Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Piirkonnad toovad kosmosepoliitika inimestele lähemale  

Euroopa Regioonide Komitee liikmed on väljendanud toetust Andres Jaadlale (ET/ALDE), võttes vastu tema koostatud arvamuse „Euroopa kosmosestrateegia“. Komitee toetab Euroopa Komisjoni kosmosepoliitika visiooni, mis avaldati 2016. aasta oktoobris. Ometi soovib komitee, et selle piirkondlikku mõõdet edasi arendataks, et tuua kosmosetehnoloogia kodanikele lähemale. Kosmosetehnoloogiad, -andmed ja -teenused tagavad kommunikatsiooni, seire, piiri- ja turvalisuse kontrolli, kiire reageerimise loodusõnnetuste korral ning põllumajanduse, kalanduse ja transpordi haldamise toetustegevuse.

Kosmosetehnoloogiad, -andmed ja -teenused on saanud meie igapäevaelu asendamatuks osaks. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogias aitab kosmosetehnoloogia vahetada teavet reaalajas. Digitaalsete teenuste alal võimaldab see pidevaid ja suure lahutusega seiresüsteeme. Kosmosesatelliidid soodustavad kiiret reageerimist loodusõnnetuste korral ning aitavad parandada linnade majandamist ja ühistranspordi haldamist. Kosmosealasel suutlikkusel ja teenustel on tähtis roll Euroopa kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas, keskkonnaseires, elurikkuse kaitses ning globaalse soojenemise vastases võitluses.

„Kosmosepoliitika võib aidata Euroopas edendada tööhõivet, majanduskasvu ja investeeringuid, avardades samas teadus- ja uurimistegevuse piire,“ ütles raportöör Andres Jaadla. Rakvere linnavolikogu liige Jaadla lisas: „Peame arendama piirkondlikku mõõdet, et tuua kosmosest saadav kasu kodanikele lähemale. ELi kosmosepoliitika ja -strateegia peab ühiskonda aga paremini veenma selle kõikvõimalikus kasus. Kasutajad tuleb asetada Euroopa kosmosestrateegia keskmesse.“

Raportöör märkis: „Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on pädevus ja soov olla kaasatud ELi kosmosepoliitika rakendamisse. NEREUSe võrgustikuga on ühinenud rohkelt piirkondi, mis annab tunnistust kosmosevaldkonna osakaalu suurenemisest piirkondlikus majanduses, küll aga tuleb selliste piirkondade meetmeid rohkem esile tõsta ning edendada kodanikuühiskonna, ettevõtlussektori, avaliku sektori asutuste ja teadusringkondade kaasavat partnerlust.“ Raportöör Jaadla kutsus üles siduma kosmosestrateegiat rohkem teiste ELi poliitikavaldkondadega (nagu linnade tegevuskava, arukad linnad ja kliimapoliitika) ja seda neisse kaasama.

Andres Jaadla nentis: „Haridus ja kodanike teadlikkus koos rohkem haritud spetsialistide, rohkemate inseneride ja teadlastega peaksid andma Euroopa kodanikele võimaluse võtta keskne roll tulevaste keerukate kosmosesüsteemide – nii maapeal asuvate süsteemide kui ka kosmoses asuvate satelliitide – arendamisel selliste programmide kaudu nagu Galileo ja Copernicus.“

Euroopa Regioonide Komitee soovib vägagi aidata kaasa Copernicuse programmi arendamisele ja rakendamisele. Komitee teeb ettepaneku osaleda alalise täisliikmena Copernicuse kasutajate foorumis. „Selline otsene osalemine annaks foorumile kohalike kasutajate perspektiivi Copernicuse andmete kasutuselevõtul,” märkis Andres Jaadla.

„Komitee võib olla väga oluline partner Euroopa Komisjoni, liikmesriikide, Euroopa Kosmoseagentuuri, teadlaste, kohalike omavalitsuste ja kasutajate ühendamisel, et luua uusi partnerlussidemeid teiste ELi poliitikavaldkondadega,“ sõnas Andres Jaadla lõpetuseks.

Märkused toimetajatele

26. oktoober 2016. „Euroopa kosmosestrateegia“. Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele.

Kontaktisik: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-SPACE-PROGRAMME.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

The EU's new space programme: a boost for jobs and sustainable growth
The EU's new space programme: a boost for jobs and sustainable growth
20.12.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ENVIRONMENTAL-SUCCESS-LIES-IN-THE-HANDS-OF-LOCAL-GOVERNMENTS-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

Keskkonnaalane edu on kohalike omavalitsuste kätes
Keskkonnaalane edu on kohalike omavalitsuste kätes
28.09.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-SECRETARY-GENERAL-FOR-A-BETTER-CONNECTION-OF-EU-SPACE-POLICY-WITH-EU-INFRASTRUCTURE-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

CoR Secretary General for a better connection of EU space policy with EU infrastructure policy..
CoR Secretary General for a better connection of EU space policy with EU infrastructure policy..
17.07.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/NEED-FOR-SME-FRIENDLY-REGIONAL-PATENT-STRATEGY-IN-SPACE-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

Secretary General underlines need for SME friendly regional patent strategy in space technology at Galileo Agency
Secretary General underlines need for SME friendly regional patent strategy in space technology at Galileo Agency
11.06.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HOW-SPACE-TECHNOLOGIES-IMPROVE-SUSTAINABLE-ENERGY-MANAGEMENT-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

How space technologies improve sustainable energy management
How space technologies improve sustainable energy management
07.06.2018