Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kohalikud juhid pakuvad abi vaktsineerimiskampaaniates ja nõuavad suveks uusi meetmeid, et kaitsta piirkondlikku majandust  

Arutelus Euroopa Komisjoni tervishoiuvolinikuga kutsusid komitee liikmed üles vaatama läbi ELi tervishoiupädevuse ja suurendama kohalike omavalitsuste rolli nende kohustuste alusel.

ELi kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on hoiatanud katastroofilise mõju eest, mida avaldaks suvel piiride kinni hoidmine piirkondlikule majandusele. Arutelus Euroopa Komisjoni tervishoiu ja toiduohutuse voliniku Stella Kyriakidesega ütlesid Euroopa Regioonide Komitee liikmed, et EL ja liikmesriigid on teinud jõupingutusi vaktsiinide õiglaseks jagamiseks, vältides riikidevahelist vaktsiinisõda, kuid selge ELi õigusraamistiku puudumine on toonud kaasa vigu, mida tuleb tulevikus vältida. Nad pakkusid toetust, et võidelda usaldamatusega vaktsiinide vastu ja kiirendada vaktsiinide manustamist, lisades, et vaktsineerimistõendid on küll samm õiges suunas, kuid neid ei tohiks pidada imelahenduseks.

Täiskogu istungjärgul sõna võtnud volinik Kyriakidese osalemine andis võimaluse arutada tervishoiupädevuse praegust jaotust ELi, riikliku, piirkondliku ja kohaliku valitsustasandi vahel. Euroopa tulevikku käsitlevat konverentsi silmas pidades kutsusid komitee liikmed üles seda pädevust ümber hindama, võttes arvesse COVID-19 pandeemiale reageerimisel ilmnenud puudusi, eesmärgiga suurendada valmisolekut ja kooskõlastatust kõigi osalejate vahel. Nad kutsusid ELi ja liikmesriike üles tagama, et kohalike ja piirkondlike omavalitsuste oluline roll tervishoiukriiside ajal oleks täielikult kajastatud, kuna neil on keskne roll vastupidavamate ja tõhusamate tervishoiusüsteemide kujundamisel kogu Euroopas. Komitee väljendas valmisolekut osaleda arutelus terviseliidu üle, tuginedes kohalike ja piirkondlike omavalitsuste õiguslikule pädevusele ning kohalike ja piirkondlike juhtide poliitilisele vastutusele.

Arutelu avades ütles komitee president ja Kesk-Makedoonia piirkonna kuberner Apostolos Tzitzikostas : „Ilma solidaarsuseta oleks Euroopas lahvatanud vaktsiinisõda, jättes paljud riigid, piirkonnad ja linnad kõrvale. Siiski ootavad inimesed olukorra normaliseerumist ja peame tagama Euroopa turvalise avamise suveks. Kuigi tegu ei ole imelahendusega, on reisimiseks vajalik vaktsineerimistõend samm edasi. See kohutav haigus on näidanud, et edaspidi on vaja Euroopa tervishoiu paremat valmisolekut ning et kõigil valitsustasanditel – alates rahvusvahelisest tasandist kuni kohaliku ja piirkondliku tasandini – on selles oluline roll. Meie komitee on valmis arutama terviseliidu loomist, tuginedes meie kohalikele ja piirkondlikele pädevusvaldkondadele kooskõlas ELi subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse juhtpõhimõtetega. Ainult üheskoos saame tegutseda paremini ja kiiremini. Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste võimestamisega saame pöörata läbi kukkuda ähvardav vaktsiinikampaania ümber ja panna aluse rohkemate piiride avamisele suveks.“

Volinik Kyriakides ja komitee liikmed arutasid ka pandeemia algusest alates välja töötatud tervisemeetmete paketti, programmi „ EL tervise heaks “, piiriülese tervishoiu direktiivi ja tervishoiuvaldkonna hädaolukordade ohjamise süsteemi. Komitee esitas eelmise aasta oktoobris soovitused kõigi kolme teema kohta.

Dalarna piirkonnavolikogu liige ja komitee arvamuse „ ELi tervisealase hädaolukorra mehhanism “ raportöör Birgitta Sacrédeus (SE/EPP) lausus: „Väga hea on näha, et komitee kutsub üles looma ELi tervisealase hädaolukorra mehhanismi, millest saaks tervisealastele hädaolukordadele reageerimise Euroopa asutus (HERA) . Vastupanuvõime sõltub ettevalmistusest ning selleks on vaja tugevaid koostööstruktuure ja hästi toimivaid teabevahetuskanaleid. Olen kindel, et HERA võib aidata küladel, linnadel ja piirkondadel tulla toime tulevaste pandeemiatega ja viimase aasta laastavate tagajärgedega. Küll aga peame tagama, et kohalike ja piirkondlike omavalitsuste määrav roll kriisiolukordades oleks täielikult kajastatud.“

Seoses programmiga „ EL tervise heaks “, mille Euroopa Parlament 9. märtsil heaks kiitis, märkis Finistère’i departemangu volikogu esimees Nathalie Sarrabezolles (FR/PES) täiskogu ees peetud kõnes järgmist: „Programmile „EL tervise heaks“ eraldatud 5,1 miljardi euroga võideldakse tervisealase ebavõrdsuse vastu, tagatakse ravimite taskukohasus, tugevdatakse meie tervishoiusüsteeme ja suurendatakse riikidevahelist koostööd. Kohalikud ja piirkondlikud juhid võitlesid kõvasti piisava rahastamise eest ning Euroopa Parlament on meie toetusel suutnud saada jagu liikmesriikide ohtlikust ja ekslikust soovimatusest tagada piisav rahastamine ELi tasandi programmitööle ja toetusele. Me nõuame jätkuvalt suuremat tähelepanu ja toetust linnade ja piirkondade tööle tervishoiuteenuste pakkumisel.“

Lõuna-Taani piirkonna volikogu liige ja piiriülese tervishoiu teemalise arvamuse raportöör Karsten Uno Petersen (DK/PES) sõnas: „Võimalus saada tervishoiuteenuseid teises riigis on selle kriisi ajal osutunud elupäästvaks. Seega on mul hea meel, et ELi pikaajalises tervisevaldkonna juhtalgatuses – programmis „EL tervise heaks“ – tunnistatakse, et piiriülesel koostööl on suur potentsiaal suurendada tervishoiusüsteemide tõhusust. Nüüd peame tagama, et liikmesriigid ja Euroopa Parlament muudaksid selle tunnustamise meetmeteks, lihtsustades piiriülese tervishoiu direktiivi läbivaatamisel tervishoiuteenuste kättesaadavust.“

Järgmisena arutavad komitee liikmed 22. märtsil loodusvarade komisjoni (NAT) koosolekul vaktsineerimiskampaaniaid ja kogu ELi hõlmavat standarditud vaktsineerimistõendit, mille Euroopa Komisjon liigitab roheliseks digitõendiks.

Taustteave

Kontaktisik:

Andrew Gardner

Tel +32 473 943 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Sotsiaalne ja majanduslik ühtekuuluvus on ohus, kui ELi poliitika jätab äärepoolsemad piirkonnad tähelepanuta
Sotsiaalne ja majanduslik ühtekuuluvus on ohus, kui ELi poliitika jätab äärepoolsemad piirkonnad tähelepanuta
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/NAT-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
22.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/NAT-NEW-CHAIR.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
05.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMISSION-ANNUAL-BURDEN-SURVEY-2021.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
04.08.2022