õigusakt ja digiturgude õigusakt. Pakett hõlmab ELi konkurentsiõiguse ajakohastamist ja tugevdamist, et vastata nõudmisele platvormi tõhusa reguleerimise järele. Eesmärk on piirata selliste platvormide turuvõimu, mis kontrollivad juurdepääsu sisule ja seega väiksemate ettevõtjate juurdepääsu tarbijatele ning tegutsevad eraviisiliste reeglite kehtestajana. Paketi eesmärk on ka võidelda desinformatsiooni takistamatu leviku vastu, nõudes platvormidelt jagatud sisu eest vastutuse võtmist.

Platvormi reguleerimisel on tugev piirkondlik mõõde. Just kohalikul ja piirkondlikul tasandil reguleeritakse paljusid sektoreid, kus veebiplatvormidel on domineeriv roll, näiteks linnatransport, eluase, turismimajutus ja avalike teenuste osutamine. Seetõttu on kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel võtmeroll tõhusate õigusaktide väljatöötamisel ja jõustamisel. Neil on teavet ja kogemusi ning nad on asjaomastele sidusrühmadele kõige lähemal olev poliitiline tasand.

Arvamuse raportöör Joonia saarte piirkonnavanem Rodi Kratsa (EL/EPP) ütles: „Arvamus võimendab riigist madalama tasandi omavalitsuste häält, jäädes ootama võimalust täppisreguleerimisele kaasa aidata, et positiivne mõju oleks võimalikult suur ja vältida aktuaalsete probleemide lahendamisel uute probleemide tekitamist. Digiüleminek on reaalsus, mille ulatus pandeemia tõttu ainult suureneb, nagu ka meie sõltuvus digitaristust. Peame kaitsma VKEsid, kes sõltuvad sageli suurematest platvormidest ja keda mõjutab oluliselt juurdepääsu kaotamine platvormidele või teenustele, millest nad oma tegevuses üha enam sõltuvad.“

Platvormide reguleerimisel on oluline mõju ka paljudele VKEdele. Mida rohkem ettevõtteid digipöördega kaasa läheb, seda enam liigub nende suhtlus tarbijate, tarnijate ja muude ärikontaktidega erasektori veebiplatvormide kaudu, suurendades nende sõltuvust uutest osalejatest ning seades nende ärimudelid ohtu ja ebakindlasse olukorda. Komitee arvamuses pooldatakse tugevat õigusraamistikku, mis kaitseb VKEde otsejuurdepääsu tarbijatele ja seega nende võimet võrdväärselt konkureerida. Seda väidet kinnitavad ka traditsiooniliste ettevõtete digitaaltehnoloogiale ülemineku toetamiseks vajalikke õiguslikke ja poliitilisi tingimusi käsitleva uuringu tulemused, mida hiljuti arutati komitee veebiseminaril . Lõplik uuringu tekst avaldatakse juuli keskel.

Komitee arvamuses tõsteti esile veel üks suur probleem: kuidas leevendada ja ületada kahekordne digilõhe, mille põhjuseks on digiülemineku sotsiaalsetest ja majanduslikest hüvedest osa saamiseks vajalike eeltingimuste ebavõrdne jaotus (juurdepääs suure läbilaskevõimega võrkudele ja digikirjaoskus). Selleks et territoriaalseid ja sotsiaalseid erinevusi vähendada ning tagada digitaalne ühtekuuluvus, peab komitee äärmiselt vajalikuks toetada suutlikkuse suurendamist kohalikul tasandil ja kiirendada lairibataristu kasutuselevõttu. Nende tõsiste probleemidega tegeleb regulaarselt ka komitee lairibaühenduse platvorm – foorum, mis loodi üheskoos Euroopa Komisjoniga, et koondada õiguslikke, tehnilisi ja praktilisi teadmisi ning kiirendada selliste lahenduste väljatöötamist, mis võimaldavad kõigil kodanikel, VKEdel ja haldusasutustel veebimaailmas edukalt navigeerida.

Kontaktisik:

Maximilian v. Klenze

Tel +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Tel +32 470 895 382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONS-TEAM-UP-TO-SPEED-UP-THE-EXPANSION-OF-THE-EUROPEAN-SEMICONDUCTOR-INDUSTRY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

 Regions team up to speed up the expansion of the European semiconductor industry
Regions team up to speed up the expansion of the European semiconductor industry
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023