Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kohalikud ja piirkondlikud juhid nõuavad uut kokkulepet, mis põhineks selgel maaelu tegevuskaval ja suurematel investeeringutel, et aidata maakogukondadel kriisist välja tulla  

Euroopa Regioonide Komitee arutas Euroopa Komisjoni põllumajandusvoliniku Janusz Wojciechowskiga , kuidas hoogustada majanduse taastamist Euroopa maapiirkondades. Piirkonnad ja linnad vajavad maaelu kokkulepet, et seada eesmärke ja koordineerida ühist põllumajanduspoliitikat, struktuurifonde ning taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendit, et ületada kriis maapiirkondades, tugevdada ühtekuuluvust, muuta põllumajandus- ja toiduainetööstus keskkonnahoidlikumaks, toetada kohalikke tootjaid ja mitmekesistada majanduskasvu võimalusi maapiirkondades. Samuti peaks maaelu kokkulepe tagama kaasava valitsemise, mis mobiliseerib ELi, riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke osalejaid, et saavutada Euroopa maapiirkondades jätkusuutlik taastumine. Neid punkte kinnitati arvamuses „ELi maaelu taaselustamise strateegia“ (tõeline üleskutse luua maapiirkondade tegevuskava), mida komitee liikmed toetasid.

COVID-19 pandeemia on andnud lisamõõtme maapiirkondade taaselustamise püüdlusele kogu Euroopa Liidus ja muutnud selle pakilisemaks. Põllumajandustoodete nõudluse vähenemine on tekitanud maapiirkondadele ning linnadele ja küladele suurt kahju, kuna baarid ja restoranid on suletud ning turism kadunud kogu ELis. Samuti on nad olnud haavatavamad, kuna seal on piiratud juurdepääs meditsiinikeskustele, haiglatele, transpordile ning internetiühendus on kas kehv või puudub täiesti. Digilõhe on eriti mõjutanud haridust ja ettevõtlust.

Kokkuleppeta Brexit võib osutuda paljude maapiirkondade jaoks tohutuks ummikseisuks ja mõjutab laastavalt maapiirkondi, näiteks Leitrimit, mis on komitee arvamuse „Maaelu areng“ raportööri Enda Stensoni kodukoht.

„Praegune kriis nõuab, et EL muudaks oma tulevase pikaajalise visiooni maapiirkondadest tõeliseks „maaelu kokkuleppeks“. Peame täitma oma eesmärgid parandada transporti, ühenduvust ning tervishoiu- ja haridusteenuseid, aga ka mitmekesistama maapiirkondade majandust ja edendama kestlikku kohalikku põllumajanduslike toiduainete tootmist, „ ütles Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas .

Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinik Janusz Wojciechowski ütles: „Kõik poliitikavaldkonnad ja kõik ELi fondid peavad tegema koostööd, et saavutada maapiirkondade visiooni eesmärgid, optimeerides koostööd ning ELi ja riikliku rahastamise sidusust. Visiooni üks oluline eesmärk on leida paremaid ja tõhusamaid viise, kuidas kasutada olemasolevaid toetusmehhanisme maapiirkondade vajaduste rahuldamiseks.“

Arutelu käigus rõhutasid komitee liikmed vajadust süsteemse lähenemisviisi järele, mille tagaks tõelise ja konkreetse maaelu tegevuskava vastuvõtmine. Kuna uue mitmeaastase finantsraamistiku eraldised ÜPP-le on märkimisväärselt väiksemad kui praegusel programmitöö perioodil, on veelgi olulisem tagada sidusus ja ühtlustamine Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ja muude Euroopa fondide, näiteks Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF), Euroopa Sotsiaalfondi ja programmi „Euroopa horisont“ vahel. Investeeringute suurendamine on võimalik tänu ELi enneolematutele jõupingutustele järgmisel kümnel aastall ja tagades, et kõigis asjaomastes ELi poliitikavaldkondades pööratakse tähelepanu maaelu arengule. Koostoime võimaldaks maapiirkondade osalejatel paremini lahendada valdkondadevahelisi küsimusi, tõhustada koostööd ja parandada elukvaliteeti maapiirkondades.

