Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kohalikud ja piirkondlikud juhid on valmis aitama edendada Euroopa väärtusi ‎ hariduses, et võidelda demokraatiat ähvardavate ohtude vastu  

Kodanikele kõige lähemal asuva valitsustasandina on ELi kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused väga olulised ülesandes edendada Euroopa väärtusi ja julgustada kodanikke osalema demokraatlikes protsessides. Nagu ka kodanikud on Euroopa tuleviku konverentsil väljendanud, nõustuvad kohalikud ja piirkondlikud juhid, et hädavajalik on edendada Euroopa demokraatiat hariduses. See oli põhisõnum arutelus „Euroopa demokraatlike väärtuste edendamine hariduse kaudu ELi kodakondsuse edendamiseks“ Euroopa Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul 28. aprillil. Komitee liikmed võtsid vastu ka arvamuse „Demokraatia tugevdamine ja valimiste usaldusväärsuse suurendamine“, milles rõhutatakse vajadust avatud, õiglase, pluralistliku ja demokraatliku osalemise järele kohalikul ja piirkondlikul tasandil.

Euroopa demokraatlike väärtuste edendamine on eriti oluline demokraatiat ähvardavate ohtude vastu võitlemisel ning peaks olema kõigi ELi kodanike hariduses kesksel kohal. Kuna Euroopa tuleviku konverentsi lõppjäreldused on käeulatuses, võib oodata, et midagi võetakse ette, et vastata kodanike soovitustele kehtestada miinimumtase teadmistes ELi ja eelkõige selle demokraatlike protsesside kohta.

Komitee täiskogu istungjärgul toimunud arutelul „Euroopa demokraatlike väärtuste edendamine hariduse kaudu ELi kodakondsuse edendamiseks“ kinnitasid kohalikud ja piirkondlikud juhid valmisolekut kasutada ära kodanikuhariduse edendamiseks oma olemasolevaid häid tavasid ja luua ühiseid vahendeid. See toimuks alt üles suunatult vabatahtlikul alusel ja täielikult subsidiaarsuse põhimõtet järgides. Eesmärk on süvendada kodanike arusaamist demokraatiast ja Euroopa väärtustest ning julgustada arutelu Euroopa Liidu üle. Nad juhtisid tähelepanu ka sellele, et koolidele ja teistele haridusasutustele tooksid selle ülesande täitmisel kasu uuenduslikud õppematerjalid ja -vahendid. Seepärast avaldas komitee üleskutse parimate tavade näidete leidmiseks ning on igalt poolt Euroopa piirkondadest oma liikmetega kogunud sadu selliseid algatusi.

Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas, kes on Kreeka Kesk-Makedoonia piirkonnavanem ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste delegatsiooni juht Euroopa tuleviku konverentsi täiskogus, sõnas: „Ukraina sõja tõttu oleme tunnistajaks sellele, et rahu ja demokraatia ei püsi Euroopas iseenesest. Kohalike ja piirkondlike juhtidena peame noori teavitama ja andma neil suutlikkuse arutada Euroopa Liidu teemadel. Meie eesmärk on edendada ELi kodanikuks olemist ja tugevdada kodanike isevastutust. Me ei saa Euroopat toetada, kui me sellest ei hooli ja kui me ei õpi, kuidas igapäevaselt eurooplasena tegutseda. Seetõttu on Euroopa demokraatlike väärtuste, kriitilise mõtlemise ja meediapädevuse edendamiseks vaja alt üles suunatult arendada Euroopa kodanikuhariduse õppekava.See suurendab teadlikkust Euroopa projektist ja kodanike, eriti nooremate põlvkondade osalemist ELi demokraatlikes protsessides.“

