Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Piirkondade ja linnade kõrvalejätmine võib pärssida riiklike taastekavade tõhusust  

Majanduslik ja sotsiaalne taastumine ning rohe- ja digiüleminek saavad olla edukad üksnes juhul, kui kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on otseselt kaasatud riiklike taaste- ja vastupidavuskavade ettevalmistamisse ja rakendamisse.

Tihe partnerlus kõigi valitsustasandite, sotsiaalpartnerite ja valitsusväliste organisatsioonide vahel on äärmiselt oluline, et tagada riiklike taaste- ja vastupidavuskavade vastavus territoriaalsetele vajadustele ning vältida kattumist teiste ELi poliitikameetmete ja fondidega. Need on Euroopa Regioonide Komitee peamised sõnumid liikmesriikide valitsustele ja ELi institutsioonidele arvamuses, mille koostas Madalmaade Opsterlandi vallavalitsuse liige Rob Jonkman. Arvamus võeti vastu komitee täiskogu istungjärgul 1. detsembril.

Euroopa Regioonide Komitee liikmed peavad kahetsusväärseks, et enamikus liikmesriikides on riiklike taaste- ja vastupidavuskavade ettevalmistamine olnud peamiselt ülalt alla suunatud protsess, ning nad väljendavad muret selle pärast, et kavade rakendus- ja hindamisetappides jääb vajaka riigi tasandist madalama tasandi osalemisest. Sellise lähenemisviisiga kaasneb oht tsentraliseerida olulised avaliku sektori investeeringud ja jätta tähelepanuta territoriaalsed erinevused, õõnestades seeläbi taastekavade mõju.

Seetõttu väidetakse arvamuses , et juba enne pandeemia puhkemist arengus maha jäänud piirkondadel on oht kasvatada arengulõhet veelgi, olgu siis tööhõive, ettevõtluse toetamise, digiülemineku vallas või muudes olulistes poliitikavaldkondades. Lisaks kaasneb kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ebapiisava kaasamisega oht, et taaste- ja ühtekuuluvuspoliitika vahenditest tehtavad investeeringud kattuvad, tekitades nende vahel konkurentsi. Seepärast peavad kohalikud juhid julgustavaks, et Euroopa Komisjon teeb taaste- ja vastupidavusrahastu tulemustabeli peagi veebis kättesaadavaks. Nagu märkis komisjoni juhtiv asepresident Valdis Dombrovskis oma kirjas Euroopa Regioonide Komitee presidendile Apostolos Tzitzikostasele ja komitee majanduspoliitika komisjoni esimehele Michael Murphyle, annab uus tulemustabel teavet liikmesriikide maksetaotluste menetlemise kohta ning järgib võimaluse korral rohkem territoriaalse suunitlusega järelevalvemeetodit.

Opsterlandi vallavalitsuse liige, raportöör Rob Jonkman (NL/ECR) ütles: „Taaste- ja vastupidavusrahastu on ELi juhtide ajaloolise kokkuleppe tulemus ning ambitsioonikas vahend selleks, et väljuda COVID-19 kriisist tugevamana. Ent kuigi kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on pandeemia puhkemisest olnud selle sotsiaal-majanduslike tagajärgedega võitlemisel eesliinil, oleme paljudes liikmesriikides taastekavades osalemise poolest tagareas. Me vajame koostööd, mitte tsentraliseerimist.“

Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kanda on üks kolmandik ELi avaliku sektori kogukulutustest ja enam kui pool avaliku sektori investeeringutest, millest suur osa tehakse taaste- ja vastupidavusrahastu – mis on taasterahastu „Next Generation EU“ nurgakivi – seisukohast ülimalt olulistes poliitikavaldkondades. Seepärast on oluline, et linnad ja piirkonnad oleksid otseselt kaasatud riiklike taaste- ja vastupidavuskavade väljatöötamisse ja rakendamisse, et viia edukalt ellu neis sisalduvad reformid ja investeeringud.

Paljudele kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele on COVID-19 kriis toonud kaasa tulude vähenemise ja kulude suurenemise. Komitee oktoobris avaldatud teise kohaliku ja piirkondliku baromeetri hinnangul oli ainuüksi 2020. aasta rahastamispuudujääk 180 miljardit eurot. Komitee on seisukohal, et ELil ja selle liikmesriikidel on kohustus aidata kiiresti kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel toime tulla nende rahandust tabanud šokkidega ning muuta Euroopa majandus ja ühiskond kestlikumaks ja vastupidavamaks, valmistades nad paremini ette rohe- ja digiülemineku väljakutseteks ja võimalusteks, seda muu hulgas riiklike taastekavade kaudu.

Samuti palub komitee Euroopa Komisjonil lisada taaste- ja vastupidavusrahastu rakendamise aastaaruandesse osa kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamise kohta ning kutsub Euroopa Parlamenti üles täitma täielikult oma rolli taastekavade eesmärkide saavutamise järelevalvajana, kaasates sellesse korrapäraselt kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi.

Taustteave

24. septembril toimus komitee ja ELi nõukogu eesistujariigi Sloveenia esimene piirkondlikku taastumist ja vastupidavust käsitlev kõrgetasemeline foorum. Lipicas (Sloveenia) toimunud üritusel rõhutas Euroopa Komisjoni majandusvolinik Paolo Gentiloni, et riiklikud taastekavad on edukad üksnes siis, kui tehakse koostööd kohalike ja piirkondlike omavalitsustega. Selleteemalise pressiteatega on võimalik tutvuda siin .

Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu on 723,8 miljardi euro suurune fond (jooksevhindades, millest 338 miljardit eurot eraldatakse toetustena ja 385,8 miljardit eurot laenudena), mille eesmärk on toetada liikmesriike reformide läbiviimisel ja ELi ühistesse prioriteetidesse investeerimisel. Taaste- ja vastupidavusrahastu on 801 miljardi euro suuruse taasterahastu „Next Generation EU“ suurim rahastamisvahend. Taaste- ja vastupidavusrahastu kasutamiseks peaksid liikmesriigid esitama riikliku taaste- ja vastupidavuskava, milles on märgitud konkreetsed rahastatavad reformid ja investeeringud.

Komitee uuring kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamise kohta kaheksa riikliku taaste- ja vastupidavuskava koostamisse ja rakendamisse (juuni 2021).

Euroopa Regioonide Komitee ning Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu ühine konsultatsioon riiklike taaste- ja vastupidavuskavade koostamise teemal. Konsultatsiooni tulemustega on täies mahus võimalik tutvuda siin (jaanuar 2021).

Kontaktisik:

Matteo Miglietta

Tel +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023