Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kohalikud juhid volinik Šefčovičile: pandeemia toob esile kohalike ja piirkondlike omavalitsuste võtmerolli ELi õigusaktide hindamisel ja läbivaatamisel, et need vastaksid kodanike konkreetsetele vajadustele  

Piirkonnad, linnad ja vallad taotlevad endale samuti tugevat rolli ELi taastekavade investeeringute haldamisel, et tagada vahendite jõudmine pandeemiast enim mõjutatud inimesteni.

COVIDi kriis rõhutab vajadust siduda ELi poliitika kujundamine kohalike kogukondade vajadustega kohalikul tasandil valitud poliitikute ulatusliku kaasatuse kaudu: see on sõnum, mille Euroopa Regioonide Komitee liikmed edastasid täna Euroopa Komisjoni asepresidendile Maroš Šefčovičile. Täiskogu arutelu käigus kordasid kohalikud ja piirkondlikud juhid oma pühendumust ELi õigusaktide parandamisele, andes oma panuse tulevikukindluse platvormi . Resolutsioonis, mis sisaldab ettepanekuid Euroopa Komisjoni 2022. aasta tööprogrammi kohta , paluvad komitee liikmed Euroopa Komisjonil tagada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamise riiklike taaste- ja vastupidavuskavade rakendamisse, et tegeleda tulemuslikult pandeemia tagajärgedega kohapeal. Samuti paluvad nad pikendada olulisi paindlikkusmeetmeid, mis kehtestati Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutuselevõtmiseks COVIDi kriisi ajal.

ELi eeskirjade parandamine on üks peamisi prioriteete kohalike ja piirkondlike omavalitsuste jaoks, kes vastutavad 70% ELi õigusaktide rakendamise eest. Kohalikud ja piirkondlikud juhid kordasid, et ELi õigusaktid peavad tooma kohalikele kogukondadele võimalikult suurt lisaväärtust ning järgima nende aluseks olevat subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtet. Seda on võimalik saavutada ainult siis, kui kohalikul tasandil valitud poliitikud on täielikult kaasatud ELi õigusloomeprotsessi ning kui nende panust tunnistatakse ja tunnustatakse parema õigusloome tegevuskavas poliitikakujundamise igas etapis.

Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas ütles: „ELi õigusaktide kvaliteet paraneb, kui kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused jagavad komisjoniga oma kohapeal saadud kogemusi ja teadmisi. Nende kaasamisega suureneb komisjoni töö läbipaistvus ja tõhusus. Aktiivne koostöö kohalike poliitikutega võimaldab parandada kogu poliitikatsüklit: poliitika kavandamist ja ettevalmistamist, vastuvõtmist, kohaldamist, hindamist ja muutmist. Kohalike juhtide kogemused pandeemia tervishoiualaste ja majanduslike tagajärgedega tegelemisel on konkreetne näide lisaväärtusest, mida nad saavad pakkuda ELi otsustusprotsessile, et paremini vastata meie kohalike kogukondade tegelikele vajadustele.“

Täiskogu ees sõna võttes ütles Euroopa Komisjoni institutsioonidevaheliste suhete ja tulevikusuundade valdkonna asepresident Maroš Šefčovič : „Me vajame ELi õigusakte, mida on lihtne järgida, mis on tõhusad ja tulevikukõlblikud. Euroopa Regioonide Komitee töö on siinkohal eriti oluline, kuna tulevikukindluse platvormil on tugev mandaat küsimustes, mis on kohalike ja piirkondlike omavalitsuste jaoks eriti olulised. Näiteks hõlmab platvormi 2021. aasta tööprogramm piiriüleseid tervishoiuteenuseid, riigihankeid ja õhukvaliteeti – kõik need teemad olid komitee esindajate ettepanekud. Samuti on mul hea meel, et komitee arendab oma tulevikusuundade analüüsimise suutlikkust. Euroopa vajab vastupanuvõimelist ühiskonda ja seetõttu nõuab tulevikku suunatud pilgu toomine ELi poliitika kujundamisse koostööd kõigi ELi institutsioonide ja organite vahel. Tuginedes komitee otsesele panusele, on meie vastupanuvõime tulemustabelite (uus vahend vastupanuvõime terviklikuks hindamiseks) eesmärk hõlmata ka piirkondlikke erinevusi kajastavaid näitajad.“

