Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Roheline kokkulepe: EL peab kliimaneutraalsuse saavutamiseks leidma uusi rahalisi vahendeid ja kaasama kohalikke osalejaid  
Euroopa Regioonide Komiteel on hea meel Euroopa Komisjoni ettepaneku üle, milles käsitletakse rahastamist ühtekuuluvuspoliitika raames, ja ta toetab nõudmist lisavahendite ja läbivaadatud riigiabi eeskirjade järele.

Õiglase ülemineku fondi ja asjaomase mehhanismi juures, mille kohta Euroopa Komisjon täna ettepaneku esitas, on võetud arvesse ELi piirkondade ja linnade nõudmist kohapõhiste vahendite järele, et saavutada üleminek kliimaneutraalsusele. Sellegipoolest hoiatavad ELi kohalikud ja piirkondlikud juhid, et vahendeid ei tohiks ELi piirkondlikest fondidest (ühtekuuluvuspoliitika) ümber suunata ega uue fondi haldamist tsentraliseerida.

Euroopa rohelise kokkuleppe investeerimiskava käikupanek toob eeldatavasti kuni 2030. aastani ühe triljoni väärtuses investeeringuid, ja uue fondi loomine, et toetada üleminekut kliimaneutraalsusele CO 2 -mahukatest tööstusharudest sõltuvates piirkondades, vastab ELi piirkondade ja linnade nõudmistele. Euroopa Regioonide Komitee ehk ELi kohalike ja piirkondlike juhtide kogu on viimase kahe aasta jooksul kutsunud üles looma ELi sihipärase rahastamisvahendi, et toetada ELi liikmesriikide CO 2 heite vähendamist ja leevendada koondamistest, saamata jäänud kasumist ning majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse õõnestamisest tekkivaid ohtusid.

„Euroopa muutmine 2050. aastaks kliimaneutraalseks ei ole enam mitte küsimus, vaid vajadus. Selle saavutamiseks on vaja viia igas piirkonnas ja linnas ellu põhjalik struktuurireform. Nüüd on vaja, et liikmesriigid näitaksid üles solidaarsust, võtaksid välja oma rahakotid ja pakuksid lisarahastust, mida hallataks kõigi valitsustasandite vaheliste partnerluste kaudu,“ sõnas komitee president Karl-Heinz Lambertz , rõhutades: „Just sellepärast on äärmiselt tähtis, et Euroopa Komisjon otsustas kõnealuse fondi luua ELi ühtekuuluvuspoliitika raames, integreerides omavahel olemasolevad ELi struktuurifondid. Fondi edu jaoks on vaja, et seda hallataks järjepidevalt ja välditaks halduse tsentraliseerimist Brüsselisse või ELi pealinnadesse.“

Eelarvelise mõju kohta ütles Rijeka linnapea ja õiglase ülemineku mehhanismi käsitleva arvamuse raportöör Vojko Obersnel (PES/HR): „Meil on hea meel, et mõjutatud piirkonnad saavad õiglase ülemineku fondist kasu ja et eraldatakse lisavahendeid. Sellegipoolest ei korva 7,5 miljardit eurot ühtekuuluvuspoliitika üldise eelarve ulatuslikke kärpeid, mida nõukogu praegu arutab. Kõik komisjoni lubadused tagada lisarahastus tekitavad praegu suuri ootusi, kuid kas need lisavahendid jõuavad ka piirkondadeni?“ Pidades silmas käimasolevaid ELi eelarve 2021–2027 üle peetavaid läbirääkimisi, lisas Obersnel: „On oht, et eesistujariigi Soome kavandatud lisakärped ühtekuuluvuspoliitikale võivad osutuda lahenduseks, mille abil uut algatust rahastada. Võitleme koos Euroopa Parlamendi ja ühtekuuluvuspoliitika sidusrühmadega selle nimel, et seda tulemust ära hoida.“

Viited praeguste riigiabi eeskirjade läbivaatamisele, mida sisaldab ettepanek Euroopa rohelise kokkuleppe investeerimiskava ja õiglase ülemineku fondi kohta, on kooskõlas komitees hiljuti vastuvõetud seisukohaga. Samuti võivad need olla esimene kaalukas vastus komitee pikaajalisele nõudmisele kohaldada ühtekuuluvuspoliitikale sama erand, mida kohaldatakse komisjoni otse hallatud fondidele (nt „Horisont“).

„Meil on hea meel, et komisjon kavatseb muuta riigiabi eeskirjad paindlikumaks piirkondades, mida mõjutab söe järkjärguline kasutuselt kõrvaldamine,“ sõnas Mark Speich , Nordrhein-Westfaleni liidumaa riigisekretär ja komitee arvamuse „Sotsiaal-majanduslikud struktuurimuutused Euroopa söekaevanduspiirkondades“ raportöör, lisades: „Komisjon vastab seega komitee soovitustele. Eks ole näha, kuidas seda paindlikkust kõige paremini ellu viia. Tulevastes riigiabi eeskirjades tuleks anda ka võimalus edendada ettevõtjate tehtavaid investeeringuid, et leevendada töökohtade kaotuse ohtu. See õigus tuleb anda kõigile piirkondadele, mida söe kasutuselt kõrvaldamine mõjutab.“

Euroopa Regioonide Komitee võtab õiglase ülemineku mehhanismi teemalise arvamuse eeldatavasti vastu märtsis.

Kontakt

Pierluigi Boda

Telefon: +32 2 282 2461

Mobiiltelefon: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu