Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kohalik ajakirjandus on kogu Euroopas tõsises ohus  

Kiirem üleminek digitaalsetele turustuskanalitele, muutunud tarbimisharjumused ja vähenev reklaamitulu ohustavad kohaliku meedia ärimudeleid ja sõltumatust. Euroopa Regioonide Komitee peab tervitatavaks Euroopa Komisjoni esitatud tegevuskava , kuid rõhutab, kui oluline on võtta arvesse kohaliku ja piirkondliku meedia eriti murettekitavat finantsolukorda. Mitmetasandilises poliitilises süsteemis, nagu Euroopa demokraatia, on väiksemad meediakanalid, milles kajastatakse otseselt kodanike muresid, demokraatliku kontrolli ja legitiimsuse tagamiseks kriitilise tähtsusega – nii väidetakse komitee täiskogu mai istungjärgul tutvustatud arvamuses , mille raportöör oli Viimsi vallavolikogu liige Jan Trei (EE/EPP).

Eluterve ja jätkusuutliku demokraatia nurgakiviks on pluralistlikud meediamaastikud, mis pakuvad kodanikele usaldusväärset teavet ja platvorme avatud poliitiliseks aruteluks. Kaubanduslik surve ja kiiresti muutuv tehnoloogiline alus ohustavad aga meedia mitmekesisust ja sõltumatust kogu Euroopas.

Viidates Euroopa Liidu põhiõiguste hartale, kutsusid komitee liikmed seetõttu üles suurendama finantsabi ning väljendasid heameelt komisjoni kava üle ühtlustada programmi „Loov Euroopa“ (2021–2027) sektoriülese tegevussuuna raames audiovisuaal- ja uudistemeedia sektorite toetamist. Nad rõhutasid, et rahalist toetust tuleks anda meediavabadust ja pluralismi austaval ja edendaval viisil.

Komitee raportöör, Viimsi vallavolikogu liige Jan Trei (EE/EPP) rõhutas: „COVID-19 kriis toob väga selgelt esile vajaduse tugeva ajakirjanduse järele sellise institutsioonina, mis varustab ühiskonda tasakaalustatud faktipõhise teabega ja võimaldab avatud arutelu. Samal ajal on kriisist põhjustatud majanduslangus pärssinud meedia suutlikkust oma kohustusi täita. Kvaliteetsete ajakirjandusstandardite säilitamiseks kõikidel tasanditel on vaja toetusmeetmeid, eelkõige selleks, et tagada kohalike ja piirkondlike meediaettevõtete püsimajäämine. Eriti suurt tähelepanu tuleb pöörata olukorrale väikestes riikides, kus turu väiksuse tõttu on kohaliku ja piirkondliku meedia ressursid piiratud.“

Jan Trei arvamuses juhitakse tähelepanu sellele, et mis tahes tulevastes õigusaktides ja toetusmeetmetes tuleb rakendada kohaliku ja piirkondliku meedia erineva majandusliku olukorra suhtes diferentseeritud taktikat. Suured üleriigilised ja Euroopa meediaettevõtted seisavad praegu silmitsi väliskonkurentsiga, mida pakuvad Ameerika tehnoloogiahiiglased ja platvormimajandus – probleem, millega tuleks tegeleda uue digiteenuste õigusakti paketi kohaldamise teel –, seevastu on väiksemate kohalike ja piirkondlike ajalehtede ja raadiojaamade probleemid hoopis teistsugused: geograafiliselt piiratud vaatajaskonnast ja sihtrühmadest tulenevalt on nende kasvupotentsiaal sageli piiratud. Et vältida „uudistekõrbete“ tekkimist hõredalt asustatud piirkondades, peaksid piirkondlikud avalik-õiguslikud meediakanalid laiendama oma piirkondlikku kajastamist ja olema publikule kättesaadavad paljude kommunikatsioonikanalite kaudu, ütlesid liikmed.

„Piisava õigus-, regulatiivse ja poliitikaraamistiku puudumine digitaalses ökosüsteemis takistas meediasektori edukat üleminekut juba enne COVID-19 puhangut. Eriti raskes olukorras on kohalik ja piirkondlik meedia. Euroopa meediasektori majandusliku elujõulisuse taastamiseks on meil vaja terviklikku strateegiat. Me peame aitama Euroopa meediakanalitel taastuda, tagama neile ja uutele turule sisenejatele võrdsed võimalused ning toetama nende ümberkujundamist,“ ütles täiskogu arutelus osalenud Euroopa Parlamendi kultuuri- ja hariduskomisjoni aseesimees Dace Melbārde (LV/ECR).

Euroopa Regioonide Komitee liikmed võtavad arvamuse ametlikult vastu 7. mail elektroonilise hääletuse teel.

Kontaktisik:

Maximilian v. Klenze

Tel +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Jaga :