Taustteave

Euroopa Komisjon tunnustab komitee panust ELi parema õigusloome tegevuskavas: tehakse selget vahet eri valitsemistasandite panuse vahel, ning tunnistatakse kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli tõenduspõhises poliitikakujundamises. Lisaks on Euroopa Komisjon pühendunud aktiivse subsidiaarsuse teostamisele ja nõuab komitee väljatöötatud subsidiaarsuse hindamise tabeli süstemaatilist kasutamist. Kuid kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamist ELi otsustusprotsessi võiks veelgi laiendada ning sellest võiks saada struktureeritud ja interaktiivne tegevus, mis sisaldab näiteks süstemaatilisi territoriaalse mõju hindamisi ja konsultatsioone, mis vastavad paremini kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vajadustele.

Euroopa Komisjoni parema õigusloome tegevuskava peamise vahendi, st tulevikukindluse platvormi eesmärk on lihtsustada ja ajakohastada ELi õigusakte, et olla suuteline paremini lahendama tulevasi probleeme, vähendades samal ajal halduskoormust. Euroopa Regioonide Komitee osaleb platvormi töös kehtivate ELi õigusaktide läbivaatamisel ja hindamisel kahel tasandil, sest komiteed esindavad platvormi juhatuses kolme komisjoni esimehed ja piirkondlike keskuste võrgustik toimib platvormi alarühmana. Seega ei esinda komitee mitte ainult kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi, vaid ka kodanikke ja ettevõtjaid, kes rakendavad ELi iga päev. Märtsis toimunud tulevikukindluse platvormi täiskogu viimasel istungjärgul määrati kolm Euroopa Regioonide Komitee komisjoni esimeest raportöörideks. Nordrhein-Westfaleni liidumaa föderaal- ja Euroopa asjade ning rahvusvaheliste suhete riigisekretär ning Euroopa Regioonide Komitee kodakondsuse ning valitsemis-, institutsiooniliste ja välisasjade komisjoni ( CIVEX ) esimees Mark Speich (DE/EPP) koostab arvamuse riigihankeid käsitlevate õigusaktide teemal ning keskendub seejuures e-hangetele. Kerava linnavolikogu liige, Euroopa Regioonide Komitee sotsiaalpoliitika, haridus-, tööhõive-, teadus- ja kultuurikomisjoni (SEDEC) esimees Anne Karjalainen (FI/PES) koostab arvamuse, milles käsitletakse INSPIRE (Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuuri) direktiivi, millega kehtestatakse ühised standardid selliste ruumiandmete kirjeldamiseks ja jagamiseks nagu looduslikud ohutsoonid, transpordivõrgud või elanikkonna jaotumine. Kungsbacka vallavolikogu liige ja Euroopa Regioonide Komitee loodusvarade komisjoni (NAT) esimees Ulrika Landergren (SE/Renew Europe) käsitleb oma koostatavas arvamuses piiriülese tervishoiu teemat.

Lisaks annab komitee panuse Euroopa Komisjoni teise tulevikusuundi käsitlevasse aruandesse, kasutades selleks oma võrgustikelt ning iga-aastasest kohalikust ja piirkondlikust baromeetrist kogutud teavet, et tagada kohapealse olukorra ja riiklikust tasandist madalamate tasandite seisukohtade arvesse võtmine ELi tulevikusuundade analüüsis.

Subsidiaarsus tagab, et ELi tasandil tegutsetakse ainult siis, kui see on teatavate küsimuste lahendamisel tõhusam, kui tegutseda riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil. Eesmärk on tagada, et kõigil ELi meetmetel oleks piisav lisaväärtus. Aktiivse subsidiaarsuse kontseptsioon on uus töömeetod, mis on subsidiaarsuse traditsioonilise käsitlusviisiga võrreldes samm edasi. Sellega innustatakse kõiki institutsioonilisi ning riikliku ja sellest madalama tasandi osalejaid aitama kogu poliitikakujundamise tsükli jooksul konstruktiivselt kaasa ELi õigusaktide lisaväärtuse suurendamisele. Aktiivse subsidiaarsuse kontseptsiooni pakkus komitee välja subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse rakkerühmas „Teeme vähem, aga paremini“ ning sellega arvestati Euroopa Komisjoni teatises subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohta, mis avaldati 2018. aasta oktoobris .

Komitee panus Euroopa tuleviku konverentsi

Kontaktisik

Marie-Pierre Jouglain

Mobiiltelefon +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023