Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa Regioonide Komitee jaanuari täiskogu istungjärgu tipphetked  

Portugali peaminister António Costa oli 31. jaanuaril taas Euroopa Regioonide Komitee külaliseks, et tutvustada oma visiooni EList. Komitee täiskogu istungjärgul, mille külaliste seas olid Bulgaaria asepeaminister Tomislav Donchev ja Euroopa Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans, laususid ELi kohalikud ja piirkondlikud poliitikud, et 27-liikmeline EL peab suurendama panuseid ELi eelarvesse, et kaitsta piirkondlikke investeeringuid, ning ähvardasid võimalusega pöörduda Euroopa Kohtu poole, kui EL üritab suunata piirkondadele ja linnadele eraldatud rahalisi vahendeid ümber, et aidata riikide valitsustel rahastada struktuurireforme.

Portugali peaministri reformisõnum : Peaminister António Costa edastas 31. jaanuaril sõnumi majandusliku tegutsemise kiireloomulisuse ja poliitilise uuendamise kohta ning leidis kohalike ja piirkondlike juhtide ees esinedes, et EL peab majandusreformid lõpule viima ning keskenduma majanduslike ja sotsiaalsete erinevuste vähendamisele kõikides piirkondades ja linnades. Peaminister António Costa, kes on ka endine Regioonide Komitee liige ja Lissaboni linnapea, ütles, et „Euroopa vajab globaliseerunud maailmas rohkem ühtekuuluvust ja konkurentsivõimelisemat majandust“ ning et „me ei tohi nõrgendada meie liidu aluseid, nt ühtekuuluvuspoliitikat“.

Bulgaaria asepeaministri sõnul seisab EL silmitsi lakmustestiga : ELi eesistujariigi nimel sõna võtnud Bulgaaria asepeaministri Tomislav Donchevi sõnul tuleb arutelu järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ja ühtekuuluvuspoliitika üle käsitada Euroopa Liidu tuleviku lakmustestina ning see näitab, kui suur on meie usaldus liidu vastu. Ta hoiatas ohu eest, et järgmist eelarvet peetaks „pigem praeguse poliitilise tuulekeerise kui edasipüüdliku tegevuskava tulemuseks“. Tema sõnul peaks ühtekuuluvuspoliitika looma stiimuleid reformide läbiviimiseks“.

Kohalikud ja piirkondlikud lahendused, kui need on võimalikud ja vajalikud: Põhjalikus arutelus Euroopa Regioonide Komitee liikmetega , mille jooksul tekkis tuline arvamustevahetus Kataloonia iseseisvuse kohta, rõhutas Euroopa Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans , et komisjoni ettepanekud ELi reformimiseks, sh stsenaarium „Teeme vähem, aga paremini“, peaksid tugevdama subsidiaarsuse põhimõtet. Osana oma jõupingutustest leida parim tasand parimate tulemuste saavutamiseks, moodustas komisjon rakkerühma , mis püüab leida võimalusi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste edukamaks kaasamiseks ELi poliitika kujundamisse. Kolm kuuest rakkerühma koosseisu kuuluvast poliitikust on komitee liikmed.

Euroopa Komisjon rikub subsidiaarsuse põhimõtet : Kõigi fraktsioonide toetusel vastu võetud resolutsioonis teatas komitee oma kavatsusest pöörduda Euroopa Kohtu poole, kui kiidetakse heaks Euroopa Komisjoni ettepanekud pakkuda liikmesriikidele võimalust kasutada ELi ühtekuuluvuspoliitika vahendeid struktuurireformide toetamiseks. Komitee arvates on komisjoni kava vastuolus subsidiaarsuse, mitmetasandilise valitsemise, kaasrahastamise ja ühise juhtimise põhimõtetega.

Toetus menetlusele Poola vastu : Resolutsioonis, milles toetatakse Euroopa Komisjoni otsust alustada menetlust ELi lepingu artikli 7 alusel, märkis komitee, et Poola kohtusüsteemi puudutavad õiguslikud muudatused on „otseselt või kaudselt olulised“ kohalike ja piirkondlike omavalitsuste jaoks. Sellegipoolest kutsus ta ELi üles mitte peatama Poola linnade ja piirkondade rahastamist, öeldes, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ei tohi olla „riigi valitsuse poliitika vangid“.

Ühtekuuluvuspoliitika: Pärast oma seisukoha vastuvõtmist ühtekuuluvuspoliitika tuleviku kohta 2017. aasta mais töötas komitee välja oma seisukohad nelja ühtekuuluvuspoliitikaga seotud küsimuse, sealhulgas ELi rahaliste vahendite tuleviku kohta. Suur-Poola vojevoodkonna vanema Marek Woźniak i (PL/EPP) koostatud soovituste kohaselt leiab komitee, et pärast Brexitit peaksid liikmesriigid suurendama oma panust ELi eelarvesse ning et ühtekuuluvus- ja põllumajanduspoliitika peaksid jääma peamisteks ELi rahastamise sihtvaldkondadeks.

Komitee hoiatas ka kohalike ja piirkondlike omavalitsuste marginaliseerimise eest. Hradec Králové linnavolikogu liikme ja endise Euroopa Parlamendi asepresidendi Oldřich Vlasák i (CZ/ECR) koostatud arvamuses teeb komitee kindlaks lüngad ELi struktuurifondidest toetuse saajatele suunatud lihtsustamise kõrgetasemelise töörühma ettepanekutes, toetades samal ajal töörühma üleskutset kohaliku ja piirkondliku tasandi suuremaks kaasamiseks. Plzeňi linnavolikogu liikme ning Euroopa Regioonide Komitee territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika ja ELi eelarve komisjoni esimehe Petr Osvald i (CZ/PES) koostatud arvamuses käsitles komitee küsimust, kuidas suurendada ühtekuuluvusvahendite mõju integreeritud territoriaalsete investeeringute kaudu.

Iga-aastane majanduskasvu analüüs : Majanduse elavdamist Euroopa Liidus pidurdab asjaolu, et EL ei tunnista piirkondade potentsiaali ega arvesta oma majandusreformides piirkondlike erinevustega – selline oli komitee järeldus ELi 2018. aasta majanduskasvu analüüsi käsitlevas resolutsioonis. Komitee hoiatas samuti, et kriisile vastuseks loodud investeeringute kava ehk Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) on osutunud kättesaamatuks paljudele ELi piirkondadele.

Äärepoolseimate piirkondade potentsiaali täielik rakendamine : Komitee kiitis heaks Kanaari saarte autonoomse piirkonna valitsuse juhi Fernando Clavijo Batlle (ES/ALDE) koostatud arvamuse, milles kutsutakse üles esitama läbivaadatud strateegia, et soodustada töökohtade loomist, majanduslikku arengut, sotsiaalset ühtekuuluvust ja võrdseid võimalusi äärepoolseimates piirkondades. Euroopa Parlamendi liikme Younous Omarjee (FR/GUE-NGL) osalusel väljendas komitee toetust investeeringutele sellistes sektorites nagu taastuvenergia ja sinine majandus, viidates võimalusele kasutada ELi äärepoolseimaid piirkondi innovatsiooni katsepaikadena.

Liikuvus Euroopas : Komitee liikmed käsitlesid Euroopa Komisjoni paketti „Liikuvus Euroopas“ kuuluva kahe seadusandliku ettepaneku kohalikku ja piirkondlikku mõju. Porose vallavolikogu liikme Spyros Spyridon i (EL/EPP) koostatud arvamuses käsitles komitee probleeme, mis puudutavad konkurentsi transpordisektoris ja sõidukijuhtide kohtlemist seoses töötajate lähetamise direktiiviga, milles kehtestatakse tingimused, mille alusel ettevõtted ja nende töötajad saaksid tegutseda väljaspool oma koduriiki. Euroopa Parlamendi liikme Wim van de Campi (NL/EPP) osalusel esitasid komitee liikmed ka ettepanekud suurendada kooskõla ELi õigusnormidega, mille eesmärk on parandada töötingimusi, liiklusohutust ja konkurentsitingimusi.

Slovenska Bistrica linnapea Ivan Žagar i (SI/EPP) koostatud arvamuses toetas komitee ka komisjoni ettepanekud vähendada formaalsusi, mis on seotud teemaksu kogumise süsteemidega Euroopa maanteedel, ja ühtlustada ühistranspordi teavet.

Digitaalne ühtne turg : Oma digitaalse ühtse turu strateegia vahekokkuvõttes rõhutas komitee, et linnad ja piirkonnad on sobivaimal positsioonil, et kasutada ära digitaalmajanduse kasvupotentsiaali. Dudeștii Noi linnapea Alin Nica (RO/EPP) koostatud arvamuses hoiatati, et EL peab pöörama rohkem tähelepanu küberjulgeolekule, andmekaitsele ja digitaalse lõhe vähendamisele.

Sinine majandus : Vahemere lääneosa on „äärmiselt“ haavatav kliimamuutuste ning demograafiliste ja humanitaarprobleemide suhtes, hoiatas Rabati (Città Victoria) linnavolikogu liige Samuel Azzopardi (MT/EPP) piirkonna sinise majanduse säästvat arengut käsitlevas arvamuses. Arvamuses esitatakse soovitusi, et muuta Vahemere lääneosa turvalisemaks, kujundada välja arukas ja vastupidav sinine majandus ning parandada merealade majandamist.

Väikeettevõtted : Bukaresti 3. linnaosa vanema Robert Negoiţă (RO/PES) saavutas toetuse ettepanekutele, mille eesmärk on aidata pikas perspektiivis arendada programmi COSME, mille kaudu toetatakse kohaliku ja piirkondliku majanduse suurimaid töökohtade loojaid ehk mikro-, väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEd). 2008. aasta ELi väikeettevõtlusalgatusest „Small Business Act“ sündinud COSME programm hõlbustab VKEde juurdepääsu rahastamisvõimalustele ja välisturgudele.

Erasmus kohalikul ja piirkondlikul tasandil valitud esindajatele : Komitee kutsus Euroopa Komisjoni üles kaaluma vajadust kehtestada vahetusprogramm aastateks 2018–2020, mis annaks kohalikele ja piirkondlikele poliitikutele koolitust ELi poliitikameetmete teemal. Arvamuse koostas Hauts-de-France’i piirkonna valitsuse juhi asetäitja ja Saint-Omeri linnapea François Decoster (FR/ALDE), kes oli üks sajast 2012.–2013. aastal toimunud katseprojektis osalenust. Euroopa Parlamendi liige Mercedes Bresso (IT/S&D) rõhutas oma toetust algatusele.

Tasakaalu parandamine konflikte tekitada võivate liikide ja inimtegevuse vahel : Euroopa ühe suurima karupopulatsiooni kodupaigaks oleva Hargita maakonna volikogu esimees ja arvamuse raportöör Csaba Borboly (RO/EPP) saavutas toetuse ettepanekutele, mille eesmärk on vähendada kokkupuudete arvu suurte kiskjatega, mis võivad tekitada probleeme. ELis elab viis suurkiskjate liiki, kellest vähemalt üks esineb praeguse seisuga 21 riigis.

Täiendav materjal:

Vaadake ürituse videokokkuvõtet, sõnavõtte või 31. jaanuari ja 1. veebruari istungeid täies mahus.

Fotosid saab vaadata ka Flickris.

Kontakt:
pressecdr@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COTER-16-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
16.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
09.02.2023