Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Piirkonnad ja linnad võivad muuta ELi uue töömeetodi paremaks  
Euroopa Komisjoni ametist lahkuva koosseisu pärand peaks olema kohalike ja piirkondlike omavalitsuste täielikum roll poliitikatsükli algusest lõpuni – nii arvab Euroopa Regioonide Komitee.

Euroopa Komisjon peaks kaaluma rahalise toetuse andmist Euroopa Regioonide Komitee algatatud tagasiside andmise mehhanismile, leidsid kohalikud ja piirkondlikud juhid 9. oktoobril. See ettepanek on osa soovituste kogumist, mille eesmärk on tagada, et piirkondlikud ja kohalikud väljavaated kajastuksid Euroopa Liidu poliitikaprotsessi igas etapis alates kavandamisest kuni hindamiseni.

Euroopa Komisjoni järgmise presidendi ettepanekud hõlmavad muu hulgas võimalust anda ELi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kogule võimalus kujundada – mitte lihtsalt läbi vaadata – komisjoni tööprogramm ning kutsuda kohalike ja piirkondlike omavalitsuste eksperte ELi õigusakte? läbi vaatama. Nende meetmetega tagataks, et ELi õiguse kohalikku mõju võetakse nõuetekohaselt arvesse. Ettepanekud tuginevad institutsioonilise rakkerühma 2018. aasta järeldustele ja 2019. aasta konsultatsiooniprotsessile .

Lääne-Pomorze vojevoodkonna marssal Olgierd Geblewicz (EPP/PL) ja Poola piirkondlike juhtide juht oli raportöör arvamusele „Parem õigusloome: kokkuvõtete tegemine ja pingutuste jätkamine“ .

Olgierd Geblewicz ütles: „Need on praktilised ettepanekud, mille eesmärk on arendada ja hoida ametist lahkuva Euroopa Komisjoni koosseisu peamist pärandit – selle püüdlusi parema partnerluse poole kõigi valitsustasanditega, et luua paremaid ja tõhusamaid õigusakte. Esimene asepresident Frans Timmermans mõistab tõeliselt, kui oluline on teha koostööd piirkondade ja linnadega, ning eelmisel aastal toetas ta uut töömeetodit ELis. Komitee praegustes ettepanekutes tuuakse esile uued ja väga konkreetsed viisid tagamaks, et piirkondlik ja kohalik perspektiiv kaasatakse ELi otsustajate ja täitevvõimu igapäevasesse töösse.“

Ta jätkas: „Meie ühine soov on saavutada ELi strateegilised eesmärgid, tunnustades samal ajal väga erinevaid olukordi ja kultuure Euroopas. Jõupingutus suurima võimaliku ühtsuse ja suurima võimaliku mitmekesisuse saavutamiseks, saavutades samal ajal ka tõhusaid poliitilisi tulemusi – ehk subsidiaarsuse põhimõte – on keeruline ülesanne ja sellega kaasnevad kulud, kuid viimase aasta rakkerühm ja selle aasta ülevaade näitavad, et jõupingutused tasuvad ära nii tulemuste poolest kui ka poliitiliselt. Ajalooliselt on EL poliitilikameetmeid kavandades keskendunud piirkondade ja linnade panusele, kuid subsidiaarsus peaks tähendama ka seda, et tuleb jälgida õigusaktide kohapeal toimimist. Me tahame seda lünka täita ja tugevdada muid nõrku külgi poliitilises protsessis. Me tahame tagada, et partnerlus ELi piirkondade ja linnadega ei oleks üksnes tehniline ja õiguslik toiming, vaid põhimõte, mis raamistab ELi tegevust ja rikastab seda.“

2019. aasta märtsis algatas Euroopa Regioonide Komitee piirkondlike keskuste katsevõrgustiku ELi poliitika rakendamise läbivaatamiseks , mis teeb kaheaastases katseetapis ülevaate ELi poliitika mõjust kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele kolmes valdkonnas: riigihanked, õhukvaliteet ja piiriülene tervishoid. Projekti raames on juba kogutud tagasisidet ELi riigihangete reformide kohta ELi korrespondentidelt 16 riigi 36 piirkondlikus omavalitsuses, ja oma võrgustiku liikmetelt. Sellest tulenevat rakendamise läbivaatamist , mis avaldati juulis, võeti arvesse komitee 8. oktoobril vastu võetud arvamuses , milles kiideti ELi kavatsusi, kuid leiti olulisi puudujääke reformide mõjus.

Olgierd Geblewicz ütles: „Selline projekt nagu meie piirkondliku keskuste mehhanism võtab aega ja raha, kuid selle tulemus peaks olema kvaliteetne ja tõhus poliitika, milles arvestatakse tegelikku olukorda, mis näitab, kas ELi õigusaktid lisavad väärtust, ning millega kõrvaldatakse mõned haldusformaalsused, piirangud ja osa majanduslikust koormusest. Asepresident Frans Timmermans andis eelmisel aastal meie algatusele oma poliitilise toetuse.Me soovime, et tema järglane Maroš Šefčovič leiaks rahastuse selle säilitamiseks ja arendamiseks, kui katseetapp on edukas. Küsimus on suutlikkuse suurendamises, et tagada komisjoni parema õigusloome tegevuskava püsiv edu. Samuti näitab see taas, et komitee võib olla ühenduslüli ELi ning piirkondliku ja kohaliku valitsustasandi vahel ning partnerluse katalüsaator.“

Arvamuses kutsutakse samuti üles rohkem arvesse võtma kohalikke ja piirkondlikke eksperditeadmisi poliitilistel ja tehnilistel foorumitel. Väidetakse näiteks, et õiguskontrollikomitee ekspertide arvu tuleks suurendada, et „teavitada õiguskontrollikomiteed ELi õiguse piirkondlikust ja kohalikust perspektiivist“ ning et komisjoni REFITi platvorm – veel üks asutus, mille eesmärk on parandada kehtivaid ELi õigusakte – peaks hõlmama ka kohaliku või piirkondliku tasandi eksperte.

Arvamuses märgitakse, et komisjoni soov saavutada paremaid ja tõhusamaid õigusakte on vastuolus tegelikkusega, kus „õigusaktide rohkus on suurenenud, ahendades tõlgendusvõimalusi, mis peaksid direktiivide ülevõtmisel võimalikud olema“.

30. septembril kiitis Euroopa Parlament heaks praegu energialiidu eest vastutava asepresidendi Maroš Šefčoviči määramise institutsioonidevaheliste suhete ja visiooniuuringute asepresidendi ametisse ametiajaks 2019–2024. Kuulamise käigus ütles volinik Maroš Šefčovič, et tuleks paremini kaasata õigusaktide ellurakendajad ja kasutada rohkem aktiivse subsidiaarsuse põhimõtet, et vältida üldist muljet, et kõik otsustatakse ära Brüsselis.“

Ta jätkas: „Me tugevdame vahendeid, mille abil kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused saaksid meid teavitada uutest õigusaktidest tulenevast koormusest ning võimalustest seda leevendada.“

Euroopa Regioonide Komitee jätkab konsultatsioone selle üle, kuidas tagada, et kohaliku ja piirkondliku tasandi panus kaasatakse ELi otsuste tegemisse, Itaalia Senatis 22. novembril toimuval suurel konverentsil.

Kontaktisik

Andrew Gardner

Tel +32 743 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Jaga :