Leitrimi krahvkonnavolikogu liige ja arvamuse „ELi maaelu taaselustamise strateegia“ raportöör Enda Stenson (IE/EA) rõhutas: „Praegune pandeemiakriis on paljastanud ja süvendanud maapiirkondade pikaajaliste ohtude tagajärgi ning näidanud veelgi maapiirkondade taaselustamise hädavajalikkust. Me peame muutma oma maakogukonnad parimaks kohaks, kus elada, töötada ja lapsi kasvatada. Selle saavutamiseks on vaja maaelu kokkulepet, et investeerida teenustesse, ühenduvusse ja inimestesse. Kutsun kõiki ELi institutsioone üles tegema koostööd, et leida lahendused, mis tagavad meie ÜPP sektori majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnaalase jätkusuutlikkuse ning toovad kasu meie maapiirkondadele. Meie kogukonnad on valmis, nii et ärgem jätkem kasutamata võimalust maapiirkondi elavdada.“

Euroopa Regioonide Komitee Kungsbacka vallavolikogu liige ja loodusvarade komisjoni (NAT) esimees Ulrika Landergren (SE / Renew Europe) ütles lõpetuseks järgmist: „Ühiskonna polariseerumine toob alati kaasa tõsiseid probleeme ja ohte demokraatiale. Ühelt poolt kasvab ebavõrdsus jõukuse tasemes ja teiselt poolt suureneb lõhe Euroopa maa- ja linnapiirkondade vahel. See ei ole eluterve suundumus ja me peame leidma viise maakogukondade atraktiivsemaks muutmiseks. Maaelu kokkulepe oleks esimene samm selles suunas.“

Euroopa Parlamendi maa-, mägi- ja äärepoolsete piirkondade (RUMRA) ning arukate külade laiendatud töörühma aseesimees Franc Bogovič ütles: „Ilma taluta ei ole midagi taldrikul. Tuleb taastada usaldus tarbijate ja põllumajandustootjate vahel. Maapiirkonnad on midagi palju enamat kui metsandus ja põllumajandus. Vajame vastupanuvõimelisi maapiirkondi, kus noored saaksid teha tänapäevast tööd ja eakad säilitada oma varasema elukvaliteedi. Selle aluseks on kvaliteetne lairibaühendus.

Rääkides arukatest küladest, räägime tervisest, liikuvusest, sotsiaalhoolekandest, turismist, digiplatvormidest, taastuva energia lahendustest ja paljudest muudest asjadest. Oluline on mõista arukaid külasid horisontaalselt ja murda kapseldumisest välja. Meil on vaja ühtekuuluvusfondi integreeritud arukate külade strateegiat. Olen selle nimel Euroopa Parlamendis väsimatult töötanud.“

Praegune pandeemiaolukord võib samuti kujutada endast ainulaadset võimalust arendada ja suurendada maapiirkondade vastupanuvõimet, suurendades kohalikku kestlikku tootmist, pannes rõhku lühikestele tarneahelatele ning seades eesmärgiks kohalike ja piirkondlike tootmisviiside edendamise. Piirkonnad ja linnad ning sealsed kohalikud tootjad on jätkusuutlikumale ja õiglasemale toidusüsteemile üleminekul võtmetähtsusega osalejad, nagu on kirjeldatud arvamuses „Talust taldrikule – kohalik ja piirkondlik mõõde“ , mille koostas Olevano Romano (Rooma) vallavolikogu liige Guido Milana (IT/PES).

Lisaks kõigele moodustavad maapiirkonnad ja vahepealsed piirkonnad 88% ELi territooriumist; seal elab 55% ELi elanikkonnast, seal luuakse 43% kogulisandväärtusest ja asub 56% töökohtadest.

Lisateave

Kontaktisik:

Wioletta Wojewodzka

Tel +32 (0)2 282 2289

Mobiiltelefon +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Kuulutati välja ELi maheauhindade konkurss!
Kuulutati välja ELi maheauhindade konkurss!
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023