Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjon loovad partnerluse, et aidata kohalikel omavalitsustel integreerida rändajaid ning rakendada uut rände- ja varjupaigalepet  

President Tzitzikostas ja volinik Johansson teatasid kokkuleppest Euroopa Regioonide Komitee täiskogu istungil

Euroopa Komisjon ja Euroopa Regioonide Komitee ühendavad jõud, et arendada uut partnerlust eesmärgiga suurendada toetust ELi linnade ja piirkondade integratsioonialasele tööle. Partnerluse kuulutasid tänasel täiskogu istungil välja Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas ja Euroopa Komisjoni siseasjade volinik Ylva Johansson.

Uus integratsioonipartnerlus toetab ELi linnu ja piirkondi järgmise kolme põhitegevussuuna kaudu:

avatud ja korrapärase integratsiooniteemalise dialoogi loomine ELi institutsioonide ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vahel;

kohalike ja piirkondlike omavalitsuste suutlikkuse arendamine ja kogemustevahetuse edendamine;

integratsiooni kohalikul tasandil puudutavate tõendite ja andmete täiustamine.

Partnerlus tugineb Euroopa Komisjoni ja Euroopa Regioonide Komitee tulemuslikule koostööle, mis kujunes välja algatuse „Linnad ja piirkonnad pooldavad integratsiooni“ raames, mille Euroopa Regioonide Komitee käivitas 2019. aastal, et pakkuda Euroopa linnapeadele ja piirkondlikele juhtidele poliitilist platvormi teabe jagamiseks ja positiivsete näidete tutvustamiseks rändajate ja pagulaste integreerimise kohta.

Euroopa Regioonide Komitee president ja Kesk-Makedoonia piirkonna kuberner Apostolos Tzitzikostas (EL/EPP) ütles: „Ränne ei ole ainult väheste riikide probleem, see on kogu Euroopa Liitu puudutav küsimus. EL peab toetama kõige suurema surve all olevaid piirkondi, linnu ja saari, nagu Lesbos, Lampedusa ja Kanaari saared, et toetada ja integreerida äsja saabunud rändajaid ning pakkuda neile muid teenuseid. Kuigi kohalikud omavalitsused on võtnud kasutusele palju edukaid ja uuenduslikke integratsioonitavasid, on neil endiselt – eelkõige väikelinnades ja maapiirkondades – probleeme rahastamisele, andmetele ja teadmistele juurdepääsuga. Partnerlus toetab nende jõupingutusi ja näitab konkreetselt, et nende ees seisvate arvukate probleemide lahendamisel on EL nende kõrval.“

Volinik Johansson märkis: „Integreerimine toimub igas külas, linnas ja piirkonnas, kus rändajad elavad, töötavad, õpivad ja tegevuses, nt spordis, osalevad. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused osutavad olulisi tervishoiu-, eluaseme- ja haridusteenuseid. Nad korraldavad spordi- ja kultuuriüritusi, kus uustulnukad kohtuvad teiste inimestega ja leiavad sõpru. Loodan teha komiteega tihedamat koostööd, et toetada linnu ja piirkondi nende integratsioonipüüdlustes.“

Nordrhein-Westfaleni liidumaa föderaal- ja Euroopa asjade ning rahvusvaheliste suhete riigisekretär ja Euroopa Regioonide Komitee kodakondsuse ning valitsemis-, institutsiooniliste ja välisasjade komisjoni (CIVEX) esimees Mark Speich (DE/EPP) ütles: „Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on sotsiaalse kaasamise ja solidaarsuse seisukohalt keskne tähtsus. Seepärast on mul väga hea meel, et Euroopa Komisjon tunnustab kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi peamiste osalejatena ning soovib nad seada oma programmide keskmesse, selle asemel et tegutseda ELi tasandil nendega paralleelselt.“

Komitee lepib oma soovitustes uue rände- ja varjupaigaleppe kohta kokku täiskogu 2021. aasta märtsi istungjärgul. Euroopa Regioonide Komitee raportöör, Bremeni linn-liidumaa parlamendi aseesimees Antje Grotheer (DE/PES) sõnas: „Rändega tegelemine ei alga ega lõpe rändajate ja pagulaste vastuvõtmisega. Seepärast on kaasamise ja integratsiooni tegevuskava tervikliku rändekäsituse lahutamatu osa ning see seab kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused diskrimineerimise vastu võitlemise, integratsiooni edendamise ning rändajatele avalike hüvede ja teenuste võrdse kättesaadavuse tagamise meetmete keskmesse. Kaasav ühiskond ei ole mitte ainult õiglasem, vaid ka jõukam ühiskond ja see algab rohujuure tasandil.“

TAUST

Euroopa Regioonide Komitee president on öelnud, et Euroopa Komisjoni ettepanek uue rände- ja varjupaigaleppe kohta on „teretulnud ja vajalik“ algatus, mis heakskiitmise korral aitaks luua vastupanuvõimelisi kogukondi ja hallata rännet. Ta võttis sõna arutelus, milles Euroopa Komisjoni volinik Ylva Johansson kutsus piirkondi ja linnu üles kasutama sisserändajate integreerimise toetamiseks suurendatud olemasolevaid ELi vahendeid.

Esimest korda 2020. aasta septembris tutvustatud uue rände- ja varjupaigaleppe keskne sammas on integratsiooni ja kaasamise tegevuskava aastateks 2021–2027 , mis koostati novembris. ELi järgmises pikaajalises eelarves nähakse integratsiooniprojektidele ja -programmidele 2021.–2027. aastaks ette palju suurem ELi rahastus.

2019. aasta märtsis käivitas komitee algatuse „Linnad ja piirkonnad pooldavad integratsiooni“ – #regions4integration –, mille eesmärk on tuua kokku linnad ja piirkonnad, kes on huvitatud integratsioonipoliitika kogemuste jagamisest ja soovivad rohkem teada võimaluste kohta rahastada ELi vahendite abil oma tööd rändajate kaasamiseks kohalikesse kogukondadesse ja kohalikku majandusse.

Viimast osa ELi rahalistest vahenditest (kokku 37,2 miljonit eurot) puudutav projektikonkurss avaldati novembri lõpus ning nendest vahenditest toetatakse projekte, mis aitavad rändajatest lapsi ja inimkaubanduse ohvreid, lihtsustavad juurdepääsu põhiteenustele, kaasavad rändajaid integratsioonipoliitika kujundamisse ja rakendamisse ning toetavad paljusid sidusrühmi hõlmavate partnerluste arendamist.

Lisateave

Euroopa Regioonide Komitee täiskogu 141. istungjärgu fotod on saadaval komitee Flickri galeriis .

Kontaktisik:

Andrew Gardner

Tel +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Jaga: