Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Platvormimajandus: õiglase konkurentsi ja töötajate õiguste tagamiseks on vaja ELi eeskirju  

Kohalikud ja piirkondlikud juhid rõhutasid uuele Euroopa Komisjoni tööhõive ja sotsiaalõiguste volinikule Nicolas Schmitile, et EL peab kehtestama platvormimajanduse kohta selged eeskirjad, et tagada töötajate õigused ning võrdsed tingimused internetipõhisele ja internetivälisele majandustegevusele ühtsel turul.

Kahes arvamuses, mille Euroopa Regioonide Komitee täna vastu võttis, rõhutatakse, et paljud kehtivad ELi eeskirjad on digiplatvormidel sageli esinevate uute ärimudelite ja mittestandardsete tööhõivevormide tekkimise taustal aegunud. Eelkõige 2000. aastast pärineva e-kaubanduse direktiivi rakendamine on viinud mitmete äriühingutega (nagu Uber ja Airbnb) seotud kohtuasjadeni.

Euroopa Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul sõna võttes ütles Nicolas Schmit oma esimesel avalikul esinemisel tööhõive ja sotsiaalõiguste volinikuna: „Komisjoni uue tegevuskava eesmärk on käsitleda praeguseid probleeme ja võimalusi, mida pakuvad uus töömaailm, globaliseerumine, automatiseerimine, digiüleminek ja tehisintellekt koos meie üleminekuga CO 2 -neutraalsele majandusele. Peame tagama, et kõik eurooplased saaksid nendest arengutest kasu, eriti seoses oma töökohtade ja elatusvahenditega. Meie piirkondlikud valitsused ja haldusasutused on selle ühise eesmärgi saavutamiseks väga olulised.“

Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz ütles: „Tulevikus peab EL keskenduma sotsiaalõigustele, kaitstes inimesi, ent võttes samas omaks tehnoloogilised muutused. EL peab koostama selge kava, millega tagatakse, et muutused meie tööstuses ei too kaasa palkade edasist polariseerumist ja ebavõrdsuse suurenemist. Õige reguleerimise korral on platvormitöö üks võimalus tagada, et kõik saaksid digiüleminekust kasu ning et kedagi ei jäeta kõrvale.“

Mõlemas arvamuses keskendutakse koostöömajanduse ja platvormitöö eri aspektidele. Esimeses arvamuses , mille koostas Aigaleo linnavolikogu liige Dimitrios Birmpas (EL/PES), rõhutatakse vajadust tervikliku õigusraamistiku järele ELi tasandil, et tagada platvormitöötajatele sotsiaalkaitse ja sotsiaalsed õigused, kaitsmaks neid selliste tavade vastu nagu töötajate tahtlik valesti liigitamine füüsilisest isikust ettevõtjateks tööandjate poolt, kes püüavad mööda hiilida tööhõive-eeskirjadest, maksukohustustest ja kollektiivlepingutest.

„Platvormitöö pakub tööturul mitmeid võimalusi, sest see on kergesti kättesaadav ja paindlik. Siiski tuleb kehtestada asjakohased meetmed, et tagada platvormitöötajatele inimväärsed töötingimused. Platvormimajandusele ja selle töötajatele, kellest paljud on noored, tuleb laiendada põhilisi töö- ja sotsiaaleeskirju. Võttes arvesse digitaalmajanduse riigiülest olemust, on vaja selget Euroopa raamistikku, et lahendada paljud platvormitööst tulenevad regulatiivsed probleemid, sealhulgas see, kuidas määrata kindlaks töösuhte olemasolu,“ väitis raportöör, kes väljendas heameelt volinik Schmiti kavatsuse üle tegeleda platvormitöötajate töötingimuste ja ebakindla töösuhte uute vormidega.

Teises arvamuses nõutakse, et EL määratleks selgelt koostöömajanduse platvormide staatuse vastavalt platvormi poolt teostatava kontrolli täpsele ulatusele, et selgitada, millised eeskirjad nende tegevust reguleerivad. Kuna jagamismajandus hägustab piiri eraisikute ja kutseliste osalejate vahel, tuleks mõistet „teenuseosutaja“ täpsustada kogu ELi hõlmavate künniste kaudu. Uute ELi regulatsioonidega tuleks ka nõuda, et platvormid esitaksid avaliku sektori asutustele vajalikud andmed eeskirjade jõustamiseks ja selle tagamiseks, et koostöömajanduse pakkujad maksaksid õiglase määra ulatuses makse.

Viini liidumaa parlamendi saadik ja Viini linnavolikogu liige Peter Florianschütz (AT/PES) ütles: „Digiplatvormide jaoks on ELis vaja selgeid ja õiglasi eeskirju. Seadusi tuleb kohaldada kõigi suhtes ning EL peab hoolitsema oma kodanike huvide eest linnades, kogukondades ja piirkondades. Praegu on meil rohkem probleeme kui lahendusi, alates maksuküsimustest, lühiajalistest üürilepingutest eluasemesektoris ning samuti raskustest linnalise liikumiskeskkonna valdkonnas ja avalikus sfääris. EL peab oma linnu rohkem kuulda võtma.“

Arvamuses väljendatakse ka muret ühtse turu killustatuse pärast, kuna liikmesriigid, piirkonnad ja linnad on kehtestanud koostöömajanduse turuosalistele erinevad eeskirjad. Komitee leiab, et ühtlustatud eeskirjad edendaksid väiksemate koostöömajanduseettevõtete kasvu võrreldes olemasolevate suurte rahvusvaheliste platvormidega, mis suudavad regulatiivse keerukusega paremini toime tulla.

Kontaktisik:

Lauri Ouvinen

Tel +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PLATFORM-ECONOMY.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-FISCAL-REFORM-MUST-BOOST-LOCAL-PUBLIC-INVESTMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PLATFORM-ECONOMY.ASPX

EU fiscal reform must boost local public investment
EU fiscal reform must boost local public investment
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PLATFORM-ECONOMY.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PLATFORM-ECONOMY.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PLATFORM-ECONOMY.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023