Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
President Lambertzi esimene kõne teemal „Euroopa Liidu olukord: piirkondade ja linnade seisukoht“  

Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz võtab komitee täiskogu istungil 10. oktoobril Brüsselisesimest korda sõna teemal „Euroopa Liidu olukord: piirkondade ja linnade seisukoht“. Kõnele järgneb Euroopa tuleviku teemaline arutelu, millel osalevad Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk ja ELi kohaliku tasandi poliitikud. Euroopa Komisjoni kliimameetmete ja energiapoliitika volinik Miguel Arias Cañete selgitab seejärel ELi prioriteete ÜRO kliimaläbirääkimistel Bonnis, kus ELi linnad ja piirkonnad taaselustavad kliimakoalitsiooni oma USA ja Kanada kolleegidega.

#SOTREG „Euroopa Liidu olukord: piirkondade ja linnade seisukoht“ , #CoRplenary, 10. oktoober 14.30

Arutelu Euroopa tuleviku üle jätkub ning komitee presidendi kõne aitab ELi tegevuskava kujundada, väljendades ELi linnade ja piirkondade seisukohti Euroopa Liidu olukorra osas. Ta käsitleb probleeme ja ülesandeid, mis seisavad kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ees lähiaastatel sellistes valdkondades nagu ränne, töökohad ja majanduskasv, kliimamuutused ning sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus.

Üritus kantakse otseülekandena üle kanalil EbS, Euroopa Regioonide Komitee veebilehel ja Facebookis.

#EURegionsWeek, 9.–12. oktoober

Täiskogu avaistungil avatakse ka 15. Euroopa piirkondade ja linnade nädal, mille raames saabub 9.–12. oktoobril Brüsselisse üle 5000 kohaliku omavalitsuse esindaja, ELi regionaalpoliitika eksperdi ja praktiku. Toimub 130 seminari, mis pakuvad ainulaadse võimaluse vahetada arvamusi ja kogemusi kolmel põhiteemal: vastupanuvõimeliste piirkondade ja linnade kujundamine (#LocalResilience), piirkonnad ja linnad kui muutuste käivitajad (#TakeAction) ning teadmiste jagamine tulemuste saavutamiseks (#SharingKnowledge). Ajakirjanikele on koostatud spetsiaalne meediaprogramm. Avaistungi otseülekannet saab vaadata komitee veebisaidil.

#CohesionAlliance'i avamine, 9. oktoober

Piirkondade ja linnade nädala (#EURegionsWeek) avaistungil saab ametliku alguse ka ühtekuuluvuspoliitika allianss (#CohesionAlliance) nende vahel, kes leiavad, et ELi ühtekuuluvuspoliitika peab jääma ELi tuleviku üheks sambaks. Allianss, mille moodustavad juhtivad Euroopa linnade ja piirkondade ühendused ning Euroopa Regioonide Komitee, kutsub üles muutma ühtekuuluvuspoliitika ELi eelarve abil pärast 2020. aastat tugevamaks, tõhusamaks, nähtavamaks ja kõigile ELi piirkondadele kättesaadavaks. Riikide valitsused, kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, VKEd, valitsusvälised organisatsioonid, koolid, ülikoolid ja kultuuriorganisatsioonid – igaüks, kes usub ELi ühtekuuluvuspoliitikasse, on teretulnud alliansiga ühinema. Veebisait www.cohesionalliance.eu avatakse 9. oktoobril.

Linnade ja piirkondade kliimaalane töö . #COP23 läheneb

Kuu aega enne Bonnis toimuvaid ÜRO kliimaläbirääkimisi selgitab volinik Miguel Arias Cañete Euroopa Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul ELi prioriteete, et kiirendada Pariisi kliimakokkuleppe elluviimist. Me tahame näha linnade ja piirkondade täielikku kaasamist uude üleilmsesse kliimajuhtimisse ning Atlandi-ülese kliimakoalitsiooni uuendamist ELi, USA ja Kanada linnade vahel. Ühte põhiülesannet – kuidas lihtsustada linnade ja piirkondade juurdepääsu kliimameetmete rahastamisele – käsitletakse Marco Dusi (IT/PES) koostatud arvamuses „Kliimameetmete rahastamine: keskne vahend Pariisi kokkuleppe elluviimiseks“.

