Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Lepiti kokku kliimamuutustega võitlemise kohalikes eesmärkides  

Kohalikud juhid nõuavad keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamise ulatuse laiendamist, et hõlmata tööstusheidete direktiiv ja kemikaale käsitlev ELi poliitika. Raportöör Andrew Cooper teeb ka ettepaneku kaasata kliimamuutuste valdkonna meetmed ja on pakkunud välja kohalikult kindlaks määratud panuste kontseptsiooni, mis võimaldaks kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel anda panuse Pariisi kokkuleppe kohustuste täitmisse.

Keskkonnaõigus on üks neid valdkondi, milles linnadel ja piirkondadel on rohkem pädevust, ja nad osalevad aktiivsemalt selle rakendamise kujundamises Euroopas. Raportöör Andrew Cooperi (UK/EA) eestvedamisel võtsid Euroopa Regioonide Komitee liikmed vastu arvamuse keskkonnaõiguse parema rakendamise kohta Euroopas.

Arvamuses tuuakse välja rida puudujääke keskkonnaõiguse rakendamisel. Need hõlmavad ebatõhusat koordineerimist kohalike, piirkondlike ja riiklike ametiasutuste vahel, vähest haldussuutlikkust, ebapiisavat rahastamist ja ebapiisavaid nõuetele vastavuse tagamise mehhanisme.

Liikmed annavad mitmeid soovitusi, nt käivitada iga liikmesriigiga struktureeritud dialoog, kaasates kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused. Komitee soovitab tugevdada IMPELi võrgustikke ja laiendada need riigi tasandile. IMPEL on keskkonnaõiguse rakendamise ja täitmise tagamise Euroopa Liidu võrgustik.

Komitee kutsub Euroopa Komisjoni üles töötama välja ühise metoodika keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamise riiklike dialoogide pidamiseks ning andma suuniseid, et tagada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste täielik osalemine kogu protsessi vältel.

ELi linnad ja piirkonnad paluvad liikmesriikidel ning kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel võtta kiireid jõustamismeetmeid ning kehtestada proportsionaalsed ja hoiatavad karistused ELi keskkonnaõiguse rikkumise eest. Komitee palub liikmesriikidel hõlbustada kohaliku ja piirkondliku keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamise sisseviimist sarnaselt riiklikele läbivaatamistele. Komitee kutsub riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi üles tegelema korruptsiooniprobleemiga ning tagama kohtusüsteemide nõuetekohase toimimise.

ELi linnu ja piirkondi esindav kogu ärgitab Euroopa Komisjoni lisama kliimamuutused keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamise järgmisse vooru ja hõlmama nii kliimamuutuste leevendamise kui ka nendega kohanemise meetmed. Algselt olid keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamise keskmes jäätmekäitlus, looduskaitse ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse, õhu kvaliteet, mürasaaste, vee kvaliteet ja -majandus.

Raportöör Andrew Cooper (UK/EA) sõnas: „Kohalike omavalitsuste saavutusi CO2-heite vähendamisel tuleb mõõta, väärtustada ja julgustada. Lisaks riiklikult kindlaks määratud panustele tuleb luua kohalikult kindlaks määratud panuste süsteem, et aidata kõrvaldada heidete erinevusi.“

Kirkleesi ringkonna volikogu liige märkis: „Kohalikult kindlaks määratud panused aitavad piirata ülemaailmset temperatuuri tõusu 1,5 kraadile. See võimaldaks meil seada kõrgemaid, ent siiski realistlikke eesmärke.“ Andrew Cooperi kohalikult kindlaks määratud panuste algatus on kooskõlas vastu võetud Marco Dusi (IT/PES) arvamusega kliimameetmete rahastamise kohta, milles seda ka toetatakse.

Komitee nõuab, et Euroopa Komisjon teeks koostööd asjaomaste riiklike ametiasutuste, Euroopa Regioonide Komitee, ELi linnapeade pakti, ülemaailmse linnapeade kliima- ja energiapakti ja Kohalike Keskkonnainitsiatiivide Rahvusvahelise Nõukoguga (ICLEI), et töötada välja kohalikult ja piirkondlikult kindlaks määratud panuste kontseptsioon ja kasutuselevõtu metoodika, aidates nii kaasa COP21 Pariisi kliimakokkuleppe raames kokku lepitud kliimamuutustealaste eesmärkide saavutamisele. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused kaasataks algselt vabatahtlikkuse alusel „kontseptsiooni tõestamise“ eesmärgil.

Märkused toimetajatele

Komitee soovitused ELi keskkonnaõiguse parema rakendamise kohta tuginevad hindamisaruandele keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamise paketi kohta (veebruar 2017), milles käsitletakse ELi keskkonnapoliitika ja keskkonnaalaste õigusaktide kohaldamist. See hõlmab 28 riigi aruannet ja on kättesaadav siin.

Vt eri poliitikavaldkondade tulemuste üksikasjalik kokkuvõte: Euroopa Parlamendi uuringuteenistus, ülevaade 03/2017, „Keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamine“. Koostatud komitee taotlusel Euroopa Parlamendi ja Regioonide Komitee koostöölepingu raames.

Arvamuse toetamiseks on komitee tellinud uuringu „Effective multi-level environmental governance for a better implementation of EU environment legislation“, tähtajaga 2017. aasta septembri keskpaik.

Keskkonnaõiguse rakendamise valdkonnas teevad Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjon tihedat koostööd keskkonnaalase koostöö tehnilise ühisplatvormi raames. Vastuvõetud arvamuses märgitakse, et keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamine pakub linnade ja piirkondade jaoks võimaluse tugevdada koostööd Euroopa Parlamendiga. Koostöö lisaväärtus peitub selles, et see toob kokku kaasseadusandja huvid ning rakendusasutuste ja otsuselangetajate kogemused. ELi kohalikud omavalitsused ergutavad ühiskoosolekute korraldamist Euroopa Regioonide Komitee ENVE komisjoni ja Euroopa Parlamendi keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni (ENVI) vahel.

Kontaktisik:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

@david.crous@cor.europa.eu

Jaga :