Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Säästva ja aruka liikuvuse suurendamine linnades ja suurlinnapiirkondades  

Euroopa Regioonide Komitee täiskogu detsembri istungjärgul võtsid linnade ja piirkondade esindajad vastu ettepanekud, kuidas parandada ühistransporti linnades ja suurlinnapiirkondades. Masoovia vojevoodkonna vanema Adam Struziki (PL/EPP) koostatud arvamuses tuuakse esile linnade ja suurlinnapiirkondade probleemid, mis on tingitud autoliikluse suurenemisest, ning kutsutakse üles leidma säästvaid ja arukaid liikuvuslahendusi.

Transport tekitab ELis ligikaudu veerandi kasvuhoonegaaside heitkogustest ning mõnel transpordiliigil on negatiivne mõju inimeste elukvaliteedile ja tervisele tingituna õhusaastest, liiklusummikutest, mürasaastest, õnnetustest ja avaliku ruumi kasutamise lahendustest. Teisest küljest nõuab suurlinnapiirkondade olemus kodanike liikumist linnalähedastest piirkondadest linnakeskustesse. See muudab vajalikuks ülemineku keskkonnasõbralikumale liikuvusele ja tähendab, et muutuse keskmes peab olema kulutõhus ühistransport.

„Tänapäeva linnad põhinevad hästi korraldatud ja tõhusalt hallatud ühistranspordil, mis on nende arengu võtmeks. Vajame alternatiivseid ja kestlikke lahendusi sõiduautodele, mille tegelikud kulud on praegu märkimisväärselt alahinnatud. Samal ajal peame olema teadlikud ka sellest, et COVID-19 pandeemia tõttu on ühistranspordi kasutamise suundumus ümber pöördunud. Seetõttu peame investeerima uuenduslikesse lahendustesse ja õppima praegusest olukorrast, et töötada välja vastupanuvõimelised ühistranspordisüsteemid, mis pakuvad ohutuid ja õiglaseid valikuid praeguse kriisi ja tulevikus tekkida võivate kriiside jaoks,“ ütles Masoovia vojevoodkonna vanem Adam Struzik .

Raportöör kutsub Euroopa Komisjoni üles tagama toetuse ja rahastamisvahendid mitte üksnes uuteks investeeringuteks linnaühistransporti ja motoriseerimata liikuvuse taristusse, vaid kujundama ümber ka aegunud ja ebatõhusad lahendused. Euroopa ühendamise rahastu, moderniseerimisfond ning taaste ja vastupidavuse rahastamisvahend, samuti õiglase ülemineku fond peavad andma oma osa säästvasse linnalisse liikumiskeskkonda tehtavatest investeeringutest, aidates linnadel ja suurlinnapiirkondadel saavutada kõigi transpordiliikide CO 2 heite vähendamist ja tagades säästvama transpordiliikide kombinatsiooni.

Lisaks rõhutas raportöör, et oluline on leida viise, kuidas rahuldada kodanike transpordivajadusi, vähendades samal ajal nende transpordivajadust ja transpordi negatiivset mõju. Tihe koostöö transpordi ja ruumilise planeerimise valdkonnas võib tagada, et asjakohaselt kavandatud keskuste võrgustikus on kodanikel juurdepääs igat liiki kaupadele ja teenustele, eelkõige tervishoiu, hariduse, spordi, kultuuri ja sotsiaalse toetuse valdkonnas. Raportöör nõudis eelkõige pendeltöötajate, eakate ja noorte jaoks ka usaldusväärseid integreeritud ühistranspordisüsteeme, mis ühendavad maa-, linnalähi- ja linnapiirkondi.

„Piirkondade ametiasutustel on tänapäevase planeerimise ja ühistranspordi rahastamise kaudu eriline roll ühistranspordi tõhususe tagamisel ning linnade ja suurlinnapiirkondade ühendamisel maapiirkondadega. Selles kontekstis on oluline ka ELi ühtekuuluvusfondidest eraldatav välisrahastamine ning muud transpordiinvesteeringute rahastamise vahendid, eelkõige õiglase ülemineku fond, mis on osa Euroopa rohelisest kokkuleppest,“ ütles Adam Struzik .

Adam Struziki sõnul vajavad linnad ja suurlinnapiirkonnad poliitilisi otsuseid, mis põhinevad kontseptuaalsel, korralduslikul ja hariduslikul tööl, ning neil peavad olema piisavad rahalised vahendid CO 2 heite vähendamise eesmärkide saavutamiseks. Sotsiaalsete harjumuste muutmine keskkonda vähem saastavate transpordiliikide osakaalu suurendamiseks eeldab kasutajate teadlikkust ja eelkõige tegelikke valikuvõimalusi.

Lisateave

Intervjuu Adam Struzikiga : Ühistransport pärast COVIDit – vajadus leida uuenduslikud ja turvalised lahendused nii praegusele kui ka võimalikule tulevasele kriisile

Kontaktisik:

Carmen Schmidle

Tel +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EP-VOTE-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
14.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
10.02.2023