Euroopa lairibaühenduse platvormi avamine , 12. oktoober

12. oktoobril juhivad president Lambetz ning ELi digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel Euroopa lairibaühenduse platvormi avakoosolekut. Platvormi moodustasid koos Euroopa Komisjon ja Euroopa Regioonide Komitee. Sellega luuakse korrapärane dialoog ekspertide ning kohalike ja piirkondlike esindajate vahel, et toetada kiirema, parema ja jätkusuutliku kiire lairibaühenduse kasutuselevõttu kõigis ELi piirkondades.

Loodusõnnetustega toimetulek ELi piirkondades , #IDDR2017, 12. oktoober

Äärmuslike ilmastikutingimuste (mis on kliimamuutuste tõttu sagenenud) ja muude katastroofide tagajärgede vähendamist käsitletakse Euroopa Regioonide Komitee ja ÜRO koostöös korraldatud konverentsil. Konverentsi avavad eelõhtul president Lambertz, ELi regionaalpoliitika volinik Corina Crețu ning ÜRO eriesindaja katastroofiohu vähendamise alal Robert Glasser. Sarnasel teemal võtab komitee 11. oktoobril vastu omaalgatusliku arvamuse „ELi strateegia ehitiste ja taristu maavärinakindluse suurendamiseks“, mille koostas Vito Santarsiero (IT/PES).

Veel on kavas vastu võtta järgmised arvamused:

„Keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamine“, raportöörAndrew Varah Cooper (UK/EA)

„Euroopa ühendamise rahastu transpordivaldkonna tulevik“, raportöör Ximo Puig i Ferrer (ES/PES)

„Koostoimelisi intelligentseid transpordisüsteeme käsitlev Euroopa strateegia“, raportöör Bouke Arends (NL/PES)

„ELi omavahendite reform järgmises, 2020. aasta järgses mitmeaastases finantsraamistikus“, raportöör Isabelle Boudineau (FR/PES)

„Vastupanuvõime strateegiline käsitlus ELi välistegevuses“, raportöör Marcin Ociepa (PL/ECR)

„Euroopa kosmosestrateegia“, raportöör Andres Jaadla (EE/ALDE)

„Lapsrändajate kaitse“, raportöör Yoomi Renström (SV/PES)

„Euroopa sotsiaalõiguste sammas ja aruteludokument Euroopa sotsiaalse mõõtme kohta“, raportöör Mauro D'Attis (IT/EPP)

„Euroopa andmepõhise majanduse rajamine“, raportöör Kieran McCarthy (IE/EA)

„Teenuste pakett: toimiv teenustemajandus eurooplaste jaoks“, raportöör Jean-Luc Vanraes (BE/ALDE)

„Territoriaalse vastupanuvõime tugevdamine: linnade ja piirkondade mõjuvõimu suurendamine tulemaks toime globaliseerumisega“, raportöör Micaela Fanelli (IT/PES)

Praktiline teave:

Avaistung ( #CoRplenary ja #EURegionsWeek ):

Toimumiskoht : Euroopa Parlamendi suur istungitesaal (Hemicycle) aadressil rue Wiertz 60

Toimumisaeg : esmaspäev, 9. oktoober, kell 14.30–16.30

o Avaistungi otseülekannet saab vaadata komitee veebisaidil.

o Euroopa piirkondade ja linnade nädala meediaprogramm

Euroopa Regioonide Komitee täiskogu istungjärk (#CoRplenary):

Toimumiskoht : Charlemagne'i hoone (Euroopa Komisjon), Rue de la Loi, Brüssel

Toimumisaeg : teisipäev, 10. oktoober kell 15.00–21.00 ja kolmapäev, 11. oktoober, kell 9.00–13.00

o Vt täiskogu istungjärgu päevakord ja dokumendid

o Täiskogu istungjärgu otseülekannet saab vaadata komitee veebisaidil.

o Täiskogu istungjärgu meediaprogramm

Kontakt : PresseCdr@cor.europa.eu

Jaga :