Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa Regioonide Komitee liikmed ja ELi eesistujariik Portugal arutasid tervisealase, sotsiaalse ja majandusliku taastumise prioriteete  

Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on vastupanuvõime suurendamisel ja kriiside ületamisel keskne roll.

Euroopa Regioonide Komitee liikmed ja Portugali Euroopa asjade riigisekretär Ana Paula Zacarias arutasid ELi eesistujariigi poliitilisi prioriteete ning nende mõju kohalikule ja piirkondlikule tasandile. Arutelu toimus komitee täiskogu veebruari istungjärgul ning selle käigus toonitati, kui oluline on kaasata kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ELi järgmise eelarve täitmisse ja ELi kavade rakendamisse COVID-19 kriisist taastumiseks.

ELi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste esindajad rõhutasid kohalike ja piirkondlike omavalitsuste olulist rolli COVIDi hädaolukorra ohjamisel, märkides nende võtmetähtsust eduka tervisealase, sotsiaalse ja majandusliku taastumise seisukohalt. Nad väljendasid muret kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasatuse taseme pärast, kuivõrd Euroopa Regioonide Komitee ning Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) hiljutise konsultatsiooni käigus ilmnes, et enamikul kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on riiklikele taaste- ja vastupidavuskavadele vaid vähene mõju.

Nii komitee kui ka eesistujariik Portugal rõhutasid samuti, et vaatamata COVID-19 kriisist taastumise olulisusele tuleks riiklikesse taastekavadesse lisada ka muud ühised prioriteedid, nagu uue rohelise kokkuleppe edukas elluviimine ja Euroopa digipöörde kiirendamine.

Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas ütles: „Portugali eesistumisaeg langeb väga olulisele ajale. Pandeemia röövib jätkuvalt inimelusid, avaldab survet avalikele teenustele ning kahjustab kohalikke töökohti ja majandust. Lähikuudel peame tagama ELi eelarve tõhusa täitmise ja esitama ambitsioonika taastekava, milles käsitletakse konkreetselt inimeste vajadusi. Üheskoos peame tugevdama oma suutlikkust reageerida rahvatervise kriisidele ning toota ja levitada ohutuid vaktsiine. Vaktsineerimine peab toimuma kõikjal samaaegselt, tugevdades koostööd kõigi valitsustasandite vahel kõigis liikmesriikides, piirkondades, linnades ja valdades. Teie eesistumine aitab ka käivitada Euroopa tulevikku käsitlevat konverentsi: loodame sellele, et toote tugeva piirkondliku ja kohaliku mõõtme sellesse protsessi, mis peab ajakohastama demokraatia toimimist ja tooma ELi kodanikele lähemale.“

Portugali Euroopa asjade riigisekretär Ana Paula Zacarias märkis: „Pandeemia on näidanud, et kohalikud ja piirkondlikud juhid on kohalike kogukondade liikumapanev jõud ning neil on võtmeroll kriisile reageerimisel. Teie lähedus kodanikele ja Teie teadmised tegelikust olukorrast kohapeal on üliolulised tagamaks, et Euroopa tegutseb sellel keerulisel ajal solidaarselt ning et kedagi ei jäeta kõrvale. Linnadel ja piirkondadel on samuti oluline roll üleriigiliste meetmete rakendamisel, nagu tulevastes riiklikes taastekavades sisalduvad hädavajalikud reformid ja investeeringud.“

„Jah, siseturg on vajalik, kuid EL peab sotsiaalse progressi saavutamiseks näitama üles samasugust ambitsioonikust,“ ütles Euroopa Regioonide Komitee esimene asepresident ja Assooride autonoomse piirkonna parlamendi liige Vasco Cordeiro . Ta lisas: „Euroopa toimimisel subsidiaarsuse ja mitmetasandilise valitsemise rolli ja tähtsuse rõhutamisel ei ole küsimus kaugeltki ainult kohalikes ja piirkondlikes omavalitsustes. Küsimus on selles, millist Euroopa Liitu me soovime!“

Arutelust ilmnes ka, et eesistujariigi Portugali ja Euroopa Regioonide Komitee poliitilised prioriteedid täiendavad üksteist. Eelkõige komitee aastateks 2020–2025 seatud prioriteedil „ehitada üles vastupanuvõimelised piirkondlikud ja kohalikud kogukonnad“ on palju ühiseid jooni eesistujariigi Portugali prioriteetidega .

Tihedat partnerlust Euroopa Regioonide Komitee ja eesistujariigi Portugali vahel tugevdavad ka Portugali peaministri Antonio Costa osalemine komitee maikuu täiskogu istungjärgul toimuval arutelul, juhatuse kavandatav väljasõidukoosolek Assooridel ning kohalike dialoogide korraldamine Portugalis koos Euroopa Regioonide Komitee Portugali delegatsiooni liikmetega.

Taustteave

ELi nõukogu eesistujariigi Portugali tegevuse keskmes on kolm põhiprioriteeti :

  • edendada Euroopa taastumist, mida soodustavad kliima- ja digiüleminek;
  • rakendada Euroopa Liidu sotsiaalõiguste sammast kui keskset elementi õiglase ning kaasava kliima- ja digiülemineku tagamisel;
  • tugevdada Euroopa strateegilist sõltumatust, jäädes samas maailmale avatuks.

Euroopa Regioonide Komitee prioriteedid aastateks 2020–2025 on esitatud siin .

Kontaktisikud

Tobias Kolonko

Tel +32 2 282 20 03

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Andrew Gardner

Tel +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023