Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kohalikud ja piirkondlikud juhid kutsuvad liikmesriike üles võtma kiiresti vastu ELi eelarve ja taastekava, et kaitsta kodanikke ja parandada kohalike kogukondade vastupanuvõimet  

Kaks nädalat enne olulist Euroopa tippkohtumist kutsub Euroopa Regioonide Komitee – ELi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kogu – liikmesriike üles jõudma õigeaegselt ja õiglaselt kokkuleppele mitmeaastase finantsraamistiku ja ELi taasterahastu „NextGenerationEU“ suhtes. Oma resolutsioonis ning arutelus ELi eelarve ja halduse voliniku Johannes Hahniga nõudsid piirkonnad ja linnad, et ühtekuuluvus muutuks kõigi ELi poliitikavaldkondade suunanäitajaks ning et ELi programmide rakendamine põhineks jagatud vastutusel ja partnerlusel.

Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas sõnas:

„Komisjoni ettepanekud taastekavade ja 2021.–2027. aasta eelarve kohta hõlmavad komitee peamisi nõudmisi ning näitavad meie väsimatu töö mõju kohalikul tasandil valitud esindajate hääle kuuldavaks tegemiseks Brüsselis. Nendega antakse selge vastus populistidele ja euroskeptikutele, näidates ELi lisaväärtust praegusel raskel ajal. Peame tagama taastekava tõhusa rakendamise ja vältima tsentraliseeritud protsessi riske. Subsidiaarsus ja partnerluspõhimõte on keskse tähtsusega ning kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused kui osa liikmesriikide õiguslikult pädevatest asutustest peavad olema täielikult kaasatud, et suunata investeeringuid sinna, kus neid kõige rohkem vajatakse. Nüüd on liikmesriikide valitsuste ja Euroopa Parlamendi kord kiiresti tegutseda. Arutelud on küll õigustatud, aga me peame püüdma vältida viivitusi, mis ohustavad jõupingutusi, mida me teeme, et vastata meie kodanike vajadustele õigel ajal.“

„Pikaajaline eelarve ja ELi taasterahastu „NextGenerationEU“ on Euroopa viis kriisile reageerimiseks ja majanduse taastamiseks. Saavutame edu vaid siis, kui igas suuruses liikmesriigid kogu Euroopast, piirkonnad, linnad, ametiasutused, ülikoolid ja ettevõtjad hoiavad ühte. Euroopa Regioonide Komitee toetus juulis sõlmitavale kokkuleppele on väga oluline. Vajame kiiret kokkulepet kiire taastumise nimel,“ ütles eelarve ja halduse volinik Johannes Hahn.

Komitee kordab, et nii mitmeaastases finantsraamistikus kui ka taastekavas tuleb keskenduda ühtekuuluvusele kui põhiväärtusele ja tugevale ELi pikaajalisele investeerimispoliitikale, mis aitab luua vastupidavama, keskkonnahoidlikuma ja tulevikku suunatud liidu. Komitee peab tervitatavaks lisatoetust ühtekuuluvuspoliitikale (55 miljardit eurot), maaelu arengule (eurot 15 miljardit eurot) ja õiglase ülemineku fondile (eurot 30 miljardit eurot), tugevdatud programmile „Horisont“ (eurot 12,5 miljardit eurot) ja Euroopa ühendamise rahastule (eurot 1,5 miljardit eurot) ning eraldiseisvale terviseprogrammile, mille maht on eurot 9,37 miljardit eurot.

„Ühtekuuluvuspoliitika vastu on taas suur huvi ja see on hea märk. Mis puudutab REACT-EUd, siis ei tohiks ühtekuuluvuspoliitika seda programmi asendada, vaid see peab jääma raamistikuks, millele vajalik reageerimine tugineb. Ajastus on samuti äärmiselt oluline. Pärast juulis toimuvat ELi nõukogu kohtumist ja riiklikke menetlusi peaks järgmine mitmeaastane finantsraamistik olema täielikult toimiv 1. jaanuariks 2021,“ ütles Euroopa Regioonide Komitee esimene asepresident Vasco Alves Cordeiro (PT/PES).

„Tulevane mitmeaastane finantsraamistik ja taastekava näitavad, et Euroopa Komisjon on võtnud praeguse kriisi lahendamiseks meetmeid, kuid meie piirkonnad ja linnad vajavad nüüd pikaajalisi taasteprogramme ja investeeringuid. Edasine viivitus oleks katastroofiline meie kaaskodanike, ettevõtete ja avalike teenuste jaoks. Sellisel juhul võib tekkida siseturu lagunemise oht, mõjutades kõiki, sealhulgas ka kokkuhoidlikke riike. Taastekava võib olla ka võimalus rakendada rohelise kokkuleppe raames ökoloogilist ja digitaalset üleminekut, kui see põhineb piirkondade ja linnade oskusteabel,“ lisas Nouvelle-Aquitaine’i piirkonna asepresident ja komitee COTERi komisjoni esimees Isabelle Boudineau (FR/PES).

Uue eelarve ja taastekava rakendamine on strateegilise planeerimise, koordineerimise ja haldussuutlikkuse seisukohast raske ülesanne. Euroopa Regioonide Komitee nõuab tsentraliseerimise vältimist ja selle tagamist, et piirkonnad ja linnad saaksid aidata juhtida investeeringuid seal, kus neid kõige rohkem vajatakse. Komitee on valmis andma oma panuse, et muuta Euroopa poolaasta paremaks, kuna sellel on oluline roll taastekava strateegilisel koordineerimisel. Uus partnerlus ELi, riiklike, piirkondlike ja kohalike osalejate vahel aitab vähendada praegust lõhet majanduspoliitika koordineerimise ning kodanike ja ettevõtjate tegelike vajaduste vahel, edendades Euroopa programmide rakendamist ja kasutuselevõttu linnades ja piirkondades.

Lisateave

Kontaktisik:

Carmen Schmidle

Tel +32 (0)2 282 2366

Mobiil +32 (0) 494 735 787

carmen.schmidle@cor.europa.eu