Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Erasmuse programmi suurendatud eelarve peab tagama võrdsed võimalused kõigile  
Kohalikud ja piirkondlikud juhid nõuavad arutelus Euroopa Komisjoni volinikuga investeeringuid haridusse ja kultuuri, et tugevdada Euroopa identiteeti

Kuigi Euroopa Regioonide Komitee kiidab heaks Euroopa Komisjoni ettepaneku kahekordistada Erasmuse programmi eelarvet, rõhutab ta ka vajadust parandada ELi programmi kaasavust, nii et see jõuaks kõigini, sõltumata east, sotsiaalsest taustast ning haridus- ja koolitusvormist. Arutelus Euroopa Komisjoni voliniku Tibor Navracsicsiga rõhutasid ELi kohalike ja piirkondlike juhtide kogu liikmed hariduse ja kultuuri olulisust Euroopa identiteedi tugevdamisel ja väljendasid oma toetust Euroopa haridusruumile, mis peaks realiseeruma 2025. aastaks.

Hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsics lausus: „Investeerimine haridusse, noortesse ja kultuuri on keskse tähtsusega, et kujundada välja vastupidav ja sidus Euroopa. Olen uhke edasipüüdlike ettepanekute üle, mille komisjon esitas kõnealuse valdkonna juhtprogrammide ehk programmide „ Erasmus “ ja „ Loov Euroopa “ kohta ELi järgmiseks pikaajaliseks eelarveks. Me peame neid programme tugevdama, tagamaks, et meie nägemus Euroopa haridusruumist muutuks reaalsuseks ning et me kasutaksime täiel määral ära kultuuri potentsiaali majanduse ja ühiskonna arengu edendamiseks, nagu on sätestatud Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskavas . Euroopa piirkondadel on selles väga oluline roll. Seepärast on mul hea meel Regioonide Komitee jätkuva toetuse üle – on vaja jätkata koostööd, et meie jõupingutused hariduse ja kultuuri valdkonnas tooksid kasu nii kodanikele kui ka ettevõtjatele kogu Euroopas.“

Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz märkis: „Kui Erasmuse programmi eelarvet kahekordistatakse ja investeeritakse 2 miljardit eurot programmi „Loov Euroopa“, avab EL uusi väljavaateid miljonitele inimestele. Investeerimine kultuuri ja haridusse on investeering ühisesse tulevikku. Peame tagama, et võimalust õppida ja töötada teistes ELi riikides saaksid kasutada kõik, sõltumata taustast. See on oluline element, kui soovime luua avatud, dünaamilise, mitmekesise ja ühtsema Euroopa.“

Piirkondade ja linnade soovitusi Erasmuse programmi kohta tutvustas Bremeni linn-liidumaa valitsuse liige ja liidumaa esindaja föderaaltasandil Ulrike Hiller (DE/PES). Komitee täiskogu istungjärgul 6. veebruaril vastu võetud arvamuses kutsutakse üles tagama võrdne juurdepääs võimalustele, tegeledes selliste takistustega nagu keelebarjäärid või õpiraskused. Programm peaks toetama keelelisi ja kultuuridevahelisi ettevalmistavaid meetmeid ning sisaldama rohkem stiimuleid, et edendada liikuvust kutsehariduse ja õpipoisiõppe vallas. Õppetoetused peaksid olema maksuvabad ja neid tuleks korrapäraselt kohandada vastuvõtva piirkonna tegelikule elukallidusele.

„Õpikogemused mõnest teisest Euroopa riigist aitavad märkimisväärselt kaasa tulevikku suunatud kutseoskuste arendamisele ning on tihedalt seotud Euroopa identiteedi kujunemisega. Erasmuse programmi puhul on tegemist edulooga ning seda tuleb tugevdada, et anda kõigile noortele eurooplastele võimalus saada kasu liikuvusest,“ sõnas raportöör Ulrike Hiller.

Arvamuses rõhutatakse ka elukestva õppe tähtsust ning väidetakse, et kõiki vanuserühmi ning nii formaalset kui ka mitteformaalset haridust tuleks toetada võrdselt. Selles taotletakse ressursside läbipaistvamat ja õiglasemat jaotamist kogu seitsmeaastase perioodi vältel (2021–27) ning pooldatakse taotlusprotsessi, projektijuhtimise ja dokumenteerimisnõuete olulist lihtsustamist kõigis programmi valdkondades. Soovitused hõlmavad veel Vahemere lõuna- ja idapiirkonna riikides ning Aafrikas asuvate institutsioonidega koostöö tegemise võimaluste järkjärgulist arendamist.

Seoses uue algatusega DiscoverEU , millega pakutakse noortele tasuta reisipileteid, leiab komitee, et selle haaret saaks suurendada rahastamise abil avaliku ja erasektori partnerluste kaudu, eelkõige partneritega liikuvus- ja turismisektorist.

Komitee täiskogu istungjärgul võeti vastu ka Tahitótfalu vallavolikogu liikmest raportööri János Ádam Karácsony ’i (HU/EPP) juhtimisel koostatud arvamus teemal „Loov Euroopa“ . Arvestades, et uues programmis on prioriteetide arv senisest oluliselt suurem, tehakse komitee arvamuses ettepanek suurendada kavandatud 1,85 miljardi euro suurust eelarvet rohkem kui 2-le miljardile eurole ning kaasata kultuuri ja kultuuripärand paremini ELi järgmise eelarve prioriteetide hulka.

Kuna kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on võtmerolli kunsti- ja kultuurielu toetamisel ja edendamisel oma kogukonnas, nõutakse arvamuses piirkondlike ja kohalike omavalituste osalemise soodustamist programmis. „On oluline leida hea tasakaal suurtele üldprojektidele vahendite eraldamise ning kohaliku ja piirkondliku tasandi, muu hulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate meetmete ja tegevuste rahastamise vahel,“ lausus raportöör Karácsony.

Euroopa piirkondade ja linnade kaheksas tippkohtumine 14.–15. märtsil Bukarestis ( #EULocal)

Euroopa Liidu programmide uus põlvkond ELi pikaajalise 2021–2027. aasta eelarve kontekstis on üks arutelupunkte Euroopa piirkondade ja linnade kaheksandal tippkohtumisel , mis toimub Rumeenias Bukarestis 14.–15. märtsil – kaks nädalat enne Ühendkuningriigi 29. märtsiks kavandatud lahkumist EList ja kaks kuud enne Euroopa Parlamendi valimisi.

Rumeenia pealinna on oodata enam kui 500 Euroopa, riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi juhti kõigist ELi liikmesriikidest, et keskenduda kohalike ja piirkondlike omavalitsuste panusele Euroopa tulevikku. Pealkirja „(Re)New EUrope“ kandev tippkohtumine tõotab olla suurim üleeuroopaline linnapeade, piirkondlike juhtide ning muude kohaliku ja piirkondliku tasandi valitud esindajate poliitiline kohtumine sel aastal.

Üritusele koguneb ka 100 noort kohaliku ja piirkondliku tasandi poliitikut, et osaleda aktiivselt arutelus Euroopa tuleviku üle. 20 osaleva piirkonna esindajate juuresolekul käivitatakse ametlikult ka Euroopa Regioonide Komitee uus algatus „Piirkondlike keskuste võrgustik“ ( #RegHub ).

Kui soovite üritusel osaleda, siis palume Teil registreeruda ELi eesistujariigi Rumeenia ajakirjanike akrediteerimislehel (tähtaeg 1. märts). Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et ainult registreeritud ajakirjanikel on võimalik saada üritusele akrediteering.

Kontaktisik:

Lauri Ouvinen

Tel +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-SKILLS-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/35-YEARS-OF-ERASMUS-REGIONS-CAN-MAKE-THE-EU-SUCCESS-STORY-MORE-INCLUSIVE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
14.12.2022