Euroopa Komisjoni demokraatia- ja demograafiaküsimuste asepresident Dubravka Šuica ütles: „Endise linnapea ja õpetajana väljendan heameelt Euroopa Regioonide Komitee üleskutse üle edendada piirkondlikul ja kohalikul tasandil Euroopa väärtusi, identiteeti ja kodakondsust hariduse ja kultuuri kaudu.Juba väga varases eas ja kogu meie elu jooksul on teadlike arutelude jaoks vaja teadlikke elanikke. 9. mail esitatakse Strasbourgis Euroopa tuleviku konverentsi lõpparuanne Euroopa Parlamendi presidendile, ELi nõukogu eesistujale ja Euroopa Komisjoni presidendile. Kontrastina Ukrainas toimuvatele jõhkratele sündmustele on see konverents koht, kus tunnustatakse meie väärtusi, kus saab vabalt arutada ja nõu pidada ja mille keskmes on kodanikud.On hädavajalik, et Euroopa Komisjon ja Euroopa Regioonide Komitee, piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused töötavad jätkuvalt ühiselt, et muuta meie demokraatia ja selle aluseks olevad demokraatlikud institutsioonid tulevikukindlaks.“

Euroopa Parlamendi liige ja kodanikuhariduse rakendamist käsitleva Euroopa Parlamendi hiljutise resolutsiooni raportöör Domènec Ruiz Devesa, kes on samuti Euroopa tuleviku konverentsi ELi demokraatia töörühma liige, märkis: „Kuidas saavad kodanikud osaleda ELi tasandil, kui nad seda ei mõista?Peame tagama, et meie lapsed omandaksid teadmised, et tegutseda juba noorelt. Kodanikud palusid seda Euroopa tuleviku konverentsil ja me peame sellele palvele vastama. Kui me näeme demokraatia tagasimineku ohtu nii Euroopas kui ka välismaal, ei saa me endale lubada sellest mööda vaatamist. Meil on vaja mõjuvaid süsteemseid lahendusi, nagu Euroopa kodanikuhariduse õppekava koostamine. Õppekavas tutvustataks ELi ajalugu, väärtusi, institutsioone ja nende toimimist.“

Valimistel osalemine ning Euroopa demokraatia- ja kodakondsusalane haridus on lahutamatult seotud. Arvamuse „Demokraatia tugevdamine ja valimiste usaldusväärsuse suurendamine“ vastuvõtmisega näitasid komitee liikmed selgelt, et vaja on kasutusele võtta erinevad kaughääletuse lahendused, et muuta valimisprotsessid piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa tasandil kaasavamaks ja keskkonnahoidlikumaks. Nad kutsusid üles lisama kohaliku ja piirkondliku tasandi valimistele ühise mehhanismi valimisprotsessiga seotud probleemidega toimetuleku võime tagamiseks, et kaitsta valimiste usaldusväärsust võimalike ohtude eest.

Catania linnavolikogu liige ja arvamuse raportöör Vincenzo Bianco (IT/PES) rõhutas: „Me näeme tõsiseid ohte, mis võivad õõnestada valimiskampaaniate õiglust ja lausa valimiste läbiviimist.Peame silmas valeuudiste, rassistlike ja diskrimineerivate sõnumite tohutut levikut ning kaughääletustulemuste võimalikku võltsimist.Vajame selgeid ja toimivaid vastuseid ning Euroopa institutsioonide tõsist ja ranget suhtumist.“

Lisaks rõhutas ta, et tuleb tugevdada kodanike osalemist kohalikes institutsioonides ning kohalike omavalitsuste ja piirkondade kaasamist uuenduslike hääletusvormide ja -vahendite arendamisse, muu hulgas keskkonnahoidlike ja kestlike valimismenetluste edendamise kaudu.

Komitee liikmed rõhutasid vajadust sihipäraste algatuste järele, et võidelda desinformatsiooni leviku vastu kõigil tasanditel. Selles ülesandes tuleks kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi tunnustada peamiste partneritena.

Kontaktisik:

Theresa Sostmann

Tel +32 2282 2457

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023