Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
„ELi tuleviku kujundamine on ühine ülesanne ja vastutus“  

President Lambertz kutsub ametisseastuvat presidenti von der Leyenit üles
kujundama ELi tulevikku koostöös linnade ja piirkondadega

Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz ütles pärast seda, kui Euroopa Parlament oli valinud Ursula von der Leyeni Euroopa Komisjoni presidendiks, järgmist:

„Soovin õnnitleda Ursula von der Leyenit valimistulemuse puhul. Euroopa Regioonide Komitee ootab huviga võimalust tervitada teda ELi kohalike ja piirkondlike valitud esindajate kogus esitamas oma Euroopa tegevuskava.“

„On vaja uusi töömeetodeid, et suurendada ELi legitiimsust, isevastutust ja kodanikulähedust. Komisjoni ametisse astuv koosseis peaks täielikult toetama kõigi valitsustasandite aktiivsemat osalust ELi otsustusprotsessi kõigil etappidel. Ma hindan kõrgelt ametisseastuva presidendi avaldust, mille järgi meie liidu demokraatlik süsteem on ainulaadne, tuues kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa tasandil otsevalitud esindajad kokku valitud riigipeade ja valitsusjuhtidega. Loodan, et ta algatab Euroopa, riiklikku, piirkondlikku ja kohalikku tasandit hõlmava uue kooskõlastatud tegevuse, mis võimaldab Euroopa Liidul olla nii ühiskondlikult kui ka majanduslikult edukas ning ületada enda ja kodanike vaheline lõhe.“

„Nii kliimakriisi ja sotsiaalse ebavõrdsuse vastu võitlemisel kui ka kõigile õiglase ülemineku tagamisel on piirkonnad ja linnad ühed olulised lubaduste elluviijad. Seepärast toetab Euroopa Regioonide Komitee tugevat ühtekuuluvuspoliitikat kõigi piirkondade jaoks. Üksnes mitmetasandilise koostöö ja avaliku sektori suurema investeerimissuutlikkuse abil suudame saavutada õiglase ja jätkusuutliku Euroopa Liidu.“

„Suurenenud valimisaktiivsus 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimistel kinnitas, et Euroopa on inimeste ja eelkõige noorte jaoks oluline. On aeg seda hoogu ära kasutada, et suhelda eurooplastega süsteemsemalt ka väljaspool valimiskampaaniaid, sealhulgas ühise alalise kodanikega peetava dialoogi kaudu, mis hõlmab ka kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi.“

„ELi tuleviku kujundamine on ühine ülesanne ja vastutus. Euroopa Regioonide Komitee ning ELi linnad ja piirkonnad on valmis osalema Euroopa tuleviku teemalisel konverentsil.

Eesseisvaid poliitilisi ülesandeid ja prioriteete silmas pidades on Euroopa Regioonide Komitee juba esitanud oma ootused ja ettepanekud 2019.–2024. aastaks tegevuskavas ja resolutsioonis , mis võeti vastu 26. juunil 2019. Neis rõhutatakse, et inimeste usalduse taastamiseks ja praeguste põhiprobleemide lahendamiseks tuleb ELi otsuseid ja poliitikat kujundada koostöös ning need peavad lähtuma kohalikust tasandist.

Kontakt:
pressecdr@cor.europa.eu

Tel +32 (0)2 282 23 66