Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Linnad ja piirkonnad on valmis juhtima säästva liikuvuse revolutsiooni Euroopas  

Euroopa transpordisektori edukaks ümberkujundamiseks ja säästvamaks muutmiseks peavad ELi linnad ja piirkonnad pöörama suuremat tähelepanu heitevaba liikuvuse edendamisele, aktiivsete ja jagatud transpordiliikide edendamisele, linnalise liikumiskeskkonna ümberkujundamisele ja maapiirkondade paremale ühendamisele. Need ettepanekud on pärit arvamusest „Säästva ja aruka liikuvuse strateegia“, mille võttis vastu Euroopa Regioonide Komitee ja mida tutvustas raportöör Robert van Asten (NL/Renew Europe) komitee täiskogu istungjärgul kolmapäeval, 30. juunil.

2017. aastal moodustas transport 27% ELi CO 2 heitest ning selle sektori heide suurenes nii 2018. kui ka 2019. aastal , mis tähendab, et ELi ambitsioonikate kliimaeesmärkide saavutamiseks on vaja ulatuslikke muudatusi. ELi liikuvusstrateegia , mille pikaajaline eesmärk on vähendada transpordisektori heitkoguseid 2050. aastaks 90% võrra, on üks Euroopa rohelise kokkuleppe peamisi algatusi, mille eesmärk on panna alus rohe- ja digipöörde eesmärkide saavutamisele ELi transpordisüsteemis. Strateegia esitas Euroopa Komisjon eelmise aasta lõpus ning seda täiendab tegevuskava, milles loetletakse konkreetsed meetmed, mis tuleb järgmisel neljal aastal vastu võtta. Tegevuskavas määratletud põhivaldkondade hulka kuuluvad heitevabad sõidukid ja alternatiivkütuste taristu, CO 2 heite maksustamine ja paremate stiimulite pakkumine kasutajatele ning liikuvuse muutmine taskukohasemaks ja kättesaadavamaks.

Haagi linnavalitsuse liige ja arvamuse raportöör Robert van Asten (NL/Renew Europe) ütles: „Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on oluline roll liikuvuse muutmisel, ühendades säästvama ja arukama liikuvuse nimel ELi rohelise kokkuleppe ja digiülemineku. Minu koostatud arvamuses on kesksel kohal sotsiaalsed ja kaasavad aspektid, sest liikuvuses toimuv üleminek nõuab ka käitumisharjumuste muutmist, milles kasutajal on keskne osa. EL saab aidata meil paremini siduda ühendatust, juurdepääsetavust ja tervist, ja seda mitte ainult rahastamise, vaid ka ELi eeskirjade standardimise ja ühtlustamise tagamise kaudu. Samuti peame arvesse võtma Euroopa Komisjoni säästva linnalise liikumiskeskkonna kavasid, mis võivad olla tõhus vahend eri valitsustasandite koostööks, kuid ainult juhul, kui need on piisavalt paindlikud ning vastavad linnade ja piirkondade ees seisvatele väljakutsetele.“

Euroopa Parlamendi liige Ismail Ertug kommenteeris komitee arvamust: „ELi säästva ja aruka liikuvuse strateegias seatakse suund Euroopa transpordisektori tulevikule. Digipöörde ja CO 2 heite vähendamise topeltväljakutse on suur ülesanne lähikümnenditeks. Selle edukaks lahendamiseks peavad Euroopa, riigi ja ka piirkondlik tasand tegema tihedat koostööd. See kehtib eelkõige taristuprojektide puhul, olenemata sellest, kas me räägime puuduvatest piiriülestest ühendustest, täiustatud raudteesüsteemidest või alternatiivkütuste taristu ulatuslikust võrgust.“

Komitee väljendab heameelt Euroopa Komisjoni esitatud liikuvusstrateegia üle, kuid on välja selgitanud mitu valdkonda, mida annab parandada. Liikmed rõhutasid iseäranis liikuvusstrateegia piirkondliku mõõtme tähtsust, kuna kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on võtmeroll Euroopa transpordipoliitika kujundamisel ning liikuvusteenuste ja -taristu pakkumisel. Seda tõsiasja arvesse võttes nõuab edukas liikuvusalane üleminek kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tugevat kaasamist ja ühist lähenemisviisi, mis hõlmab kõiki valitsustasandeid kooskõlas aktiivse subsidiaarsuse põhimõttega.

Arvamuses juhitakse tähelepanu ka sellele, et lisaks transpordi enda säästvamaks muutmisele, näiteks laiendades lennutranspordi asemel raudteetranspordi kasutamist, nõuab üleminek liikuvuses ka muutust kodanike käitumises. Selleks et saavutada edasipüüdlik eesmärk vähendada 2050. aastaks transpordisektori heitkoguseid 90% võrra, tuleb ulatuslikult tegeleda selliste küsimustega nagu vahemaade ja võimaluse korral sõitude arvu vähendamine, üleminek aktiivsematele liikuvusvormidele, nagu jalgrattasõit ja kõndimine, ning transpordivahendite jagatud kasutamine. 

Liikmed rõhutasid ka seda, et komisjoni strateegias puuduvad konkreetsed algatused maapiirkondade jaoks, vaatamata liikuvuse olulisele rollile teenuste osutamise tagamisel hõreda taristuga maapiirkondades. Seepärast nõutakse arvamuses Euroopalt rohkem vahendeid ja reguleerivaid meetmeid, et aidata parandada kodanike liikuvust, eelkõige hõredamalt asustatud piirkondades.

Taustteave

Arvestades liikuvuse ja transporditaristu piirkondlikku mõõdet ja tähtsust Euroopa rohelise kokkuleppe jaoks, loetakse need peamiste valdkondade hulka, milles tuleks tõhustada koostööd Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjoni vahel .

Suur osa Euroopa transpordi säästvamaks muutmise strateegiast on pühendatud raudteetranspordile üleminekule. 2021. aasta on ametlikult kuulutatud Euroopa raudteeaastaks ning komitee on olnud sellesse algusest peale aktiivselt kaasatud, tehes koostööd komisjoniga ja korraldades koostöös komitee liikmetega mitmeid kohalikke üritusi. Komitee president Apostolos Tzitzikostas ja mitu teist komitee liiget peaksid külastama ka Euroopa ühendamise kiirrongi (Connecting Europe Express) selle marsruudil läbi 23 liikmesriigi 2. septembrist 7. oktoobrini.

Komitee jaoks teine oluline valdkond on programmi „Euroopa horisont“ missioon, mille eesmärk on muuta 100 linna Euroopas 2030. aastaks kliimaneutraalseks . Üks esimesi teetähiseid kliimaneutraalsete linnade suunas on uus linnalise liikumiskeskkonna raamistik, mille Euroopa Komisjon esitab käesoleva aasta lõpus. Mõlemad algatused on komitee jaoks olulised ja edu võti seisneb aktiivse subsidiaarsuse lähenemisviisis säästvale linnalisele liikumiskeskkonnale.

Kontaktisik:

Tobias Kolonko

Tel +32 22822003

tobias.kolonko@cor.europa.eu

Jaga: