Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa Komisjon ja Euroopa Regioonide Komitee alustavad koostööd rohelise kokkuleppe elluviimiseks kohalikul tasandil  

Euroopa Komisjon ja Euroopa Regioonide Komitee on pühendunud uuele koostööetapile, et kiirendada rohelise kokkuleppe elluviimist Euroopa piirkondades ja linnades. Euroopa Komisjoni Euroopa rohelise kokkuleppe eest vastutav juhtiv asepresident Frans Timmermans kutsus arutelus kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi üles võtma endale vastutus ja kujundama rohelist kokkulepet nende pädevusse kuuluvates valdkondades. Komitee liikmed väljendasid koostöö üle heameelt ja toetasid rohelist kokkulepet kui ELi peamist vahendit, millega tagada majanduse keskkonnahoidlik ja kaasav taastumine kõigis piirkondades, linnades ja külades.

Uue koostöö eesmärk on pakkuda kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele tuge ja teadmisi, mida nad vajavad riiklike taastevahendite ja ELi vahendite tõhusamaks taotlemiseks, et muuta roheline kokkulepe reaalsuseks igas kogukonnas, eelkõige hoonete energiatõhususe parandamisel, säästva transpordi arendamisel ja looduslike elupaikade kaitsmisel. Mõlemad institutsioonid tegutsevad ühiselt, et suurendada Euroopa kohalike ja piirkondlike omavalitsuste mõjuvõimu ja neid mobiliseerida, tehes samal ajal koostööd riikide valitsustega, et seada roheline kokkulepe nende riiklike investeerimiskavade keskmesse.

Euroopa Regioonide Komitee president ja Kesk-Makedoonia piirkonna (Kreeka) kuberner Apostolos Tzitzikostas ütles: „Me ei lase pandeemial takistada meie pühendumist keskkonna kaitsmisele. Me vajame keskkonnahoidlikku, õiglast ja vastupanuvõimelist taastumist kõigi linnade ja piirkondade jaoks, olgu need linna- või maailmelised, rikkad või vaesed. Peame tegutsema üheskoos kohe ja kiirendama rohepööret, viies ellu konkreetseid projekte kohalikul tasandil. Meie uus koostöö Euroopa Komisjoniga on meie partnerluses pöördepunkt. See võimestab, toetab ja mobiliseerib kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi, et viia roheline kokkulepe ellu meie kogukondades ning täita kodanikele ja lastele antud lubadusi.“

Täiskogu istungjärgul sõna võtnud Euroopa Komisjoni juhtiv asepresident ja Euroopa rohelise kokkuleppe eest vastutav volinik Frans Timmermans sõnas: „Kliimameetmed algavad meie kodulinnades ja linnaosades. Euroopa Komisjon ja Euroopa Regioonide Komitee teevad koostööd nn renoveerimislaine, keskkonnahoidliku transpordi ja roheliste linnade valdkonnas. Komitee peaks saama koha linnapeade pakti poliitilises juhatuses ja tal peaks olema oluline osa sel aastal käivitatavas kliimapaktis, mille liikmetest saavad kliimasaadikud. Alustagem tööd kliimameetmetega meie piirkondades ja andkem inspiratsiooni kogu ülejäänud maailmale.“

Komitee lõi hiljuti töörühma „ Roheline kokkulepe kohalikul tasandil “, et tagada ELi jätkusuutliku majanduskasvu strateegia ja COVID-19 taastamiskavade kaudu linnade ja piirkondade otsene rahastamine.

Komitee liikmed andsid asepresident Frans Timmermansile üle 200 parimat tava , mis näitavad, kuidas linnad ja piirkonnad juba rakendavad kohapeal üleminekut konkreetsete projektide kaudu, mis on seotud energiatõhususe, vähese heitega transpordi, jätkusuutliku toidumajanduse ja rohelise taristuga.

Arutelu rohelise kokkuleppe üle toimus komitee täiskogu 140. istungjärgul ning Euroopa piirkondade ja linnade nädalal , kus esitleti esimest iga-aastast kohalikku ja piirkondlikku baromeetrit ja peeti arutelusid president Ursula Von der Leyeni ja liidukantsler Angela Merkeliga.

Täiskogu arutas mitmeid ettepanekuid, milles käsitleti peamisi rohelise kokkuleppe teemasid :

Kliimapakt : Varssavi linnapea Rafał Trzaskowski (PL/EPP) tutvustas oma arvamust „ Euroopa kliimapakt “. Linnapea Trzaskowski teatas: „Oleme rohelisele kokkuleppele täielikult pühendunud. Me tahame rakendada kaugeleulatuvaid ja realistlikke eesmärke, et teenida meie kogukondi ja luua uusi töökohti. Kliimapakt peaks põhinema kahel sambal. Esiteks tugev koostöö kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ning ELi institutsioonide vahel konkreetsetes projektides, nagu hoonete renoveerimine. Teiseks peaks kliimapakt olema kohalike kliimapartnerluste alusraamistik kogu ELis, et üksteiselt õppida. Varssavi linnapeana tean, millises ulatuses on meie eelarvet pandeemia tõttu vähendatud. Seetõttu on äärmiselt oluline, et meil oleks otsene juurdepääs ELi rahalistele vahenditele, et rakendada kestlikku poliitikat.“

Säästvad linnad : Sevilla linnapea, komitee ENVE komisjoni ja töörühma „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ esimees Juan Espadas (ES/PES) tutvustas oma arvamust „ Euroopa säästvate linnade Leipzigi harta uuendamine “. Linnapea Espadas ütles: „Kuna 2050. aastaks elab 68% maailma elanikkonnast linnapiirkondades, saavad linnad olla ja peavadki olema säästva tuleviku ülesehitamise liikumapanev jõud. Kutsume ELi eesistujariiki Saksamaad üles muutma uuendatud Leipzigi harta Euroopa tasandil siduvaks, et sellest saaks koos Euroopa rohelise kokkuleppe, kestliku arengu eesmärkide ja tugevama linnade tegevuskavaga meie linnade peamine tegevuskava heaolu loomiseks kõigile.“

Elurikkus : Bettembourgi vallavolikogu liige, raportöör Roby Biwer (LU/PES) tutvustas komitee arvamust „ Elurikkad linnad ja piirkonnad pärast 2020. aastat ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsi 15. istungjärgul ja ELi elurikkuse strateegias aastani 2030 “. Raportöör Biwer ütles: „Me lööme häirekella, et peatada elurikkuse ja ökosüsteemide kadumise suundumus. Meil on vaja, et kõik valitsustasandid toetaksid seda jõupingutust ja muudaksid selle majanduse taastamise tugisambaks. Euroopa roheline kokkulepe võib olla meie peamine vahend jätkusuutliku tuleviku ülesehitamisel, et kaitsta meie planeeti, peatada kliimakriis ja ennetada tulevasi haiguspuhanguid. Käes on aeg tegutsemiseks. Kohe praegu!“

Ringmajandus : Drenthe provintsi regionaalminister, raportöör Tjisse Stelpstra (NL/ECR) tutvustas komitee arvamust „ Uus ringmajanduse tegevuskava “. Raportöör Stelpstra sõnas: „COVID-19 on näidanud meie sõltuvust ja haavatavust. Seetõttu on see häirekell kõigile, et liikuda jätkusuutlikkuse poole. Uus ringmajanduse tegevuskava on otse seotud CO 2 heite vähendamisega, mida meil on hädasti tarvis. Vaja on konkreetseid eesmärke ja uued standardid tuleb saavutada innovatsiooni abil. Kui me suudame teha paremini, siis peame tegema paremini!“

Lisateave

Asepresident Timmermans pöördus viimati ELi linnade ja piirkondade kogu poole 2019. aasta detsembris , mil komitee võttis vastu resolutsiooni rohelise kokkuleppe kohta . Komitee peamine soovitus oli suurendada 2030. aastaks seatud eesmärki vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähemalt 55%, mille Euroopa Komisjon täna heaks kiitis.

Roheline kokkulepe kohalikul tasandil “ on Euroopa Regioonide Komitee uus algatus, mille eesmärk on seada linnad ja piirkonnad Euroopa rohelise kokkuleppe keskmesse ning tagada, et nii ELi kestliku majanduskasvu strateegia kui ka COVID-19 taastekavad väljenduksid linnade ja piirkondade otseses rahastamises ning konkreetsetes projektides iga territooriumi jaoks. Algatusega „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ tehti algust 15. juunil 2020 ja selle raames loodi spetsiaalne 13 liikmest koosnev töörühm. Lugege pressiteadet siit .

Komitee rohelise kokkuleppe esimese 200 parima tavaga saate tutvuda meie veebikaardil .

Iga-aastase kohaliku ja piirkondliku baromeetri (#EURegionalBarometer) andmeid kasutati resolutsioonis „2020. aasta kohalik ja piirkondlik baromeeter – kohalike ja piirkondlike omavalitsuste reageerimine COVID-19-le ja töö taastumise nimel“, mille komitee 329 liiget võtavad vastu 13. oktoobril ( eelnõu on kättesaadav siin ). President Tzitzikostase avakõne on kättesaadav Euroopa Regioonide Komitee presidendi veebilehel .

Iga-aastase kohaliku ja piirkondliku baromeetri tulemused ( lugege pressiteadet siin )

Kontaktisik: David Crous / david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023