Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa Regioonide Komitee toetab uue demokraatliku taristu loomise raames ‎ Euroopa demokraatia tegevuskava  

Euroopa Liit peab looma uue demokraatliku taristu, et tagada vabad ja õiglased valimised, parandada meedia pluralismi ja suurendada kodanike kaasatust, öeldi Euroopa Regioonide Komitees 30. juunil. Soovitustes, mille eesmärk on tugevdada demokraatiat, võrdsust ja inimõiguste järgimist, rõhutasid kohalike ja piirkondlike omavalitsuste juhid, et omavalitsustel võib olla oluline roll meediapädevuse, kriitilise mõtlemise ja läbipaistvuse edendamisel poliitilistes kampaaniates ning kodanike poliitikas osalemise toetamisel.

Need soovitused on toetus Euroopa demokraatia tegevuskavale , mida Euroopa Komisjon tutvustas 2020. aasta detsembris ning milles on esitatud hulk algatusi (sageli mitteseadusandlikku laadi), mille eesmärk on kaitsta ja arendada Euroopa demokraatiat digiajastul. Komitee peab aga kava puuduseks asjaolu, et selles ei pöörata piisavalt tähelepanu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste võimalikule panusele Euroopa demokraatia seisundi parandamisse.

Kõneledes komitee täiskogu 30. juuni istungil, väljendas Euroopa Komisjoni väärtuste ja läbipaistvuse valdkonna asepresident Věra Jourová toetust komitee asjaomasele arvamusele ja sõnas: „Demokraatiat ei saa pidada enesestmõistetavaks. Digiajastu tõttu on meil vaja ümber hinnata, kuidas demokraatiat edendada ja kaitsta. Selleks on vaja kogu ühiskonda hõlmavat käsitlusviisi ja rahvusvahelist koostööd – valitsused, sealhulgas kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, kodanikuühiskond, teadlased ja faktikontrollijad, erasektor, meedia ja kodanikud peavad tegema koordineeritud jõupingutusi. Mul on hea meel Euroopa Regioonide Komitee panuse üle Euroopa demokraatia tegevuskavasse ja komitee ideede üle selle kohta, kuidas kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused saavad kaasata oma kodanikke, hoida valimised vabad ja õiglased, tugevdada meediat ja võidelda desinformatsiooni vastu. Pakume ka rahastamisvõimalusi, millega toetatakse poliitika rakendamist kohalikul ja piirkondlikul tasandil, näiteks linnade võrgustike ja sõpruslinnade projektikonkursid, mis on praegu avatud kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi raames.“

Euroopa Regioonide Komitee esimene asepresident ja Assooride autonoomse piirkonna parlamendi liige Vasco Cordeiro (PT/PES) ütles: „Meie liit saab olla ainult ühiste järgitavate väärtustega liit. Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel ning nende valitud juhtidel ei ole oluline roll mitte ainult demokraatia kaitsmisel ja tagamisel, vaid ka selle edendamisel. Inimväärikus, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõigused: need ei ole üksnes väärtused, millele Euroopa Liit rajati, vaid samuti väga selged kriteeriumid, mille alusel hinnata, kas igas Euroopa kogukonnas ja riigis järgnevad sõnadele ka teod.“

Gdański linnapea ja komitee raportöör Euroopa demokraatia tegevuskava teemal Aleksandra Dulkiewicz (PL/EPP) ütles: „Demokraatiaalane kodanikuharidus on ravim, mis aitab Euroopa väärtuste ühendusel ellu jääda. Me ei tohi lubada kodanikuõiguste ja -vabaduste olukorra halvenemist ELi liikmesriikides. Kui ühes liikmesriigis kaldutakse inimõiguste ja -vabaduste tagamisest kõrvale, kahjustab see reaalselt kogu Euroopa demokraatiat ning seab ohtu Euroopa väärtushinnangud. Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel kui kodanikele kõige lähemal asuvatel omavalitsusüksustel peaks olema arvamusekujundaja roll demokraatia, vabaduse ja kodanikuaktiivsuse toetamisel. Gdańskis, mis on vabadust ja solidaarsust väärtustav linn, töötame praegu välja oma linna kodanikuhariduse mudelit, mis tugineb kriitilise mõtlemise ja kodanikuvastutuse õpetamisele.“

Komitee ettepanekutes, mille kohaselt Euroopa demokraatia tegevuskava on osa uue demokraatliku taristu loomise protsessist, rõhutatakse, kui oluline on juurutada alalist arutelu väljendusvabaduse üle internetis ning võtta ennetavaid meetmeid desinformatsiooni, vaenukõne ja vandenõuteooriate vastu võitlemiseks. Komitee toetab Aleksandra Dulkiewiczi eelkäija, 2019. aastal mõrvatud Paweł Adamowiczi nimelist auhinda. Paweł Adamowiczi nimelise auhinnaga edendatakse sotsiaalset kaasatust, võrdseid võimalusi ning inimõiguste ja kodanikuvabaduste järgimist.

Muude ettepanekute hulgas kutsutakse ELi üles aitama luua institutsioonilist ja haldussuutlikkust ja -struktuure, mida on vaja, et edendada üldsuse osalemist poliitilises elus. Juurdepääs rahalistele vahenditele peaks olema võimalikult lihtne ja nende haldamine peaks võimaluse korral olema kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ülesanne.

Komitee liikmed võtsid vastu ka arvamuse Euroopa Komisjoni algatuse kohta, mis on seotud Euroopa demokraatia tegevuskavaga – strateegia põhiõiguste harta kohaldamise tugevdamiseks ELis . Uccle’i linnavolikogu liikme Jean-Luc Vanraesi (BE/RE) koostatud arvamuses toetatakse Euroopa Komisjoni strateegiat ning kutsutakse komisjoni üles enne ELi vahendite eraldamist süstemaatiliselt kontrollima harta kohaldamist, märkides, et liidu väärtuste järgimine peaks olema ELi vahendite saamise eeltingimus.

Jean-Luc Vanraes ütles: „18. detsembril 2000 allkirjastasid ELi liikmesriigid suure entusiasmiga Euroopa Liidu põhiõiguste harta. Nende õiguste edendamine ja kaitsmine on Euroopa Komisjoni üks oluline ülesanne. Seepärast palun, et komisjon kasutaks selle ülesande täitmiseks kõiki tema käsutuses olevaid õiguslikke ja rahalisi vahendeid.“

Kontaktisik :

Andrew Gardner

andrew.gardner@cor.europa.eu

Tel +32 473 843 981

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Linnapea Paweł Adamowiczi auhind omistati Michałowole ja selle elanikele pagulaste abistamise eest Valgevene piiril
Linnapea Paweł Adamowiczi auhind omistati Michałowole ja selle elanikele pagulaste abistamise eest Valgevene piiril
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/STATEMENT-EARTHQUAKES-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
07.02.2023